S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2017 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2017.

Rada Nadzorcza w roku 2017 pracowała w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Alicja Stadnicka
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Koszałka
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edward Jasiński
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kasprzak
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Joanna Guz
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej – Bożena Wojtowicz

Członkowie:
Anna Ciechan, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Stanisław Tanikowski, Mirosław Kalinowski, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Barbara Rupczewska, Henryk Lewandowski, Ewa Kosiak , Tadeusz Szczygieł.

W roku 2017 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym 2017 Rada Nadzorcza odbyła 11 protokołowanych posiedzeń plenarnych ,10 posiedzeń prezydium oraz 9 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2018 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.
Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2017 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
 2. Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia tzw. parkingów społecznych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wszystkim mieszkańcom spółdzielni.
 3. Rozpatrzyła skargę członka spółdzielni na działania Zarządu Spółdzielni w związku z podjętą decyzją o wprowadzeniu dla budynku przy ul. Sasankowej 4 uproszczonego systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania od 1 stycznia 2017 r.
  Rada Nadzorcza uznała skargę za niezasadną. Podjęta przez Zarząd Spółdzielni decyzja o wprowadzeniu dla budynku przy ul. Sasankowej 4 uproszczonego systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania od 1 stycznia 2017 r. jest zgodna z § 3 ust. 2 pkt 2 obowiązującego w SM „Czuby” Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
 4. Wyraziła zgodę na zakup ciągnika wraz z osprzętem i kosiarki dla osiedla Skarpa.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup ciągnika wraz z osprzętem przyczepą spychaczem czołowym i kosiarki dla osiedla Skarpa (w cenie około 120 000 zł) oraz zgodę by kosztami amortyzacji obciążone zostało mienie spółdzielni,
 5. Wyraziła zgodę na zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem na potrzeby Administracji osiedla „Łęgi”.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem (przyczepą, pługiem i kosiarką) w cenie brutto ok. 130.000,00 zł na potrzeby Administracji Osiedla „Łęgi”. Kosztami amortyzacji obciążone będzie mienie spółdzielni.
 6. Wyraziła zgodę na zakup samochodu dostawczego do obsługi Administracji Osiedli i Zarządu Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup samochodu dostawczego do obsługi Administracji Osiedli i Zarządu Spółdzielni. Kosztami amortyzacji obciążone będzie mienie spółdzielni
 7. Wyraziła zgodę na odbudowę spalonego pawilonu handlowego przy ul. Radości 2 a w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na kontynuację dotychczasowej działalności przez „Dobra Kuchnia Pyza”.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odbudowę pawilonu w dotychczasowym miejscu tj. na działce nr 24/13 oraz sfinansowanie realizacji odbudowy pawilonu ze środków funduszu zasobowego. Ponadto pozytywnie zaopiniowała sposób zagospodarowania pawilonu po jego odbudowie poprzez kontynuację dotychczasowej umowy i wynajęcie go dotychczasowemu najemcy na prowadzenie garmażerki „Dobra Kuchnia Pyza”.
 8. Wyraziła zgodę na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Tymiankowej 1 oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 w osiedlu Łęgi.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu znajdującym się na zakończeniu ul. Tymiankowej oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 w osiedlu Łęgi – działkach będących własnością Gminy Lublin. Właściciel przedmiotowych działek nie wykona remontu w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r.
  Wykonanie powyższych prac przez Spółdzielnię zakończy roboty drogowo-brukarskie w obrębie ul. Tymiankowej przyczyniając się do poprawy techniczno-estetycznej tej części osiedla.
 9. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017.
  Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni wskazała biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2017 i 2018 r..

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie uchwały:
  Zysk (netto)za 2016r. w wysokości 960 999,05 zł przeznaczyć na:
  1) Kwotę (+) 454 656,06 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
  2) Kwotę (+) 398 933,74 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
  3) Kwotę (+) 107 409,25 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
 2. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2016 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2016, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, ocenie zaangażowania członków Zarządu w akcję zbierania podpisów na projekty zgłaszane do budżetu miasta na 2017 r. realizowane na terenach miejskich w obrębie naszej spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 roku.
 3. Udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu spółdzielni.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. Parkingów społecznych na mieniu spółdzielni, wniosła o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni. Udostępnienie parkingów społecznych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni spowoduje zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych, likwidację grup uprzywilejowanych mieszkańców, jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni.
 4. Zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasa drogowego ul. Jutrzenki.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie w użytkowanie wieczyste części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/8 w osiedlu Ruta.
  Nieruchomość przeznaczona do nieodpłatnego rozwiązania umowy z Gminą Lublin dotyczy części działki jaka zostanie wydzielona pod nowy przebieg pasa drogowego ul. Jutrzenki.
  Zmiana lokalizacji pasa drogowego spowodowana jest zamiarem przebudowy przez UM ul. Jutrzenki, która przyczyni się do złagodzenia niebezpiecznego zakrętu na odcinku od skrzyżowania ul. Jutrzenki z ul. Watykańską do Przychodni Zdrowia.
 5. Zmian Statutu Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z doprecyzowaniem zapisów statutu dot.:
  1) przyjęcia w poczet członków osoby fizycznej i osoby prawnej (§ 7 ust. 1),
  2) skrócenia okresu wypowiedzenia członkostwa (§ 65 ust.2),
  3) wykreślnie z rejestru członków Spółdzielni (§ 67),
  4) zgłaszania kandydatów i wyboru członków do organów spółdzielni (§ 78d),
  5) uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej (§ 87 ust.1 pkt 38),
  6) wyborów przedstawiciele do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (§ 103a ust. 21, ust. 4 oraz w § 103 a4),
  7) organizacji pracy Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (§ 103e)
  – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, zgodnie z przedłożonym projektem.
 6. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 11 ust 31 i § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonym projektem.
 7. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 8 pkt 38 i § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem.
 8. Odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni przy ul. Agatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 – Rury Bonifraterskie, o powierzchni 159 m2. – wniosła o jej przyjęcie przez
  Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.
  Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia zlokalizowana jest poza terenem administrowanym przez SM Czuby. Zbyt mała powierzchnia nieruchomości (159 m2) i brak dostępności do drogi publicznej uniemożliwia jej zabudowę.
  Zbycie przedmiotowej działki spowoduje zaprzestanie generowania kosztów w postaci podatku od nieruchomości i kosztów utrzymania zieleni tego terenu.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250 399 136,23 zł,
  2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazującego zysk netto w wysokości 960 999,05 zł,
  3. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 1 886 725,15 zł,
  4. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 2 582 154,36 zł.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „CZUBY” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust.1 pkt 29 Statutu uszczegółowiła zapis w § 15 ust. 2 nadając mu brzmienie: „Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej winny pochodzić od tego samego producenta, posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe. Wyboru rodzaju i producenta tych urządzeń dokonuje Zarząd Spółdzielni.”
 2. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza uszczegółowiła zapisy Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w § 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 i 25 wyraźniej określając:
  – obowiązki osób posiadających tytuł prawny do lokalu,
  – obowiązki ciążące na Administracji Osiedla,
  – jakie naprawy, wymiany lub odnowienia mieszkaniec może wykonywać we własnym zakresie a na jakie powinien uzyskać odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów,
  – jakie obowiązki ciążą na mieszkańcach w przypadku awarii instalacji i urządzeń w osiedlu,
  – w jakich przypadkach istnieje obowiązek udostępniania lokalu pracownikom spółdzielni, Ponadto określiła jakie uprawnienia, roszczenia przysługują spółdzielni w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców przepisów niniejszego regulaminu.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2017 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.
 3. Plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2018.
  Zadanie inwestycyjne przy ul Radości pawilon handlowo-usługowy 460 m2 Pu wartość robót 1 500 000 zł.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2018.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r. w wysokości 52,58 etatów.
 5. Koszty zarządzania na rok 2018.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2018 r. w wysokości 5.041.400 zł.
 6. Korektę planu gospodarczo-finansowego uchwalonego na 2017 r.
  Rada Nadzorcza uchwałą nr 178/52/2917 z dnia 19.12.2017 r. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na 2017 r. Na podstawie zmian jaki wystąpiły w 2017 r. w planie gospodarczo-finansowym na 2017 r.:
  1) zmieniono strukturę organizacyjną na 2017 r. w osiedlu Skarpa w grupie pracowników – gospodarzy rejonu.
  2) na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, urealniono koszty w osiedlach, zmieniono planowane kosztach działalności eksploatacyjnej.
  W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zmniejszenie kosztów z planowanej kwoty 26 151 210 zł. na 26 093 349 zł.
  3) w planie funduszu remontowego wprowadzono aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok 2016.
  4) w działalność kulturalno-oświatowej na 2017 r. wprowadzono aktualne bilanse otwarcia.
  5) na konto „utrzymanie mienia spółdzielni” wprowadzono wynik roku ubiegłego w wysokości 629 348 zł..
  6) wprowadzono do planu gospodarczo-finansowego SM ”Czuby” na 2017 r. plan inwestycyjny – budowę pawilonu usługowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa.
 7. Plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2018 r.
 8. Zmianę opłat eksploatacyjnych Osiedlu Widok
  Z dniem 1 czerwca 2017 r. zmieniono stawki funduszu remontowego w lokalach mieszkalnych w nieruchomości EW 25 ul. Bursztynowa 31 – z 0,50 zł/m2 – 1,00 zł/m2. Osiedle Skarpa
  Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmieniono wysokość opłat w lokalach mieszkalnych w pozycji „eksploatacja” w nieruchomościach:
  08ES Przedwiośnie 2 z kwoty 1,85 na 1,92 zł/m2
  09ES Fantastyczna 4–8 z kwoty 1,85 na 1,92 zł/m2
  13ES Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15 z kwoty 1,85 na 1,92 zł/m2
  16ES Sympatyczna 8, 10 Radości 10, 12 z kwoty 1,83 na 1,88 zł/m2
  19ES Gościnna 1, 3, 5, 15 z kwoty 1,84 na 1,91 zł/m2
  20ES Romantyczna 17, 19, Radości 1, 3, 5 z kwoty 1,83 na 1,85 zł/m2
 9. Przeznaczenie i nieodpłatne udostępnienie parkingów dotychczas strzeżonych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza postanowiła udostępnić mieszkańcom Spółdzielni – nieodpłatnie
  – parkingi dotychczas strzeżone, położone na mieniu tj.
  – parking o pow. 5.525,48 m2, – ul. Kawaleryjska w Osiedlu Błonie,
  – parking o pow. 3.657,00 m2 – ul. Stokrotki, Różana, Jutrzenki w Osiedlu Ruta.
  Dotychczasowi dzierżawcy wypowiedzieli umowy na ich prowadzenie. Oferty (nowych) osób zainteresowanych prowadzeniem parkingów nie spełniły wymogów Spółdzielni.
  Na wniosek dotychczasowego dzierżawcy, który wycofał wypowiedzenie umowy parkingu zlokalizowanego przy ul. Stokrotki-Różana Jutrzenki w Osiedlu Ruta, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w styczniu 2018 r. uchyliła swoją decyzję o otwarciu parkingu dla wszystkich mieszkańców.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2016 r.
  Na podstawie przedłożonej opinii ustalono, że Sprawozdanie finansowe SM Czuby za 2016 r. jest prawidłowe, rzetelne, jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu w dniu 14.03. 2017 r. – za 2016 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 20.06. 2017 r. – za I kwartał 2017 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 26.09. 2017 r. – za I półrocze 2017 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 28.11. 2017 r. – za III kwartał 2017 r.
 3. Możliwość zainstalowania monitoringu miejskiego w obrębie naszej spółdzielni
  Rada Nadzorcza zapoznała się problematyką monitoringu miejskiego, możliwością zainstalowania kamer w obrębie naszej spółdzielni, działaniami jakie powinna poczynić spółdzielnia w celu zainstalowania monitoringu oraz kosztami jakie powinna ponieść z tego tytułu.
  Zaakceptowała wniosek SM Czuby o objęcie monitoringiem miejskim terenów przestrzeni publicznej w rejonie miejsc wytypowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli tj. 17 kamer Po uzyskaniu informacji,że w bieżącym roku Wydział Informatyki i Telekomunikacji nie posiada środków finansowych na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego oraz informacji, że koszt prac projektowych, zakupu i montażu jednej kamery wraz z łączem transmisji danych do sieci monitoringu miejskiego i zabezpieczenie przestrzeni macierzy dyskowej na zapis to około 25.000 złotych, a w przypadku 17 kamer daje to łączna kwotę około 425.000 tysięcy złotych, postanowiła nie zajmować stanowiska w powyższej sprawie, pozostawiając decyzje o wprowadzeniu monitoringu w osiedlu w gestii Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 4. Realizację wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Rada Nadzorcza do przedstawione informacji o realizacji wniosków nie wniosła uwag.
 5. Wnioski z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r.
 6. Działalność domów kultury w SM Czuby
  Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami kontroli pracy domów kultury działającymi w osiedlach: Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie, z planami pracy na rok 2017 oraz sprawozdaniami z ich działalności za III kwartały 2017 roku.
  Na podstawie przedłożonych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że kierownicy domów kultury prowadzą dokumentację księgową i merytoryczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W pełni realizują postawione przed nimi statutowe zadania, integrując społeczności lokalne naszej dzielnicy. Różnorodność prowadzonych zajęć jest bardzo duża a z zajęć korzystają w większości dzieci i młodzież.
  Ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę wnoszone przez pracowników tych placówek w upowszechnianie kultury i działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej zaowocowało przyznaniem placówkom licznych odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów.
  Prezydent Krzysztof Żuk Medalem 700 – lecia Miasta Lublin odznaczył Dom Kultury Ruta., Medalem Prezydenta Miasta Lublin odznaczył kierownika Domu Kultury Ruta Marię Kulik i kierownika Domu Kultury Skarpa Renatę Kiełbińską oraz zespół wokalny „Pasjonatta” działający przy Domu Kultury Ruta., Dyplomem Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 25 – lecia Domu Kultury Ruta wyróżnił pracowników Annę Łakota, Piotra Dawicz, Izabelę Klimowicz.
 7. Wnioski zgłoszone do budżety obywatelskiego na terenie SM Czuby
  Dwa projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 r. przez członków i uzgodnione z Radami Dzielnic i Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli uzyskały wymaganą liczbę głosów i zostały umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2018. Na terenie naszej Spółdzielni Miasto wykona prace za ponad 1.5 miliona złotych.Do realizacji zakwalifikowano poniższe projekty:
  – Projekt duży: Remont ulic Tatarakowej w os. Łęgi i częściowy Kawaleryjskiej w os. Błonie (o łącznej wartości do 1.200.000 zł),
  – Projekt mały: Remont ulicy Przytulnej z zatoką postojową (o wartości 300.000 zł).Dzięki głosom popierającym projekty zgłoszone przez naszych członków, na terenie SM Czuby” Miasto wykonało w roku 2017 następujące prace
  – Rewitalizacja ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. RUTA
  – Remont ul. Tymiankowej i części ul. Tatarakowej w os. ŁĘGI
  – wykonanie remontu chodników, podjazdu dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, budowa parkingów przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. BŁONIE
  – zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku (plac zabaw i siłowni zewnętrznej) w rejonie Bursztynowej 14 w os. PORĘBA
  – budowa miejsc postojowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. WIDOKWartość wykonanych prace na terenach miejskich w obrębie naszej spółdzielni to kwota blisko 3 miliony złotych.
 8. Organizację Walnego Zgromadzenia
 9. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
  Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, które z uchwał wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i zostały przyjęte oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.
 10. Realizację uchwały Walnego Zgromadzenie Nr 13 /2017 z dnia 7.06.2017 r. w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni,
 11. Pozew skierowany do sądu przez przedstawicieli użytkowników parkingu przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z pozwem skierowanym do sądu przez przedstawicieli użytkowników parkingu przy ulicy Szmaragdowej dot. uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2017 z dniu 7.06.2017 r. w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni oraz o udzielenie zabezpieczenia przez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
  Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 18 lipca 2017 r. oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, a przedstawiciele użytkowników parkingu przy ulicy Szmaragdowej złożyli zażalenie na to postanowienie.
  Na skutek zażalenia, na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie Sąd Apelacyjny postanowił: zmienić częściowo zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wstrzymać wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w zakresie dotyczącym parkingu przy ul. Szmaragdowej 36 w Lublinie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, zaś w pozostałej części zażalenie oddalić.
  Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone.
 12. Informację dot. planu budowy stacji paliw przy ul. Jana Pawła II obok os. Skarpa.
  Rada Nadzorcza negatywnie oceniła plan budowy stacji paliw przy ul. Jana Pawła II obok os. Skarpa. Stacja miałaby powstać na terenie zielonym na początku ulicy Jana Pawła II, zaraz za zakrętem z ul. Nadbystrzyckiej, przy jezdni prowadzącej w kierunku ul. Filaretów.
  Plan zakłada budowę wiat z trzema miejscami do tankowania samochodów, dystrybutor oleju napędowego i dwa stanowiska z gazem LPG.
  Budowa stacji paliw we wskazanym miejscu jest nieuzasadniona Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do poparcia protestu mieszkańców i podjęcia działań uniemożliwiających budowę w/w inwestycji.
  Budowa stacji paliw kosztem terenu zielonego spowoduje zwiększenie uciążliwości i oddziaływania ulicy Jana Pawła II na osiedle.
  Stacja paliw może jeszcze bardziej zwiększyć ruch, hałas, ilość spalin i znacznie pogorszyć komfort zamieszkiwania.
 13. USTAWĘ z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
  Sejm Ustawą z 20 lipca 2017 r.. dokonał zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze.
  Wprowadzone zmiany oznaczają konieczność korekty regulaminów wewnętrznych i statutów w spółdzielniach mieszkaniowych.
  Większość zmian jest konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego.
  Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu.
  Dotychczasowe zasady nabycia członkostwa dotyczą osób, którym przysługuje odrębna własność lokali.
  Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali i regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, a także nabycia ekspektatywy odrębnej własności.
  Zmiany dotyczą też rozliczeń wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, jeżeli to prawo nie jest zbywane w drodze przetargu.
  Kolejna istotna zmiana to – w walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych.
  Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią, a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.
  Kolejna zmiana dotyczy lokali zakładowych w najmie, które spółdzielnia nabyła od przedsiębiorstwa państwowego lub innego podmiotu nieodpłatnie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10) zablokował możliwość nabywania własności takich lokali.
  Ustawodawca, na podstawie znowelizowanych przepisów wyeliminował z prowadzenia lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych osoby będące członkami zarządu, prokurentami, likwidatorami jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej.
  Zakaz dotyczy też osób zatrudnionych lub świadczących usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, np. głównych księgowych, radców prawnych lub adwokatów. Obejmuje on też także inne osoby, o ile podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub głównemu księgowemu.
  Nowelizacja rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności umożliwiając wystąpienie o przeprowadzenie lustracji w przypadku podejrzenia naruszenia prawa.
  Ważną zmianą dla osób mających lokale w zasobach spółdzielni jest wyłączenie w kodeksie postępowania cywilnego spod egzekucji komorniczej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych.
  Uniemożliwi to komornikom prowadzenie egzekucji w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli dług nie jest związany ze zobowiązaniami związanymi z eksploatacją i użytkowaniem lokali.
 14. Proces wymiany instalacji gazowej w budynkach SM Czuby w Lublinie
  W 2017 roku Spółdzielnia przystąpiła do kolejnego etapu wymiany instalacji gazowej. W nową instalację gazową wyposażono kolejne dwa budynki mieszkalne w osiedlu Łęgi przy ul. Tymiankowej 54 i 56 (80 mieszkań).
  Po zrealizowaniu tego etapu, blisko 600 mieszkań w osiedlu,,Łęgi” posiada bezpieczną, indywidualną instalację gazową.
  Wymianę instalacji gazowej rozpoczęto również w osiedlu Skarpa. Na początek – w 2 budynkach przy ul. Radości 5 i Gościnnej 11 (74 mieszkania), w których 100% właścicieli mieszkań wyraziło zgodę na wymianę.
  W kolejnych budynkach os. Łęgi i Skarpa zbierane są oświadczenia – zgody od mieszkańców na wymianę w/w instalacji.
  W wielu budynkach zdecydowana większość mieszkańców już wyraziła swoje poparcie dla tej inwestycji.
 15. Koszty zużycia ciepła i wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne.
  W SM Czuby koszty energii cieplnej rozliczane są zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody” na podstawie odczytów podzielników wyparkowych – w osiedlach Ruta, Widok i częściowo Skarpa oraz elektronicznych z odczytem radiowym – w osiedlach Błonie, Poręba, Łęgi i częściowo Skarpa.
  W części budynków, na życzenie większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu, koszt energii cieplnej rozlicza się na m2.
  Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wyparkowych, to rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach, brak rejestracji zużycia ciepła latem, pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania, całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów, możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.
  Wymiana podzielników może nastąpić na koniec okresu rozliczeniowego.
  Koszt nowych urządzeń to 49,68 zł brutto.
  Koszt ten wliczony zostałby w usługę rozliczeniową wynoszącą 12,28 zł brutto/ podzielnik z odczytem radiowym.
  Koszt wymiany, tj. demontażu i utylizacji istniejącego podzielnika wyparkowego i montaż elektronicznego to kwota 6,15 zł brutto/podzielnik. Koszt ten zostałby uwzględniony przy pierwszym rozliczeniu ciepła jako opłata jednorazowa.
 16. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
  W toku kontroli ustalono, że
  – ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku
  – zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku.
  – raty normatywne liczone są prawidłowo dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
  – spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta i rozliczone prawidłowo.
  – zadłużenia w analitycznej ewidencji
  Spółdzielni są zgodne z zadłużeniami wykazanymi we wnioskach o umorzenia zadłużenia, wyliczenia kwot ujętych we wnioskach są prawidłowe.
  – odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupienia przez budżet państwa.
  – odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa rejestrowane są prawidłowo
  – oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa liczone jest prawidłowo,
  Rekomendacje pokontrolne – brak.


Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:
  Osiedla ,,Łęgi”
  1) z dnia 27.06.2017 r. dot. wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu znajdującego się na zakończeniu ul. Tymiankowej (działka nr 5/15) oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 – parkingu i chodnika usytuowanego na działkach będących własnością Gminy Lublin.
  2) z dnia 20.06.2017 r. dot. zakupu ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem (przyczepą, pługiem i kosiarką) w cenie brutto ok. 130.000,00 zł na potrzeby Administracji Osiedla „Łęgi”. Kosztami amortyzacji obciążone będzie mienie spółdzielni,
  Osiedla Skarpa
  Z dnia 25.04.2017 r. dot. zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w cenie brutto ok. 120.171 zł oraz kosiarki w cenie brutto ok. 14.760 zł dla osiedla Skarpa.
  Kosztami amortyzacji obciążone będzie mienie spółdzielni.
 2. Zarządu Spółdzielni w sprawie:
  1) wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych – 3 wnioski,
  2) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni na podstawie § 69 w związku z § 67 statutu – 176 wniosków,
  3) o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  – w 0 wniosków
  – w 0 przypadkach podjęła uchwały,
  – w 0 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość dłużnikom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
 3. Zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza nie uwzględniła wniosków:1) zgłoszonego na XI części Walnego Zgromadzenia z osiedla Widok dot. zobowiązania Zarządu SM „Czuby” w Lublinie do dokonania zmiany przeznaczenia terenu dotychczasowego tzw. „społecznego” parkingu obok przedszkola przy ul. Szmaragdowej z funkcji parkingu – miejsca postoju samochodów na funkcji Osiedlowego Placu Zabaw dla dzieci i urządzenie na tym terenie takiego placu zabaw.
  Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały Nr 54/ 8 /2017 z dnia 31.01.2017 r. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.2) zgłoszonego na XIII części Walnego Zgromadzenia z osiedla Widok dot. ujęcie w zasobach mienia spółdzielni ciągu pieszo-komunikacyjnego pomiędzy budynkami Bursztynowa 35 i 37 oraz wokół placu zabaw przy budynku Bursztynowa 37.
  Mienie spółdzielni to nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni nie wchodzące w skład części wspólnych nieruchomości, w szczególności nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej, lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących, dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony, tereny niezabudowane, ciągi komunikacyjne, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.
  Ciąg pieszo-jezdny między Bursztynową 35, a Bursztynową 37 oraz patio należy do terenu nieruchomości EW 24 Bursztynowa 37, do którego mają prawo wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości.
  Realizacja wniosku wymagałaby zgody 100% współwłaścicieli nieruchomości, zmiany aktów notarialnych i zmiany wpisów do ksiąg wieczystych.3) zgłoszonego na XIII części Walnego Zgromadzenia z osiedla Widok dot. uzupełnienie Regulaminu Porządku Domowego o zapis zakazujący palenia papierosów na balkonach, utrudniający życie sąsiadom.
  W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie nie mogą znaleźć się zapisy sprzeczne z przepisami ogólnie obowiązującymi dot. zakazu palenia papierosów. Przepis ogólny taksatywnie wskazuje miejsca, gdzie nie można palić papierosów.

  4) zgłoszonego na XVII części Walnego Zgromadzenia z osiedla Skarpa dot. połączenia części walnego do 3 grup.
  Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały nr 15/3/2015 z dnia 31.03.2015 r. r. podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części. Do udziału w każdej z tych części uprawnionych jest około 500 członków. Zarząd Spółdzielni, odpowiadający za organizacje poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest do zapewnienia sali posiedzeń dla takiej ilości członków i zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa uczestniczących w obradach.

 4. Zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej
  Pani Grażynę Stadnik dot. podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego, epidemiologicznego oraz uciążliwych zapachów w związku z. gromadzenia przez jednego z mieszkańców budynku Romantycznej 8 w swoim mieszkaniu i na klatce schodowej różnego rodzaju sprzętów wyrzucanych do śmietników przez innych lokatorów (mebli, pudełek, papierów, zużytych opakowań)

  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej sprawy, wysłuchaniu informacji na temat zachowań uciążliwej sąsiadki, zaproponowała by mieszkańcy budynku, którym najbardziej ciąży sąsiedztwo w/w złożyli na piśmie skargę z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania tych uciążliwości i umieszczenia sąsiadki w domu opieki.
  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.
  Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą
– uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Data opublikowania: 11:37, 11 czerwca 2018

Kategorie: Z pracy Rady Nadzorczej