ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2019


SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2019 roku

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2019.

Rada Nadzorcza w roku 2019 pracowała w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś-Ziemba
 5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej – Waldemar Żak.

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2019 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 9 posiedzeń prezydium oraz 13 posiedzeń komisji.
W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2020 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r.
Na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2019 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 2. Rozpatrzyła zaskarżenie:1) uchwały nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB 03
  Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu odwołania z dnia 14 stycznia 2019 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB 03 (wprowadzenie zmiany w poz. „remont klatki schodowej, położenie gresu” poprzez dodanie kl. VII Hetmańska 14 wyłożenie gresem schodów spoczników, cokołów i posadzki wiatrołapu – koszt 15 000 zł) – postanawia nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

  2) uchwały nr 14/44/2019 z dnia 1.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowego-finansowego planu remontów na 2019 r. w nieruchomości EB01)
  Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 29.04.2019 r. członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowo- -finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB01 (konieczność umycia i zaimpregnowania ściany północnej budynku Husarska 8 – koszt robót 30 400 zł) – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
  Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych (określonych w § 87 ust.1 pkt 35 Statutu Spółdzielni) do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.
  3) uchwały nr 18/48/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisów na dom Kultury Błonie
  Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23.08.2019 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 18/48/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisu na Dom Kultury Błonie na rok 2020 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

  Zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przy podejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisu na Dom Kultury Błonie na rok 2020 – stanowiących element planu gospodarczego osiedla Błonie jest nieuzasadniony. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zgodnie z § 4 ust.2 statutu m.in. działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna. Sposób kalkulacji stawki określa § 6 ust.2 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali. Uchwałę podjęto zgodnie z § 103b ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

  4) uchwały nr 20/50/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2020.
  Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23.08.2019 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 20/50/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2020 (brak kalkulacji opłat zależnych od spółdzielni) – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy. Przedstawione zarzuty w zaskarżeniu są nieuzasadnione.
  Wszystkie załączniki do uchwalenia planu gospodarczego osiedla Błonie, na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie zostały przedłożone, szczegółowo omówione, wątpliwości wyjaśnione.
  Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.

  5) decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, rozpatrując odwołanie z dnia 17 maja 2019 r. członka SM „Czuby” z oś. Ruta, uwzględniła treść wniosku zawartego w piśmie z dnia 29 maja 2019 r.- podjęta uchwala zobowiązującą Zarząd do udostępnienia członkowi Rady do wglądu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy SM „Czuby”.

 3. Wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości Radości 2A
  Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Radości 2A, poprzez ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. prawa użytkowania pomieszczenia węzła cieplnego oraz nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na pozostawieniu, możliwości rozbudowy przyłącza dla celów koniecznych do dostawy ciepła do budynku przy ulicy Radości 2A i nieograniczonym dostępie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do przyłącza ciepłowniczego oraz urządzeń węzła cieplnego zlokalizowanych na tej nieruchomości w celu ich konserwacji, przeglądu, naprawy, bądź wymiany oraz powstrzymaniu się od nasadzania drzew i krzewów, a także budowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza i w miejscach utrudniających dostęp do niego.
 4. Wyraziła stanowisko w sprawie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Rada Nadzorcza, po analizie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej (działka nr 41/4) zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskiem o dokonanie zmian polegających na przeznaczeniu terenu pod miejsca parkingowe z ewentualną możliwością budowy w przyszłości parkingu wielopoziomowego. W interesie mieszkańców osiedla Ruta jest budowa dużego parkingu w tym rejonie dla zaspokojenia ogromnych potrzeb w tym zakresie,
 5. Wyraziła zgodę na ustawienie latarni fotowoltaicznej
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi z dnia 20.11.2019 r. wyraziła zgodę na ustawienie latarni fotowoltaicznej na działce nr 5/17 przy ul. Tymiankowej 3. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków os. Łęgi.
 6. Wyrażenia zgody na posadowienia parkometru dla klientów Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców osiedla i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 19.09.2019 r. w sprawie wniosku firmie Stokrotka Sp. z o.o. dot. posadowienia parkometru dla klientów, na części dzierżawionego parkingu przy supermarkecie zlokalizowanym przy ulicy Jutrzenki 5, postanowiła nie wyrazić zgody na posadowienie parkometru.
 7. Przekazania na majątek MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przyłącza wodociągowego
  Rada Nadzorcza w oparciu o § 87 ust.1 pkt. 3 statutu Spółdzielni, wyraziła zgodę na przekazanie nieodpłatnie na majątek MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie część przyłącza wodociągowego o długości 1,40 mb zlokalizowanego w pasie drogowym, do budynku, wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego „budynek usługowy przy ul. Radości 2A”.
  Przekazanie na majątek MPWiK Lublin zapobiegnie ponoszeniu przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji, remontów i napraw w/w uzbrojenia podziemnego, gdyż przeprowadzać to będzie MPWIK Sp. z o.o. jako użytkownik przyłączy oraz Spółdzielnia nie będzie ponosiła opłat na rzecz ZDiM w Lublinie z tytułu lokalizacji przyłączy w pasie drogowym.
 8. Przekazania na majątek LPEC S.A. w Lublinie węzła cieplnego
  Rada Nadzorcza w oparciu o § 87 ust.1 pkt. 3 statutu, wyraziła zgodę na przekazanie nieodpłatnie na majątek LPEC S.A. w Lublinie węzeł cieplny dla potrzeb budynku usługowego, wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego „budynek usługowy przy ul. Radości 2A”.
  Przekazanie na majątek LPEC S.A. Lublin zapobiegnie ponoszeniu przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji, remontów, napraw i legalizacji licznika ciepła w/w węzła cieplnego. Prace te po przekazaniu przeprowadzać będzie LPEC S.A. jako użytkownik i właściciel węzła.
 9. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
  Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni oraz art.66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wskazała biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2019 – 2020.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału zysku netto za 2018.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2018 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały:
  Zysk (netto) za 2018 r. w wysokości 1 108 145,97 zł przeznaczyć:1) Kwotę (+) 402 369,72 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
  Kwotę (+) 69 428,98zł w osiedlu Skarpa przeznaczyć na pokrycie niedoboru na działalności operacyjnej za 2017 r.
  Nadwyżkę kosztów nad przychodami (-) 533,91 zł w osiedlu Niska Skarpa oraz kwotę (-) 13 166,43 zł w osiedlu Łęgi rozliczyć w roku następnym. – załącznik nr 1 do uchwały.

  2) Kwotę (+) 307 655,48 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
  – kwotę 12 000,00 zł na pokrycie niedoboru na działalności Domu Kultury w osiedlu Łęgi,
  – kwotę 295 655,48 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

  3) Kwotę (+) 342 392,13 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
  – Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

 2. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2018 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018, analizie wyników zawartych w protokole z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r., zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2018 a w szczególności terminowego realizowania przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych oraz postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prowadzonych działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni, zlecanie prac remontowych i wybór najkorzystniejszych ofert w drodze przetargów w oparciu o uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2018 roku.
 3. Zmian Statutu Spółdzielni
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z:
  1) § 1 – wchłonięcie osiedla „Niska Skarpa” przez osiedle „Skarpa”,
  2) § 10 ust. 9, § 63 ust. 31 – uszczegółowienie zapisów dotyczących sposobu doręczania dokumentów przez spółdzielnię,
  3) usunięcie z tytułu Podrozdziału „D” wyrazów „Wpisowe, Udziały” (Art. 1 ust. 9 usm),
  4) § 28 ust. 3 – dostosowani zapisu statutu (Art. 11 ust. 21 zdanie ostatnie usm),
  5) § 38 ust. 1 – zastąpienie określenia „członek” określeniem „osoba” (Art.7 ust.1 usm)
  6) § 39 ust. 1 i 2 – zastąpienie określenia „następcy” określeniem „osoba”(Art 17 11 ust. 1 usm)
  7) skreślono Rozdział „Zamiana lokali ”
  8) § 56 ust. 3 – zastąpienie określenia „członek” określeniem „osoba” (Art. 17 14 ust. 2 usm),
  9) § 64 – zmiana redakcyjna
  10) § 85 ust. 2 i 3 – dostosowanie zapisu statutu (Art.82 usm)
  11) § 87 – uzupełniono „Regulamin przetargu na odrębną własność”
  12) § 103a4 ust.3 – doprecyzowano zapis dot. warunków kandydowania na przedstawiciela nieruchomości – Rada Nadzorcza wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 4. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 3 ust. 2 i 3, § 8 pkt 30, § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 221 169 564,26 zł.,.
  2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w wysokości 1 108 145,97 zł.,
  3) rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 2 835 457,65 zł.,
  4) zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 312 774,33 zł.

Dokonała zmian w regulaminach:

1) Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- -budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM “Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 33/13/2018 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 19.12.2018 r., Rada Nadzorcza doprecyzowała zapisy § 30 ust.2 nadając brzmienie:
„Oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ”.

2) Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do uchwał Rady Nadzorczej Nr 96/2/2012 z dnia 27.11.2012 r. uszczegółowiła zapis § 2 dodając drugie zdanie w brzmieniu „Wzór wniosku opracowuje Zarząd Spółdzielni”

3) Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 147/ 9/ 2016 z dnia 20.12.2016 r. wprowadziła zmiany podyktowane zmianami statutu spółdzielni a mianowicie:
– w § 5 ust 1 i § 11 ust 2 wykreślenie słów „oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu” – ze zmianą Art. 3 ust. 1 usm oraz § 6, § ust. 1 i § 103a4 ust.2 Statutu Spółdzielni,
– w § 9 ust. 2 dodanie zdania „W przypadku gdy w zebraniu bierze udział jedynie 3 uprawnionych, przewodniczący pełni również funkcję sekretarza zebrania”. – realizacja wniosku mającego usprawnić wybory do tego organu..
– w § 15 ust. 2 zastąpienie słów „społeczno-wychowawczej i kulturalnej” słowami „kulturalno-oświatowej” – zmianą § 4 pkt 7, § 109 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółdzielni,
– w § 15 ust. 3 wykreślenie słów „lub mailowej” a wpisanie „mailowej lub poprzez administrację Osiedla” – zmianą § 103a4 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2019 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
 3. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2020.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r. w wysokości 52,50 etatów.
 4. Koszty zarządzania na rok 2020.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5.718.300 zł
 5. Korektę planu gospodarczo-finansowego uchwalonego na 2019 r.
  Rada Nadzorcza uchwałą nr 27/60/2019 z dnia 17.12.2019 r.. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na 2019 r. Zmiany spowodowane realizacją uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dot. korekty planów gospodarczych osiedli na rok 2019 oraz decyzjami Zarządu Spółdzielni dot. urealnienia kosztów w osiedlach,
  Korekta stawek nastąpiła w pozycjach:
  – eksploatacja – w osiedlu Skarpa,Łęgi, Ruta i Widok,
  – odpis na fundusz remontowy – w osiedlu Skarpa Ruta, Widok,
  – podatek od nieruchomości – korekta (uaktualnieniem powierzchni lokali)
  – sprzątanie klatek schodowych,
  – konserwacja dźwigów, hydroforni i konserwacja co – osiedle Skarpa, Ruta, Łęgi, Widok,
  – konserwacja domofonów – osiedle Skarpa, Błonie,
  – odpady komunalne – osiedle Łęgi, Błonie, Skarpa,
  – plan funduszu remontowego na 2019 r. – wprowadzone zostały aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok 2018 oraz zmiany stawek i opłat na fundusz remontowy zgodnie z decyzjami dokonanymi przez RPNO w rzeczowo- finansowym planie remontów – w osiedlu.Ruta, Widok, Skarpa,
  – działalność kulturalno-oświatowa na 2019 r.- wprowadzone zostały aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok 2018,
  – utrzymanie mienia spółdzielni na 2019r. – we wpływach wprowadzono pozycję wynik roku ubiegłego, które ujęto w wydatkach przeznaczonych na remonty mienia.
  W trakcie roku, dokonywane są na bieżąco korekty planów w ramach posiadanych środków bez zmiany stawek eksploatacyjnych.
 6. Plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2020 r.
 7. Ostateczne rozliczenie nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.
  Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy, postanawia zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów w wysokości 1 555 082,10 zł. na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.
 8. Zmianę opłat eksploatacyjnych
  Osiedle Skarpa
  – w związku z realizacją decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nakazującej wyposażenie budynku wielorodzinnego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, utworzono fundusz celowy w wysokości 0,51 zł /m2 dla budynku Gościnnej 3 w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.
  – utworzono fundusz celowy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od lokalu, dla nieruchomości ES 19 Gościnnej 3, od 1 marca 2020 roku – na przebudowę instalacji gazowej,
  – utworzono fundusz celowy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od lokalu dla nieruchomości ES 17 Sympatycznej 2 – na przebudowę instalacji gazowej,
  – zmieniono od 1.03.2020 r. stawkę opłat eksploatacyjnych – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” z 25,00 zł/ miesiąc/lokal na 36,00 zł /miesiąc/lokal. dla budynku Sympatyczna 2.Osiedle Widok
  – zmieniono od 01.08.2019 r. wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,23 zł/m2 na 1,00 zł/m2 na remont elewacji, dla nieruchomości EW 20 Bursztynowa 25,
  – zmniejszono od 01.09.2019 r. wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,83 zł/m2 na 0,50 zł/m2 (brak planu wydatkowania) dla nieruchomości EW 02 Szmaragdowa 30,34,
  – zmieniono od 01.04.2020 r. wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m2 na 1,00 zł/m2 dla nieruchomości EW 15 Bursztynowa 19
  – zwiększono od 01.04.2020 r. wysokość stawki o 0,02 zł/m2 w pozycji eksploatacja w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

  Osiedle Ruta
  – zmieniono od 1 lutego 2020 r. wysokość stawki z 0,75 zł./m2 na 1,00 zł./m2.w pozycji fundusz remontowy dla nieruchomości Różanej 12

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Protokół z lustracji przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie
  Z ustaleń zawartych w protokole z lustracji przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach od 20 września 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
  – lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r., wynika, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie, była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.
  Rachunkowość Spółdzielni prowadzona była zgodnie z przyjętymi do stosowania w Spółdzielni zasadami polityki rachunkowości zgodnej z postanowieniami ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Sprawozdania finansowe sporządzane były na podstawie prowadzonych i zamkniętych na koniec roku ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlały stan majątkowy i finansowy Spółdzielni.
  Spółdzielnia trafnie ustalała stawki opłat eksploatacyjnych zapewniających pokrycie ponoszonych kosztów z możliwością uzyskania dodatniego wyniku finansowego tak na działalności na GZM, jak również działalności poza GZM.
  Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie objętym lustracją była bardzo dobra. Spółdzielnia w latach 2015 – 2017 prawidłowo gospodarowała środkami finansowymi będącymi w jej dyspozycji i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu i kontrahentów oraz posiadała dobrą płynność finansową.
  Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie wniosków polustracyjnych nie sformułował.
 2. Opinię biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2018 r.
  W opinii z badania Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r., biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni; Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
 3. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:
  – 26.03. 2019 r. – za 2018 r.,
  – 11.06. 2019 r. – za I kwartał 2019 r.,
  – 15.10. 2019 r. – za I półrocze 2019 r.,
  – 17.12. 2019 r. – za III kwartał 2019 r.
 4. Wnioski z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi na Walnym Zgromadzeniu przez członków zamieszkałych w:
  Osiedlu Łęgi
  1. Dokonanie analizy kosztów zależnych od spółdzielni tj. koszty eksplantacji i utrzymanie mienia Sp-ni, koszty konserwacji i przeglądy. Wprowadzenie zmian zmniejszających te koszty od 1.01.2020 r.
  2. Wnioskuję o wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kaczeńcowej pomiędzy placem zabaw a przedszkolem.
  Osiedlu Ruta
  1. Możliwość indywidualnego ujęcia wody (tj. wykonanie studni głębinowej na potrzeby mieszkańców bloku nr 5 i odłączenie od sieci miejskiej.
  2. Rozważyć możliwość i opłacalność podgrzewania wody gazem poprzez montaż pieca gazowego z uwagi na coraz większe koszty.
  3. Upoważnienie osoby odpowiedzialnej w bloku do okresowego sprawdzania nastawy termostatów w pomieszczeniach wspólnych i suszarniach lub przez pracowników administracji.
  4. W piwnicach założyć oświetlenie z czujnikami ruchu.
  5. Przed klatkami zamontować kamery.
  6. Wniosek o wotum nieufności dla kierownika administracji i przedstawiciela tej części walnego zgromadzenia w Radzie Nadzorczej
  7. Działania ww. doprowadziły do powstania antagonizmów między mieszkańcami bloków przy ulicy Dziewanny, naruszania zasad użytkowania mienia spółdzielni.
  Osiedlu Skarpa
  Członek Rady Nadzorczej z oś. Skarpa – przedstawiła Informację dotyczącą wniosku złożonego na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. przez mieszkańców nieruchomości 06 w osiedlu Skarpa dot. sporu mieszkańców Romantyczna 10 ze Spółdzielnią powstałego wokół pomieszczenia na 11 piętrze zwanym AZART (nazwa pochodzi od urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu obsługujących wewnętrzną, blokową telewizję, która obecnie jest nieczynna, ale którą w przyszłości zamierzamy uruchomić w oparciu o bezpłatną, naziemną telewizję cyfrową).
  Zaakceptowała sposób realizacji wniosków.
  Na wniosek wnioskodawczyni, Zarząd Spółdzielni zobowiązał się, że ponownie przeanalizuje wydane decyzje dot. pomieszczenia nr 11 w budynku Romantyczna 10.
 5. Wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego na terenie SM Czuby
  W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok Miasto zrealizuje na terenie naszej Spółdzielni prace na kwotę 1 800 000 realizując zgłoszone projekty:
  O-15 Remontu ulicy Bocianiej w os. Łęgi, remont chodników wzdłuż ul. Uśmiechu w os. Skarpa oraz remont nawierzchni ulicy Szafirowej w os. Poręba (łączna wartość robót 1 200 000 zł),
  D-23 Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 300 000 zł),
  D-24 Remont ul. Dragonów w os. Błonie (wartość robót 300 000 zł).
  Dzięki głosom oddanym w latach ubiegłych na terenie SM Czuby, Miasto wyremontowało na kwotę ponad 12 mln zł. szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.
 6. Organizację Walnego Zgromadzenia
  Zarząd Spółdzielni Walne Zgromadzenie zwołał zgodnie z przepisami zawartymi w §§ 75 i 76 Statutu Spółdzielni. W 21 częściach, w terminie od 7.05.2019 do 4.06.2019 r.
  O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie zostali powiadomieni na 21 dni przed terminem pierwszej części, w dniu 15.04.2019 r. poprzez zawiadomienia wywieszone na klatkach schodowych.
  Do skrzynek pocztowych członków i mieszkańców został dostarczony Informator nr 67 zawierający materiały będące przedmiotem obrad (sprawozdania, projekty uchwal, informacje) Materiały na Walne Zgromadzenie wyłożono do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz umieszczono na stronie internetowej spółdzielni.
  Organizacja poszczególnych części Walnego Zgromadzenia była prawidłowa.
  W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie, którym przysługiwały uprawnienia do lokalu w danych nieruchomościach oraz pełnomocnicy.
  Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał upoważniony członek Rady Nadzorczej i przeprowadzał wybór Prezydium danej części. Każda z części Walnego Zgromadzenia wybierała komisję mandatowo-skrutacyjna i wnioskową.
  Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządzono protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarz.
  Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w dniu 11.06.2019 r. Zarząd Spółdzielni w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszystkie uchwały wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów.
 7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
  W Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w terminie od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r. 2019 r. udział wzięło 403 członków spółdzielni oraz 241 pełnomocników zastępujących członków.
  Członkowie spółdzielni pełnomocnictwa do udziału w ich zastępstwie, udzielali członkom rodziny lub najbliższym sąsiadom.
  Ilość udzielonych pełnomocnictw zmalała z 699 w roku 2018 do 241 w roku bieżącym.
  Wszystkie uchwały wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów. Za ich podjęciem opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – ponad 600. Tylko w 3 przypadkach liczba oddanych głosów była niższa i wynosiła 580,579,593 głosów.
  Członkowie i pełnomocnicy głosowali zgodnie z własną oceną prezentowanych sprawozdań, koncentrowali uwagę na wynikach ekonomicznych spółdzielni, osiedla i nieruchomości, w której zamieszkują. Aktywnie uczestniczyli w dyskusji o planowanych remontach w swoich nieruchomościach i w osiedlu, o inwestycjach wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego i tych przewidzianych do realizacji przez innych inwestorów.
 8. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
  W toku przeprowadzonej w dniu 25.10.2019r. przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2019r ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne, a w szczególności:
  – czy ewidencja zawiera co najmniej elementy określone w art. 4 ust. 5 ww. ustawy;
  – zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku;
  – wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie;
  – rozliczenia nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia;
  – naliczenia i rozliczania odsetek od zadłużenia wobec Banku;
  – czy Spółdzielnia: wywiązuje się z obowiązku powiadamiania, w terminie do końca marca każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek bieżących.
  – sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy.
  Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 9. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.
  W dniach 4 – 27.02.2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy,w tym przepisów dot. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia a ponadto w ograniczonym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności dot. badań lekarskich, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
  Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
 10. Ustalenia zawarte w Raporcie z wewnętrznego audytu bezpieczeństwa danych osobowych
  Wykonane opracowanie miało na celu ocenę rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych do ochrony danych osobowych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz stopnia spełnienia wymogów zdefiniowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Podsumowanie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie wszystkie zalecenia z raportu przyjęła do natychmiastowego wykonania.
 11. Wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie o uchylenie uchwały nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 7 czerwca 2017 r.
  Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości powództwo Ryszarda Skowrońskiego o uchylenie uchwały nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom SM „Czuby” w Lublinie tzw. parkingu społecznego na mieniu Spółdzielni, uznając je za całkowicie niezasadne.
  W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że uchwała Walnego Zgromadzenia w żaden sposób nie narusza przesłanek wynikających z art. 42 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze i nie jest niezgodna z dobrymi obyczajami i nie godzi w interesy Spółdzielni ani nie ma na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni. Podjęta uchwała nie jest sprzeczna z § 4 Statutu Spółdzielni.
  Teren przy ulicy Szmaragdowej 36 w Lublinie został zagospodarowany na parking jedynie przez wyłonioną w sposób nieformalny grupę jej członków z pominięciem uprawnień innych członków Spółdzielni. Spółdzielnia podjęła właściwe kroki w celu usankcjonowania funkcjonowania tego parkingu przez przekazanie go w drodze cywilnoprawnej za stosowną opłatą podmiotowi trzeciemu, który decydowałby o zasadach korzystania z tego parkingu i sposobie ustalania osób korzystających.
  Ponadto Sąd stwierdził,że wykonanie zaskarżonej uchwały nie oznacza pokrzywdzenia grupy członków dotychczas korzystających z parkingu, zwłaszcza w kontekście interesu wszystkich członków Spółdzielni.
 12. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zaskarżenia przez członków opłat eksploatacyjnych naliczanych przez Spółdzielnię w zakresie obciążenia ich kosztami ryczałtowego zużycia wody
  Do Sądu Okręgowego w Lublinie powodowie złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Spółdzielni z dnia 17.04.2012 r. dotyczący naliczania wody ryczałtem za I kwartał 2012 r. w mieszkaniach osiedla Błonie.
  Sąd Okręgowy w Lublinie – oddalił powództwo z argumentacja – iż okoliczności przedstawione przez powodów – kwestionują samą zasadę naliczania wody przyjętej przez Radę Nadzorcza Spółdzielni, a nie uchwałę zarządu, który przyjął uchwałę Rady do realizacji (przetarg na zakup wodomierzy i przetarg na wykonanie montażu wodomierzy):
  Powodowie od powyższego wyroku wnieśli apelacje do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
  Sąd Apelacyjny – I Wydział Cywilny – wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. – zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym, w ten sposób, że nieważna jest decyzja zarządu Spółdzielni – w zakresie w jakim zarząd zaakceptował wniosek dotyczący naliczania wody ryczałtem za I kwartał 2012 r. w mieszkaniach powodów. W pozostałej części apelację oddalił podkreślając, iż uchwały organów spółdzielni (Rady Nadzorczej) w zakresie wymiany wodomierzy były prawidłowe.
 13. Działania organów ścigania w zakresie „zawłaszczania mieszkań”
  Spółdzielnia podjęła działania mające za zadanie przestrzec członków i mieszkańców spółdzielni przed udostępnianiem swoich danych, udzielaniem pełnomocnictw i podejmowaniem innych czynności związanych z dostępem osób trzecich do posiadanego prawa do lokalu mieszkalnego. Przede wszystkim niewskazane jest podejmowanie takich działań z osobami zajmującym się obrotem nieruchomości, pochodzącymi z różnych źródeł także z przestępstwa.
  Na naszym terenie działał (gang) wyłudzający mieszkania. Proceder polegał między innymi na zawieraniu z pokrzywdzonymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej umów pożyczek, zabezpieczonych wekslowo i hipotecznie, a następnie uzyskiwaniu za pomocą podstępnych zabiegów prawa własności w/w nieruchomości, przenoszenie ich na spółki prawa handlowego i odsprzedaży
  ich osobom trzecim, zamieszanym w przestępczy proceder.
  Powyższe nie byłoby możliwe bez współudziału w procederze notariusza dokonującego czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw, lekarza poświadczającego,że osoby przystępujące do tego procederu były świadome swoich działań, oraz innych współdziałających osób nakłaniających do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, do zawarcia umowy sprzedaży na rzecz innej osoby, należącej do niej nieruchomości przy wykorzystaniu niezdolności pokrzywdzonych do należytego pojmowania przedsiębranego przez nią działania, wprowadzania w błąd co do charakteru i skutków prawnych zawieranych umów, a także zapłaty za w/w nieruchomości tj. czynu z art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk.
  Rozwagę i dużą nieufność należy zachować również przy dokonywaniu zbycia i nabycia nieruchomości. Przykładem może być nagłośniona w lubelskiej prasie trzykrotna sprzedaż tej samej nieruchomości w odstępie co godzina przez znanego i cieszącego się zaufaniem byłego radnego.
 14. Wybory do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  Zakończyła się 3-letnia kadencja przedstawicieli wybranych w 2016 r. do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Członkowie spółdzielni zamieszkali w poszczególnych nieruchomościach od września do listopada br. wybierali spośród członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszalnego, użytkowego lub garażu – swoich przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
  Na kolejną kadencję 2019–2022 do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybrano: w oś. Skarpa 18 przedstawicieli, oś. Ruta – 19 przedstawicieli, oś. Łęgi – 12 przedstawicieli, oś. Widok- 20 przedstawicieli, oś. Błonie – 10 przedstawicieli, oś. Poręba – 12 przedstawicieli.
  Do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w bieżącym roku nie wybrano przedstawiciela z nieruchomości: Dziewanny 4, 6, 10, 12 oraz Biedronka 2a, 2b,c.
  Pozytywna ocena pracy przedstawicieli działających w RPNO w latach 2016 – 2019 spowodowała, że w wielu nieruchomościach członkowie przybyli na zebrania głosowali za wyborem tych samych przedstawicieli, na następną kadencję.
 15. Działania Spółdzielnia w celu rozwiązania problemu mieszkańców budynku przy ul. Romantycznej 8
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismami skierowanymi przez spółdzielnię w powyższej sprawie do: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Prokuratury Rejonowej Lublin Południe, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Prezydenta Miasta oraz otrzymanymi wyjaśnieniami, że po dokonaniu analizy stanu prawnego oraz przedstawionej dokumentacji w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1998 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, że organy Inspekcji Sanitarnej mają dostęp do prywatnych mieszkań tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. tj. podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia życia czynnikami środowiskowymi, że Prokuratura Rejonowa aktualnie prowadzi trzy postępowania w zakresie: rozważenia zasadności skierowania w/w na przymusowe leczenie, wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postepowania przez SANEPID postępowanie karne o czyn przestępstwo spowodowania zagrożenia epidemiologicznego – zaakceptowała prowadzone przez Zarząd działania.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Wniosek z 16.09.2019 r. członek Rady Nadzorczej z osiedla Błonie dot. udostępnienia do wglądu dokumentów: Układu zbiorowego pracy pracowników SM Czuby,Regulaminu pracy SM Czuby, Regulaminu wynagradzania SM Czuby.
  Rada Nadzorcza po szczegółowej analizie uregulowań prawnych zawartych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu spółdzielni – nie wyraziła zgody na udostępnienie wyszczególnionych we wniosku regulaminów, które regulują stosunki łączące Pracownika i Pracodawcę, a nie stosunki pomiędzy organami spółdzielni a jej członkami. Ponadto Członek Rady Nadzorczej może samodzielnie występować jedynie o dostęp do dokumentów, które przysługują członkom spółdzielni.
  Prawo do informacji członków Spółdzielni reguluje art. 81 ust. 1 u.s.m.
  „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, „rocznych ~sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecim”
  Katalog dokumentów wymienionych w art. 81 ust. 1 u.s.m. ma charakter zamknięty. Nie ma prawa do otrzymania innych dokumentów, z wyłączeniem bezpośrednio go dotyczących np. dokumenty z akt lokalu, kalkulacja opłat za lokal co do którego przysługuje mu prawo do lokalu. Decyzję o udostępnieniu podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 2. Wniosek z dnia 29.01.2019 r. członka Rady Nadzorczej z osiedla Widok dot. wystąpienia do wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli z wnioskiem by przedstawiciele nieruchomości nie zbierali podpisów w sprawach nie mających umocowania w przepisach”.
  Rada Nadzorcza zgłoszony wniosek uznała za nie zasadny.
  Zapis § 4 ust.2 pkt 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania stanowi: „Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy – dysponowanie środkami funduszu remontowego, kulturalno- -oświatowego w ramach planów gospodarczo-finansowych nieruchomości i osiedla.”
  Przepis ten nie nakłada obowiązku uzyskania pisemnej zgody 50% mieszkańców danej nieruchomości do wprowadzenia zmian w opłatach, uchwalonych w ramach planu gospodarczo – finansowego osiedla.
 3. Wniosek z dnia 29.01.2019 r. członka Rady Nadzorczej z osiedla Skarpa, dot. wykluczenie z udziału w jej posiedzeniach pracowników SM „Czuby”.
  Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na wykluczenie z udziału w jej posiedzeniach. pracownika SM „Czuby”.
  Stanowisko ds. organów samorządowych stworzone zostało w Spółdzielni by działania tych organów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a ich decyzje nie rodziły negatywnych skutków prawnych dla członków Spółdzielni.
  Zgodnie z zawartą umową o prace do zakresu obowiązku pracownika należy obsługa organów samorządowych działających w Spółdzielni a w szczególności: organizacja pracy organów, udział w posiedzeniach, sporządzanie protokołów z przebiegu obrad zawierających wyniki przeprowadzanych głosowań, treści podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków, przekazywanie przyjętych decyzji przez te organy do realizacji Zarządowi Spółdzielni. oraz Informowanie członków spółdzielni poprzez stronę internetową o działaniach podejmowanych przez organa samorządowe.
 4. Wniosek z dnia 26,02,2019 r. członka Rady Nadzorczej z osiedla Widok dot. ustalenia zasad postępowania z pismami skierowanymi do wiadomości rady
  Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania następujący sposób postępowania z pismami skierowanymi do jej wiadomości i rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.
  Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej pisma skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd i do wiadomości Rady Nadzorczej, przedkłada są na prezydium Rady w pkt. „Rozdysponowanie pism skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą” Informację na ten temat umieszcza się w protokole z tego posiedzenia.
  Następnie powyższe pisma wraz z udzieloną na nie przez SM Czuby odpowiedzią, przedkłada się do wiadomości członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu plenarnym w pkt. „Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady”. Przewodniczący Rad, informuje członków jakie pisma wpłynęły, czego dotyczą lub je odczytuje.
  W protokole z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej umieszczona zostaje informacja, że „Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem na posiedzeniu w dniu …….” lub Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem w dniu ……. i nie wnosi uwag co do sposobu ich załatwienia. ”
 5. Wnioski członka Rady Nadzorczej – z osiedla Błonie dot. umieszczania w protokołach z posiedzeń rady publikowanych w na stronie internetowej spółdzielni – treści wyrażanych w załącznikach do protokołów z posiedzeń.
  Rada Nadzorcza postanowiła, że nie będzie publikowała w protokołach z posiedzeń umieszczanych na stronie internetowej spółdzielni treści (formułowanych opinii, interpretacji obowiązujących przepisów, treści wystąpień) zawartych w składanych przez członka załącznikach do protokołów. Do strony internetowej spółdzielni ma dostęp każda osoba poruszająca się w internecie bez względu na miejsce zamieszkania.Należy dbać o zwięzłość, przejrzystość i akuratność protokołu.
  Przepisy wymagają protokołowania uchwał, porządku obrad, nazwisk i imion obecnych, liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdań odrębnych.
  Protokoły z posiedzeń sporządzane są w dwóch wersjach; pierwsze wersja zawiera wszystkie elementy określone § 28 ust. 1 Regulaminu Rady. W drugiej wersji – internetowej w miejscu danych osobowych oraz drażliwych objętych odrębnymi przepisami, umieszczona jest adnotacja „w tym miejscu w protokole umieszczono………..” – tytuł informacji lub dokumentu.

  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków
  Spółdzielni.

  W posiedzeniach Rady Nadzorczej udział brali członkowie spółdzielni, którzy w swoich wystąpieniach zgłaszali uwagi i wnioski dot. osiedli.
  Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

  Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:
  – o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
  – o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
  – o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl
  Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie