ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2018

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2018 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018.

Rada Nadzorcza w roku 2018 pracowała w dwóch składach:

– do dnia 11.06.2018 r. w składzie wybranym na kadencje 2015 – 2018
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Alicja Stadnicka
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Koszałka
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edward Jasiński
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kasprzak
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Joanna Guz
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej – Bożena Wojtowicz

Członkowie:
Anna Ciechan, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Stanisław Tanikowski, Mirosław Kalinowski, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Barbara Rupczewska, Henryk Lewandowski, Ewa Kosiak, Tadeusz Szczygieł

– od dnia 12.06.2018 r. w składzie wybranym na kadencję 2018 – 2021 r.:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2018 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym 2018 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 5 posiedzeń prezydium oraz 11 posiedzeń komisji.
W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2019 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.
Na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.
Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2018 r.

Dokonała:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
2. Rozpatrzyła zaskarżenie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 23.07.2018 r.

1) uchwały nr 8/38/2018 w sprawie podziału środków z dodatniego wyniku na rok 2017,

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących w zakresie podziału środków z dodatniego wyniku za rok 2017.
Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, §108 statutu Spółdzielni oraz Regulaminem tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY, Spółdzielnia może tworzyć między innymi fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych oraz fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.
Ponadto zgodnie z art.4 ust.41 pkt 2 usm do konta „856 – Fundusz remontowy” Spółdzielnia tworzy analitykę według potrzeb określonych uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą.
Zaskarżona uchwała nr 8/38/2018 została podjęta zgodnie z §109 i §103b ust.1 pkt 14 statutu oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 7/2018 w sprawie podziału zysku (netto) za 2017 r pkt.3: „Kwotę (+) 267.720,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym” – ww. kwota zawiera kwotę 5.401,84 zł dotyczącą osiedla Błonie. Podjęcie przedmiotowej Uchwały przez RPNO Błonie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2) uchwały nr 9/39/2018 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na 2019 r.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących i postanowiła utrzymać w mocy uchwałę w sprawie planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2019.

Zarzuty dotyczące uchwały są nieuzasadnione, z uwagi na fakt, że projekt, który otrzymali członkowie Rady został zweryfikowany po wnikliwej analizie na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w dniu 23 lipca b.r. i w zmienionej wersji zatwierdzony poprzez głosowanie. Zaś w uzasadnieniu zaskarżenia uchwały – skarżący powołują się na projekt podając nieprawdziwe dane. Ponadto na posiedzeniu Rady wszystkie załączniki dotyczące planu osiedla na 2019 r zostały szczegółowo omówione a wątpliwości wyjaśnione. Uchwałę przyjęto: 9 głosów za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących – zgodnie z §103b ust.1 pkt 1 statutu.

3) uchwały nr 11/41/2018 w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2018 w osiedlu Błonie.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących, postanowiła utrzymać w mocy uchwałę w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2018. w zakresie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2018.

Uchwała została podjęta ze szczególnym uwzględnieniem interesu wszystkich mieszkańców osiedla Błonie. Uchwała ta dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika na działkach Spółdzielni nr 15/12 i 15/9 przy ul. Kawaleryjskiej 8 i 16. Wymienione działki przylegają bezpośrednio do ulicy Kawaleryjskiej, remontowanej przez Miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Zarzut, iż Spółdzielnia finansuje remont terenów miejskich jest nieuzasadniony, gdyż przedmiotowe zatoki parkingowe i chodnik położone są w granicach działek nieruchomości Spółdzielni a ich remont jest konieczny nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

3. Zmian w uchwale w sprawie przeznaczenia i nieodpłatnego udostępnienia parkingów dotychczas strzeżonych wszystkim mieszkańcom spółdzielni.

Rada Nadzorcza zmieniła załącznik nr 1 do uchwały Nr 179/9/2017 z dnia 19.12.2017 r. poprzez wykreślenie z wykazu pozycji 2 – parkingu przy ulicy Stokrotki – Różana – Jutrzenki w osiedlu Ruta. Dzierżawca parkingu wycofał złożone wypowiedzenie i zaakceptował nowe warunki dzierżawy.
W poz. 1 załącznika pozostał parking przy ulicy Kawaleryjskiej o pow. 5 525,48 na działce nr 15/13 w osiedlu Błonie.

4 . Wyraziła zgodę na likwidację grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) i hydroforni (H-1 i H-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta”.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przebudowę przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej osiedlowego systemu dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody poprzez likwidację grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta” i wykonanie indywidualnych węzłów ciepła w budynkach, wyraziła zgodę na likwidację Hydroforni H-1 i H-2 (zlokalizowanych przy ww. podstacjach) i wykonanie zestawów hydroforowych w budynkach wysokich.

5. Wyraziła zgodę na remont nawierzchni asfaltowej na działce 52 w osiedlu Błonie ze środków mienia Spółdzielni

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonanie – ze środków mienia Spółdzielni – remontu nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 50 m2, stanowiącej dojazd do pawilonu przy ul. Kawaleryjska 20 oraz do altany śmietnikowej Spółdzielni – na działce nie należącej do Spółdzielni.
Remont związany był z prowadzoną przebudową ulicy Kawaleryjskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego UM Lublin i nie objęciem części fragmentu nawierzchni tymi pracami. Pozostawienie tej części osiedla w obecnym stanie spowoduje nie tylko obniżenie walorów estetycznych ale także bezpieczeństwa użytkowników, tj. naszych mieszkańców.

6. Ustaliła zasady podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

Rada Nadzorcza zgodnie z § 83 ust.1 statutu podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części.
Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określiła proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu: Poręba 3, Łęgi 3, Ruta 4, Widok 3, Błonie 3, Skarpa 5 mandatów.
Członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zaliczyła do tej samej części Walnego Zgromadzenia.

7. Zmian w składach komisji Rady

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia uchwała nr 13/2018 r. Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2018 r. kto z członków spółdzielni został wybrany do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie w dniu 12.06.2018 r. ukonstytuowała się podejmując uchwały w sprawie:
– Nr 10 / 1 / 2018 wyboru Prezydium Rady – kadencja 2018 -2021 .
– Nr 11 / 2 / 2018 wyboru Komisji Rewizyjnej – kadencja 2018 -2021.
– Nr 12 / 3 / 2018 wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – kadencja 2018 -2021.
– Nr 13 / 4 / 2018 wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej – kadencja 2018 – 20121.

8. Zmian nazwy komisji Rady Nadzorczej
W związku ze zmianą nazwy „fundusz społeczno – wychowawczy” na „fundusz kulturalno – oświatowy” w statucie spółdzielni, w celu ujednolicenia nazw komisji działających w organach spółdzielni , uwzględniając również propozycje takiej zmiany zgłoszoną do Regulaminów Komisji Rady przez członka rady , nazwę wybranej Komisji Społeczno-Samorządowej
(uchwały Nr 13 /4 /2018 w dnia 12.06.2018 r.) – Rada Nadzorcza w dniu 21.08.2018 r. zmieniła na „Komisja Kulturalno – Oświatową”.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

1. Zasady podziału zysku netto za 2017.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2017 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały :

Zysk (netto) za 2017 r. w wysokości 824 404,07 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 270 430,28 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
Kwotę (-) 69 428,98 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na pozostałej działalności w osiedlu Skarpa rozliczyć w roku następnym – załącznik nr 1 do uchwały
2) Kwotę (+) 355 682,18 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
3) Kwotę (+) 267 720,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

2. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2017 r.

Rada Nadzorcza po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2017, analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, ocenie działań związanych z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. oraz zaangażowania członków Zarządu w akcję zbierania podpisów na projekty zgłaszane do budżetu miasta na 2017 r. – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2017 roku.

3. Zmian Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z:

1) ogłoszeniem nowych tekstów jednolitych ustaw (§ 2),
2) określeniem osób, które są lub mogą być członkami spółdzielni (§ 6 i § 33),
3) określeniem chwili powstania członkostwa (§ 7),
4) usunięciem zapisów dot. wpisowego i udziałów ( §8b,§ 12 ),
5) zastąpieniem określenia „członek” określeniem „osoba” (§ 13,§ 15,§ 17, § 19 ust.2, § 21, § 43,§45,§ 47 ust.1),
6) doprecyzowaniem chwili powstania i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ( § 19 ust. 1i 2 ),
7) dostosowaniem zapisów dot. art.15 ust. 3-7 usm (roszczenie o zawarcie umowy o budowę w okresie oczekiwania na spółdzielcze lokatorskie prawo) (§ 23)
8) usunięciem zapisów dot. wyznaczania terminów przez Spółdzielnię w przypadku rozwodu, w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków – spół. lok. prawo ( § 24, § 25 )
9) zmianą zapisów dot. wygaśnięcia spół. lokat. prawa (brak postępowania wewnątrzspółdzielczego) ( § 25a,§26 ),
10) warunkami rozliczenia wkładu mieszkaniowego – spół. lokatorskie prawo do lokalu (§29),
11) członkostwem nabywcy spółdzielczego. własnościowego prawa ( § 31 i 36),
12) zastąpieniem określenia „ekspektatywa odrębnej własności” słowami „ekspektatywa własności”, członkostwo z mocy prawa ( § 44),
13) zmianą terminów ustanowienia odrębnej własności lokalu (§ 46),
14) członkostwem przy odrębnej własności lokalu ( § 48 ) ,
15) zmianą redakcyjna ( §18, § 41, § 42, § 50 ust.2, § 53 i 54,§ 72 ust.4, § 77 ust.4, § 87 ust.1 pkt 15, 22, § 109 ust.3 i 4, § 113 ),
16) zamianą roszczenia o przyjęcie w poczet członków na roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lok. prawa do lokalu (§ 55),
17) ustaniem członkostwa w Spółdzielni ( § 64 i 65),
18) dodaniem zapisów dot. pełnomocnictwa ( § 78a ust.3, § 78d ust.1).
19) określeniem kadencji delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona ( § 79 pkt 13 ),
20) usunięciem zapisów dot. wykreślenia i wykluczenia (§ 66 i 67 i 69, § 81 ust. 4, § 87 ust.1 pkt 34 i 35, § 93 pkt 6-7) ,
23) usunięciem zapisów dot. członków bez prawa do lokalu ( §74 ust. 4, § 103a ust.1, § 1034 ust. 2 ),
24) zmianą Art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości – zastąpieniem określenia „opinia rewidenta” określeniem „sprawozdanie z badania” (§ 107 ust. 2 )
– wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.

4. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 1, § 3 pkt 13, § 4 ust. 1 i 5, § 7 ust. 4, § 8 ust 3, § 9 ust. 3, § 11 ust. 3, § 24 ust.4 i § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonym projektem.

5. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 1 ust. 1, § 8 i § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem.

6. Odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni, w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej 7/108A – wniosła o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.
Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia została odzyskana przez Spółdzielnię w toku postępowania eksmisyjnego, prowadzonego w stosunku do zadłużonych lokatorów. Cena uzyskana przy zbyciu przedmiotowego lokalu pozwoli pokryć zadłużenie z tytułu czynszu najmu. Ewentualna różnica pomiędzy ceną netto, uzyskaną na przetargu a obciążającym lokal zadłużeniem z tytułu czynszu najmu, zasili fundusz remontowy nieruchomości.

7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 241 399 951,09 zł.,
2) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 824 404,07 zł.
3) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 990 918,12 zł.,
4) Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 676 206,70 zł.

8. Zatwierdziła wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu

Rada Nadzorcza w związku ze zmiana z dnia 20 lipca 2017 r. Art. 83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianą zapisu § 74 ust. 4 Statutu w brzmieniu:
„Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika”, zatwierdziła do stosowania wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Dokonała zmian w regulaminach:

1. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust.1 pkt 29 Statutu uszczegółowiła w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „CZUBY” w Lublinie zapis ust. 1 w § 3 nadając mu brzmienie:

” Odczytu wskazań wodomierzy ( bez odczytu radiowego) wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych”.

2. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

W Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, Rada Nadzorcza doprecyzowała zapisy ust. 4 i 5 w § 6 oraz pkt 3 i 4 ust. 1 w § 7 dotyczące obowiązków ciążących na Administracji Osiedla w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynku, urządzeń i instalacji.

3. Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza zmieniła nazwę „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni” na „Regulamin wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.
Uszczegółowiła zapisy §§ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 określając :
– podstawę prawną oraz wysokość opłat za dzierżawę pod nośniki reklamowe,
– jakie dane powinna zawierać oferta na wynajem,
– jakie dane powinno zawierać zgłoszenie do przetargu,
– jakiej wysokości przystępujący do przetargu wnosi vadium ,
– na jakiej podstawie określa się cenę wywoławczą.
– jaki sposób zawiadamia się wygrywającego przetarg oraz określa sposób i termin załatwienia formalności z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu,
– w jakich przypadkach Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu.

4. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rada Nadzorcza w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych w rozdziale ” Tryb udzielania zamówień – zapytania o cenę” – w § 45 ust.2 pkt 1 zwiększyła wartość przedmiotu zamówienia usług i robót z kwoty 100 000 zł na 400 000 zł, oraz w rozdziale „Tryb zamówienie z wolnej ręki” w § 46 ust.2 pkt 6 zwiększyła kwoty 20 000 zł. do 100 000 zł.

5. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, Rada Nadzorcza w § 8 doprecyzowując określenie roku poprzedzającego rok planowany nadając brzmienie:
” Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji podstawowej na rok następny winno przyjmować się koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany, pomniejszone o pożytki z nieruchomości z roku poprzedzającego rok planowany, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów, np. inflacja. Przy czym rok poprzedzający rok planowany to ostatni rok zamknięty finansowo.
Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla każdej nieruchomości ustalane są indywidualnie. Kalkulację stawki opłaty eksploatacyjnej oraz jej wysokość i innych opłat za lokale sporządza się na podstawie ustaleń Zarządu w formie tabel”.

6. Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej.

W Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiących załącznikiem nr 1,2,3 do uchwały nr 19/10/2018 z dnia 21.08.2018 r. Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany;
– zmieniła nazwę „Komisji Społeczno – Samorządowej” na ” Komisja Kulturalno- Oświatowa”,
– określiła podstawę prawną ( §1),
– określiła tryb zgłaszania uwag oraz dokonywania zmiany i uzupełniania zapisów protokołów z posiedzeń komisji ( § 9),
– uzupełniła kompetencje Komisji Kulturalno – Oświatowej o pkt ” rozpatrywanie skarg na działalność Domów Kultury” ( § 3 pkt. 6).
Nie uwzględniła zmian do regulaminów zgłoszonych przez członka rady z osiedla Błonie.

7. Regulamin nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 32/2/2018 z dnia 27.11.2018 r. wprowadziła do stosowania Regulaminu nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, jednocześnie uchyliła Regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań obowiązujący w SM Czuby od dnia 7.02.2011 r.
W nowo uchwalonym Regulaminie sporządzonym na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity DZ.U z 2018 r. poz.1285) ,Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 845) oraz statutu spółdzielni, w poszczególnych rozdziałach regulaminu szczegółowo określono warunki nabycia i ustania członkostwa , ustanowienia praw do lokali oraz zamiany lokali mieszkaniowych.

Zatwierdziła:

1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2018 r.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.

3. Plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2019,
Zadanie inwestycyjne przy ul Radości pawilon handlowo – usługowy 460 m2 Pu wartość robót do wykonania w 2018 r – 340 000 zł, w 2019 r. – 1 500 000 zł.

4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2019.
Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2019 r. w wysokości 52,50 etatów.

5. Koszty zarządzania na rok 2019.
Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2018 r. w wysokości 5.372.100 zł.

6.. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2018 r.
Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/57/2918 z dnia 19.12.2018 r. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo – finansowym SM Czuby na 2018 r. Na podstawie zmian jaki wystąpiły w 2018 r. w planie gospodarczo – finansowym na 2018 r.

– dokonano korekty w kosztach lokali użytkowych- najem .
– zmniejszono koszty energii i gazu ( os. Błonie i Widok oraz w os. Łęgi zdjęto składnik „gaz” z nieruchomości EŁ 10 w związku z remontem instalacji gazowej,
– wprowadzono odpis na fundusz remontowy – remont balkonów – w osiedlu Ruta,
– dokonano korekty funduszu remontowego os. Skarpa, .
– skorygowano stawki podatku w nieruchomościach ( Uchwała Rady Miasta nr 850/XXXIII/2017 z 12.10.2017 r.), Uaktualniono powierzchnię lokali, od których odprowadzany jest podatek.
– wprowadzono poz. „sprzątanie klatek schodowych” ( uchwały RPNO)
– dokonano korekty poz. konserwacja hydroforni i konserwacja co w os. Skarpa ,
– dokonano korekty stawek „konserwacja domofonów” w os. Skarpa, Łęgi, Widok, Błonie,
– zwiększono stawkę – odpady komunalne w os. Łęgi,
– wprowadzono aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2017
– zmieniono wysokość osobowym funduszu płac – DK Ruta , Łęgi , Skarpa
– wprowadzono pozycję wynik roku ubiegłego w wydatkach przeznaczonych na remonty mienia.

7. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2018 r.

8. Zmianę opłat eksploatacyjnych
W Osiedle Skarpa z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniono wysokość opłat w lokalach mieszkalnych w pozycji „eksploatacja” w nieruchomościach 19 ES z kwoty 1,41 zł/m2 na 1,45 zł/m2.

Analizowała poniższe zagadnienia:

1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2017 r.
Na podstawie przedłożonej opinii ustalono, że Sprawozdanie finansowe SM Czuby za 2017 r. jest prawidłowe, rzetelne, jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.

2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
– na posiedzeniu w dniu 27.03. 2018 r. – za 2017 r.,
– na posiedzeniu w dniu 30.05. 2018 r. – za I kwartał 2018 r.,
– na posiedzeniu w dniu 2.10. 2018 r. – za I półrocze 2018 r.,
– na posiedzeniu w dniu 19.12. 2018 r. – za III kwartał 2018 r.

3. Realizację wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

4. Wnioski z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

5. Działalność domów kultury w SM Czuby
Rada Nadzorcza zapoznała się ze wynikami kontroli pracy domów kultury działającymi w osiedlach: Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie, z planami pracy na rok 2018 oraz sprawozdaniami z ich działalności za III kwartały 2018 roku.
Na podstawie przedłożonych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że kierownicy domów kultury prowadzą dokumentację księgową i merytoryczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W pełni realizują postawione przed nimi statutowe zadania, integrując społeczności lokalne naszej dzielnicy. Różnorodność prowadzonych zajęć jest bardzo duża a z zajęć korzystają w większości dzieci i młodzież.
6. Wnioski zgłoszone do budżety obywatelskiego na terenie SM Czuby

Na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na blisko 2 miliony złotych. Wszystkie nasze projekty uzyskały w tym roku wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2019.
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Miasto zrealizuje na terenie naszej Spółdzielni m.in. następujące projekty:

D-22 Osiedla Błonie i Łęgi (łącznie), tj. remont ulicy Rycerskiej z oświetleniem dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 oraz remont ulicy Kaczeńcowej z dojściem do Przedszkola.
M-6 Osiedle Poręba: Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej,
M-21 Osiedle Skarpa: Remont części ulicy Fantastycznej (ok. 150 m).

Ponadto zostaną zrealizowane:
D-1 Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – Wąwóz Czuby – LSM,
M-8 Zapobieganie bezdomności zwierząt,
M-113 Zielone Czuby,
M-62 Remont boisk os. Błonie.

W latach ubiegłych na terenie SM Czuby – Miasto wyremontowało szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.

7. Organizację Walnego Zgromadzenia

8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w dniu 5.06.2018 r. Zarząd Spółdzielni w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszystkie chwały wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów.
W Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w terminie od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. udział wzięło 1 139 członków spółdzielni. Do wzięcia udziału w określonej części walnego zgromadzenia i głosowania nad uchwałami w ich imieniu 699 członków spółdzielni udzieliło pełnomocnictwa innym osobom. Aż 159 osób posiadających pełnomocnictwo naszych członków to osoby zamieszkałe poza naszą dzielnicą a nawet województwem.
Po raz pierwszy członkami Rady Nadzorczej zostali : Bogumiła Baran ( Błonie), Marta Brożyna (Widok), Tomasz Buda ( Ruta), Agnieszka Kulikowaka ( Widok), Jan Morawski ( Skarpa), Elżbieta Szabała ( Błonie).

9. Działania związane z realizacją zmian Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielca
Sejm Ustawą z 20 lipca 2017 r. dokonał zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze.
9 września 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nowelizacją powstało tzw. członkostwo z mocy prawa – bez składania deklaracji i bez wpłaty wpisowego i udziału.
Z mocy prawa członkami spółdzielni stają się osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lub ekspektatywy własności.
W związku ze zmianami dotyczącymi zasad ustania członkostwa w Spółdzielni – osoby nieposiadające prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni, w momencie zbycia ostatniego prawa do lokalu ustaje członkostwo w spółdzielni. Nowelizacja zlikwidowała możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał o wykreśleniu członka i uchwał o wykluczenie członka lub wygaśnięciu prawa do lokalu.
Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność korekty wewnętrznych regulaminów i statutu spółdzielni. Dokonano miedzy innymi zmian w „Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności”, uchwalono nowy regulamin – „Regulamin nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań”.

10. Działania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych.
Od dnia 01.01.2018 r. zapisy ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, zmieniły zasady spłaty zadłużenia z tytułu kredytu przeniesionego do długoterminowej spłaty, zaciągniętego na realizacje zadań inwestycyjnych.
Kredytobiorcy spłacający prawidłowo i systematycznie od dnia 01.01.1998 r. swoje zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych nabyli z dniem 01.01.2018 r. uprawnienia do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa.
Dla kredytobiorców, którzy systematyczną i terminową spłatę rozpoczęli po pierwszym kwartale 1998 r. możliwość realizacji uprawnień do powyższych umorzeń powstanie po 20 latach tej spłaty, jednak nie później niż do dnia 01.01.2026 r. Dodatkowym warunkiem dokonania umorzenia zadłużenia w ciężar budżetu państwa jest złożenie do banku (dla każdego członka posiadającego zadłużenie) wniosku o dokonanie umorzenia.
Przed złożeniem wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa, Spółdzielnia zobowiązana jest do weryfikacji (na każdym lokalu posiadającym zadłużenie) poprawności dokonywanych spłat rat kwartalnych za okres od 01.01.1998r do 31.12.2017 r.
(80 kwartały).Ewidencja zadłużenia dla każdego lokatora prowadzona jest na 4 subkontach.

Na koniec 2017 roku zadłużenie z tytułu odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa posiada 492 członków, ewidencjonowane na 49 rachunkach bankowych.
Zadłużenie z tytułu kredytu wraz z naliczonymi odsetkami bieżącymi – pozostałe po umorzeniu w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa – będzie podlegać spłacie w całości. Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty rat miesięcznych w wysokości nie niższej niż określona w art. 7 ust. l ustawy (normatyw).Spłacany normatyw w pierwszej kolejności będzie zaliczany na bieżące odsetki naliczone od niespłaconego kredytu a pozostała część na spłatę kredytu.

Po dokonaniu przez bank umorzenia skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa w dniu 03.10.2018 r. Spółdzielnia zawarła z bankiem kredytującym realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP SA) aneks nr 1/2018 do umowy z dnia 30.05.2003 r. zmieniający zabezpieczenie hipoteczne kredytów, udzielonych do dnia 31.03.1996 r.

Na mocy zawartego aneksu bank wyraził zgodę na zwolnienie zabezpieczenia poprzez wykreślenie hipotek umownych zwykłych i hipotek umownych łącznych wpisanych na rzecz banku w Księgach Wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie dla poszczególnych nieruchomości z chwilą ustanowienia zabezpieczenia w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Spółdzielni do wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty według stanu na 20.09.2018 r.
Po uzyskaniu z banku niezbędnych dokumentów Spółdzielnia złożyła do Sądu 14 wniosków o wykreślenie zabezpieczenia hipotecznego. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane w miesiącu październiku 2018 r.

11 . Wyniki kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby” przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
W roku 2018 w SM Czuby PKO BP Polska SA Centrum Operacji Biura Wierzytelności Mieszkaniowych przeprowadził kontrolę:

 1. W zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych w wyniku, której stwierdzono:
  1) ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencja syntetyczną w Banku,
  2) zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku
  3) raty normatywne liczone są prawidłowo. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
  4) odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem. Naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupienia przez budżet państwa,
  5) odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa rejestrowane są prawidłowo pod datą otrzymania środków.
  6) oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa liczone jest prawidłowo.
  W związku z tym, że Spółdzielnia wymagane raty normatywne wnosi terminowo i systematycznie oprocentowanie to na koniec roku jest anulowane.
 2. W zakresie: prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w związku ze złożeniem przez Spółdzielnię wniosków o umorzenie na podstawie art. 10a ust 1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych a w szczególności czy występuje zgodność zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku dot.:
  – stanu zadłużenia wobec Banku i wobec budżetu państwa na dzień umorzenia na podstawie art. 10a ust.1,-
  – kwoty zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 10a ust.1,
  – kwoty podlegającej umorzeniu wobec budżetu państwa na podstawie art. 10a ust.1,
  Sprawdzenia, czy spółdzielnia wywiązała się z obowiązku poinformowania członków oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o wysokości dokonanych umorzeń na podstawie art. 10a ust. 1 w/w ustawy.
  Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 3. Od dnia od 20.09.2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w oparciu o art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze przeprowadzali lustrację pełną, obejmującą działalność Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Z przeprowadzonej lustracji protokół przekażą Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Wnioski z lustracji skierowane zostaną do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

12. Wybór ubezpieczyciela majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „CZUBY” w Lublinie

Powołana przez prezesa Zarządu komisja przetargowa przy udziale Eksperta Kancelarii Brokerskiej FILAR BROKER Sp. z o.o. w Lublinie posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, dokonała wyboru oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.
Komisja zapoznała się z oceną ofert przygotowaną przez kancelarię brokerską i zgodziła się z przedstawioną rekomendacją. Do oceny przedstawionych ofert wzięto pod uwagę zakres kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz optymalny poziomu składki – adekwatny do tego zakresu.
Spośród 3 Towarzystw Ubezpieczeniowych branych pod uwagę STU Ergo Hestia SA zaproponowało najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie najkorzystniejszą ofertę cenową.
Komisja jednogłośnie uznała, że ubezpieczycielem majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni zostanie STU Ergo Hestia SA.

13. Zasady postępowania z dłużnikami spółdzielni.
Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat działań podejmowanych przez spółdzielnię mających na w celu zmniejszeni zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych na lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach usługowych i dzierżawy terenu w okresie od 1.01 2016 r. do 31.07.2018 r.
Z przedłożonych danych wynika ,że spółdzielnia w ramach tych działań wysyła do dłużników wezwania przedsądowe, rozwiązuje umowy najmu w trybie natychmiastowym, na prośbę dłużników wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach oraz zawiera ugody. W przypadku braku reakcji dłużników na te działania kieruje sprawy do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Po uzyskaniu nakazu zapłaty Spółdzielnia występuje do sądu z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności, w kolejnym etapie kieruje wnioski do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpływają wpłaty od dłużników wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
W wyniku działań windykacyjnych w SM Czuby zadłużenie z tytułu opłat w kolejnych latach ulega zmniejszeniu i tak: na dzień 31.12.2016 r. ogólne zadłużenie wynosiło – 6 602 438 zł, na dzień 31.12.2017 r.- 6 360 610 zł, a na dzień 31.07.2018 r. – 5 738 453 zł.

Rozpatrzyła wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. zgłoszono do realizacji przez Radę Nadzorczą poniższe wnioski:

Widok 17.05.2018 r.:

1. Wnioskuję o przedstawienie informacji o wysokości udzielonych nagród pieniężnych i rzeczowych dla Zarządu SM Czuby w 2017 r.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM Czuby zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r nie przewidują możliwości przyznawania nagród pieniężanach i rzeczowych dla pracowników pełniących te funkcje.Rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą nie zawiera uchwał dotyczących przyznania nagród dla członków Zarządu.

2. Wnioskuję o literalne stosowanie § 79 pkt.5 Statutu SM Czuby tzn. podejmowanie uchwał w sprawie . podziału zysku a nie (jak dotychczas) jednej uchwały tzn. np. Jedna uchwała dla podziału zysku wypracowanego bezpośrednio w osiedlach spółdzielni i kolejna uchwała dla podziału zysku, który nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla.

Realizacja wniosku w obecnej postaci „uchwał” czy „uchwały” nie stanowi błędu. Przy najbliższej zmianie statutu Walne Zgromadzenie będzie mogło zmienić ten zapis.

3. Wnioskuję o rozliczanie kwoty stanowiącej nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej w poczet funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych wszystkich osiedli i w roku bieżącym a nie jak dotychczas w roku następnym.

Wniosek nie może być zrealizowany , jest niezgodny z zapisami art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art.6 ustawy o rachunkowości. Wartości wykazane na dzień bilansowy ujęte są zgodnie z przepisami w planie gospodarczym i uwzględnione do planowanej stawki eksploatacyjnej dotyczącej roku następnego.

Błonie – 18.05.2019 r.

1. Zobowiązanie zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej do zabezpieczenia frekwencji na Walnym Zgromadzeniu w granicach 10 – 15 % zamieszkałych członków w danych częściach zgromadzenia członków , gdyż kilku lub kilkunastu obecnych członków Spółdzielni nie jest w stanie obiektywnie oceniać organów Spółdzielni i podejmowanych uchwał. Wprowadzić do statutu spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni realizując postanowienia § 76 statutu o czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzenie na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części.
Zawiadomienie zawiera czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
Ponadto w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w „Informatorze” dostarczanym do skrzynek pocztowych członkom i mieszkańcom spółdzielni można zapoznać się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, projektami uchwał , sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni , sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby, rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości i harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

Skarpa – 23.05.2018 r.

I. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do udzielenia informacji na piśmie i na stronie internetowej, dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2010- 2017 po ich ewentualnej anomizacji.
1. Jaka ilość mieszkań została zbyta w tych latach
2. Z jakiego tytułu nastąpiło zbycie
3. Gdzie lokale były położone
4. Na jakiej podstawie zbyto te nieruchomości.
5. W jaki sposób nowy właściciel miał możliwość zakupu tych nieruchomości
6. Jaka była cena zbycia tych nieruchomości i kto je zakupił z wyszczególnieniem konkretnych danych adresowych z podaniem daty zbycia, ceny i osoby zakupujące tą nieruchomość, a nadto o podanie informacji ile z tych osób było lub jest obecnie pracownikami administracji ewentualnie członkami ich rodzin w pierwszej linii.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczącej sprzedaży lokali w latach 2010-2017, informujemy, iż z dokumentacji Spółdzielni wynika, że na przestrzeni lat 2010- 2017 zostało zbytych 2 809 lokali położonych na we wszystkich osiedlach Spółdzielni. Z analizy wynika, iż są to między innymi transakcje kupno-sprzedaż, postanowienia sądu i wyroki sądowe, umowy podziału majątku wspólnego lub zniesienia współwłasności, umowy dożywocia, umowy zamiany, przeniesienia własności i inne.
Strony transakcji ustalają warunki zbycia poza Spółdzielnią. Do Spółdzielni dostarczane są dokumenty potwierdzające zmianę osób uprawnionych do lokalu .
Spółdzielnia nie wnika w ustalenia kontrahentów i szczegóły transakcji, bądź ustalenia sądów i uzasadnienia ich decyzji.
Spółdzielnia nie ma możliwości gromadzić danych osobowych stron wyżej wymienionych transakcji pod kątem zatrudnienia osób nabywających uprawnienia do lokali, jak również zatrudnienia członków rodzin osób nabywających uprawnienia do lokali.

II. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do umieszczania na stronie internetowej SM Czuby dokładnych protokołów z posiedzeń wszystkich organów: uwzględniających wyniki głosowania z określeniem konkretnych nazwisk członków organu i ich głosowań w sytuacji głosowań jawnych, a w głosowaniach tajnych o podanie liczby członków organu głosujących za, przeciw lub głosów wstrzymujących się.

Protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy:
art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 81 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umieszczane są od 2007 r. na stronie internetowej spółdzielni www.smczuby.pl . Natomiast uchwały podejmowane przez to gremium zgodnie z § 89 ust.3 statutu i § 24 ust. 3. Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni.
Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby uchwalony przez Walne Zgromadzenie w § 28 stanowi, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zawierać: numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.
Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne. Na wniosek członka rady można postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Kopie protokoły z posiedzeń rady z pominięciem zapisów, których zakaz ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów umieszczane są na stronie internetowej Decyzje o umieszczeniu bądź nie na stronie internetowej spółdzielni protokołów z posiedzeń i podejmowanych uchwał podejmowały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osieli w formie uchwał.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Skarpa , Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba ustaliły, że na stronie internetowej spółdzielni umieszczane będą tylko uchwały, nie ma potrzeby umieszczania protokołów z ich posiedzeń.

III. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby dokładnych kwot wynagrodzenia zarządu wraz z podaniem formy zatrudnienia oraz podanie dokładnej kwoty otrzymywanej premii, każdorazowo po jej przyznaniu, a w przypadku przyznawania innych dodatków o podanie informacji jakie dodatki przyznano i w jakiej wysokości.

Do Prezesa Zarządu i jego Zastępców stosuje się Zasady wynagradzania Członków Zarządu zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 r. Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.
Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę . Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i przyznania premii dokonuje Rada Nadzorcza.
Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawiera tabela stawek płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych stanowiąca załącznik do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby”.
Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne. Przyznanie premii następuje po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

IV. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby kiedy ogłoszono przetarg na wynajem lokalu, w którym to obecnie planowana jest inwestycja budowlana w postaci zbudowania lokalu usługowego na osiedlu „Skarpa” (dotyczy wszystkich planowanych inwestycji). Na jaką kwotę określono czynsz najmu za metr kwadratowy. Jaka jest cena kosztorysowa tej (tych) inwestycji.

Pawilony przy ul. Radości 2A i B zostały wybudowane w latach 80-tych XX wieku.
Od ponad 20 lat wynajmowane są pod działalność garmażeryjną. W 2017 roku jeden z pawilonów uległ częściowemu spaleniu. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie ponad 200 000 zł.
W chwili obecnej produkcja garmażerki jest kontynuowana w jednym pawilonie (zgodnie z umową z 16 września 2011 r.). Drugi nie nadaje się do użytkowania.
Z uwagi na zły stan techniczny pawilonów i ich otoczenia Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozbiórce tych obiektów i w ich miejsce wybudowanie nowego pawilonu o większej powierzchni, ok. 450-500 m2 – Uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. Nr 173/22/2017.
Na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 19.07.2017 r., poparty licznymi prośbami mieszkańców oraz na wniosek dotychczasowego najemcy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odbudowę pawilonu przy ul. Radości pod dotychczasową działalność garmażeryjną.
Teren oraz nowy pawilon nadal będą stanowiły mienie Spółdzielni. Większe wpływy z tytułu najmu – uzyskane poprzez zwiększenie stawki za metr kwadratowy i powiększenie wynajmowanej powierzchni zasilą konto mienia – będącego własnością wszystkich członków Spółdzielni.
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski.

V. Wnoszę o obniżenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza 500 zł, Rada nieruchomości 150 zł.
Uzasadnienie:
Rada Nadzorcza i Nieruchomości jest pracą dla społeczności spółdzielczej, pracą społeczną Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej czy tez radzie nieruchomości nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności zawodowych.

Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”.
Wniosek o zmianę treści § 88a należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej udział brali członkowie spółdzielni, członkowie „ruchu niezadowolonych sm czuby”, którzy w swoich wystąpieniach zgłaszali uwagi i wnioski dot. osiedli.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Jerzy Kaczmarski

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie