SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2014 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2014.

Rada Nadzorcza w roku 2014 pracowała w składzie:
– Andrzej Turski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Jerzy Kaczmarski – zastępca przewodniczącego Rady,
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
– Danuta Przybyś-Ziemba – sekretarz Rady,
– Zbigniew Gontarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Michał Kołczewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Społeczno–Samorządowej,
– Wiesław Augustowski, Elżbieta Betka, Krzysztof Bara, Elmira Brzozowska, Stefania Chodkiewicz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech, Barbara Rupczewska, Janina Samborska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska, Waldemar Żak – członkowie Rady.

W roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 11 posiedzeń prezydium oraz 16 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2015 r.

Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 12.05.2014 r. do 09.06.2014 r. Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2014 r. dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
 2. Określiła wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” oraz kierunki tworzenia i wykorzystania mienia.
 3. Określiła, że stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki: koszty eksploatacji, koszty zarządzania, wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje), podatek od nieruchomości, działalność kulturalno-oświatową. Pozostałą kwotę z dzierżawy należy uwzględnić w wyniku finansowym nieruchomości.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2013.
Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie w brzmieniu:
Nadwyżkę bilansową za 2013 r. w wysokości 1.089.998,28 zł przeznaczyć na:
1) kwotę 319.104,53 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
2) kwotę 208.500,11zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych – załącznik nr 2 do uchwały,
3) kwotę 562.393,64 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

2. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2013 r.
Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2013, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Miejski Urząd Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2013 roku.

3. Zmiany do Statutu Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, w tym zmian redakcyjnych (§ 18 ust. 1 pkt 3, § 48 ust. 1, § 55 ust. 2, § 61 ust. 8, § 78d ust.2 lit. a i b, § 95 ust. 1, §103a1 ust. 1, § 103b ust. 1 pkt 3 i 4, § 107 ust. 2, § 113) ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, upływem ustawowego terminu uprawniającego do złożenia żądania o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, doprecyzowaniem postanowień Statutu dot. utraty mandatu członka Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.

4. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu (§ 78d ust. 2 i § 78e ust. 4) oraz zmian w § 1, § 11 ust. 3–5 i § 12 ust. 4 Regulaminu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.

5. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu (§ 87 ust. 1 i § 88a) oraz zmian w § 1 ust. 1, § 14 ust. 2 i § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.

6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013r.
Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
– Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2013, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 267.197.388,33 złotych,
– Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 1.089.998,28 złotych,
– Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4.251.717,38 złotych,
– Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 5.081.952,98 złotych.

7. Odwołanie od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.
Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – wnosiła, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.
Działka oznaczona nr 24/15, będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, została zagospodarowana zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez przedmiotową działkę uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa), uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców osiedla robót.
Ponadto, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45 m2, jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.
Nadmienić również należy, że mieszkańcy budynku przy ulicy Fantastycznej 21 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2013 r. złożyli protest przeciwko lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości.

8. Odwołanie od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu za wykonanie zadań w 2013 r. – wnosiła, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza, na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę przede wszystkim zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi a także wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

Dokonała zmian w:

1. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.
Rada Nadzorcza w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali uszczegółowiła zapisy dotyczące kosztów zależnych i niezależnych od spółdzielni i zasad ich rozliczania. Uzupełniła ponadto zapisy regulaminu o nowy § 7 określając wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” oraz kierunki tworzenia i wykorzystania mienia.

2. Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Uszczegółowiła zapis w § 5 ust. 1 i 2 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając, że:
„1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.
2. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.
Nie uwzględniła propozycji zmiany Zasad wynagradzania Członków Zarządu zgłoszonej na XI części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„Wnoszę o zmianę w Załączniku Nr l do uchwały Nr 33 /3 /2007 Rady Nadzorczej S.M. w § 5 pkt 4 polegającą na dopisaniu po słowach „W wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo”, słów „maksymalnie do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.” gdyż wnioskodawczyni błędnie przyjęła, że członkom Zarządu przyznawana jest premia zadaniowa”.
Uchwała, na którą powołała się wnioskodawczyni, została zmieniona uchwałą nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby”, zgodnie z którą członkom Zarządu przyznawana jest premia bez konieczności wyznaczania zadań do wykonania w danym kwartale roku kalendarzowego. Ponadto zaproponowane we wniosku uregulowanie jest sprzeczne z art. 9 § 3 i § 4 Kodeksu pracy, stwierdzającym, że postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia układów zbiorowych pracy.
Nie uwzględniła propozycji zmiany zgłoszonej przez Waldemara Żaka dot. odstąpienia Rady Nadzorczej od przyznawania członkom Zarządu premii kwartalnej określonej w § 5 i włączenia jej do płacy zasadniczej. Rada Nadzorcza nie uznała za zasadne włączanie premii do płacy zasadniczej.
Proponowana zmiana pozbawiłaby wpływu organów samorządowych na wysokość wynagrodzenia członków Zarządu związanego z kwartalną oceną pracy.
W aktualnym stanie prawnym (przepisy wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie) brak jest możliwości włączenia premii uznaniowej do płacy zasadniczej.

3. Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
Dostosowała Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania do zmian uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2014 r. zawartych w § 103a ust. 4, § 103a1 ust. 1 i 4, § 103b ust. 1 pkt 3, 4, 16 i § 103d Statutu.
Nie uwzględniła propozycji zmiany Regulaminu zgłoszonej na XI części Walnego Zgromadzeniu dot. uzupełnienia zapisu w § 21 ust. 5 o wyrazy: „i tablicach ogłoszeń na osiedlu i w nieruchomościach”.
Umieszczenie w Regulaminie zaproponowanej zmiany wiązałoby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów przez nieruchomości i dodatkowego codziennego angażowania pracowników do sprawdzania i uzupełniania brakujących uchwał.

4. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Uszczegółowiła zapisy Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dot. utrzymania porządku w obrębie nieruchomości określając, że:
– utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę,
– zabronione jest przetrzymywanie na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci, przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi,
– zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji,
– obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych,
– zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach,
– zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych,
– zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla,
– Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego składnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.
Nie uwzględniła propozycji zmiany zgłoszonej na V części Walnego Zgromadzenia dot. uzupełnienia regulaminu o słowa „co tygodniowego sprzątania klatek przez mieszkańców z uwzględnieniem udziału w sprzątaniu parteru (udział mieszkańców mieszkających poza parterem)” Nie ma możliwości wyegzekwowania powyższego obowiązku od wszystkich mieszkańców. Znaczna część mieszkańców nie sprząta nawet części klatki schodowej bezpośrednio przed mieszkaniem.

5. Uchwale Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
Rada Nadzorcza zmieniła treść § 1 ust. 1 lit. a uchwały Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. określając wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” tj.:
– nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej,
– lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
– tereny niezabudowane przeznaczone pod ciągi komunikacyjne, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone itp.,
– dzierżawione tereny pod obiekty handlowo-usługowe,
– inne (w przypadku ujawnienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

6. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
Rada Nadzorcza nie wprowadziła (16.09.2014 r.) do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody proponowanej zmiany rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym tj.:
1) w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a wyraz „20” zastępuje się wyrazem „35 %”,
2) w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b wyraz „80” zastępuje się wyrazem „65 %”.
W dniu 16.12.2014 r. uchwaliła zmianę zapisu w § 4 ust. 4 pkt 2 Regulaminu nadając mu brzmienie:
„2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
a) – 20% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
b) – 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”
Nie uwzględniła w Regulaminie propozycji zmiany zgłoszonej na V części Walnego Zgromadzenia dot.: „Wnioskuję o likwidację wymienników ciepła, gdyż nie spełniają właściwej roli w prawidłowym naliczaniu należności za ogrzewanie mieszkania. Jest to oszukańczy sposób. Nadmieniam, że nie wszystkie spółdzielnie posiadają. Nie naklejać ogłoszeń i informacji na szybach wejściowych i drzwiach do klatek. Nie ma komu potem tego zmywać”.
Realizacja wniosku jest możliwa w przypadku spełnienia wymogów zawartych w § 3 ust. 2 pkt 2 obowiązującego Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

7. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie uszczegółowiła następujące zapisy:
– nakładki elektroniczne służą do przesyłu radiowego danych z wodomierzy.
W przypadku wadliwego działania nakładek elektronicznych Użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwić dokonanie odczytów kontrolnych wodomierzy w mieszkaniu,
– członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty w postaci zaliczek miesięcznych obliczonych przez Spółdzielnię w sposób następujący:
a) zużycie zimnej wody, wynikające z iloczynu indywidualnego średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu w poprzednim roku kalendarzowym i ceny urzędowej MPWiK za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków,
b) za podgrzanie wody, wynikające z iloczynu średniomiesięcznej ilości zużytej ciepłej wody w poprzednim roku kalendarzowym i ceny podgrzania 1 m3, wyliczonej na podstawie kosztów podgrzania w poprzednim roku dla danego budynku/budynków.
– w przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy urządzenia koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań wodomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca wodomierzy, a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego, – do obowiązków Spółdzielni należy dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego (okres ważności legalizacji dla wodomierzy wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. nr 5, poz. 29 z późn. zmianami),
– członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a zauważone nieprawidłowości w działaniu wodomierza (np. brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla, oraz w terminach podanych przez Spółdzielnię udostępnić lokal dla dokonania kontroli, naprawy, legalizacji lub wymiany wodomierza.

Nie uwzględniła w Regulaminie zmian zgłoszonych na VI i XX części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 14 pkt 1
1) Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnic wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych, obciąża koszy poszczególnych lokali nieopomiarowanych.
(Ponoszenie kosztów za powstały niedobór, zmotywuje właścicieli lokali nieopomiarowanych do opomiarowania i niedoboru nie będzie).”

„Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 13 pkt 1 p.pkt a i b
l. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 20 m3 na 1osobę miesięcznie,
b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na l osobę miesięcznie.”
„Zgłaszam do Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 6.06.2014 r. wniosek o rozliczanie niebilansującej się wody, zgodnie ze wskazaniami opomiarowania. Takie rozliczenia – w związku z zamontowaniem liczników z odczytem radiowym – powinny być robione dla każdej nieruchomości odrębnie.”
Brak jest podstaw prawnych do wprowadzeni zaproponowanych uregulowań do Regulaminu.

8. Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Nie uwzględniła propozycji zmiany Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zgłoszonej na VII, X, XI, XII, XX części Walnego Zgromadzenia:
„Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany w regulaminie odpłatności za kserokopie dokumentów do wys. 0,15 zł. za stronę, jak w zakładach usługowych.
Spółdzielnia za nasze pieniądze zatrudnia archiwistę, który bez dodatkowej opłaty ma obowiązek wyszukać żądane dokumenty, jak i pracownika ds. organów samorządowych.
Żądanie dla nich dodatkowych opłat za wyszukanie dokumentu jest bezprawiem.
Obecny koszt odbitki ksero w wys. 1 zł. ma jedynie na celu ograniczenie naszych praw do pozyskania dokumentów, wynikający z art. 8
1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powoduje osiąganie przez Spółdzielnia korzyści majątkowych, czego zabrania art. 1 ust. 11 usm.

Większość dokumentów wewnętrznych spółdzielni (statut, regulaminy, protokoły organów samorządowych) dla członków udostępniana jest nieodpłatnie a także dostępna jest na stronie internetowej spółdzielni – www.smczuby.pl .
Odpłatność dotyczy pozostałych dokumentów udostępnianych członkom na żądanie. Udostępnienie dokumentów na żądanie łączy się z ich wyszukaniem i przygotowaniem uwzględniającym wymogi obowiązującego prawa (dane osobowe)
Każda czynność sporządzenia kserokopii dokumentu dla członka Spółdzielni jest dodatkową czynnością pracownika danego działu, poza normalnym tokiem pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
Nie uwzględniła propozycji zmian Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„W regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości (załącznik do uchwały nr 1/4/2013 Rady Nadzorczej) wykreślić pkt. 2 w § 1 gdyż on praktycznie eliminuje wynajem lokali i jest niezgodny z ogólnymi ułatwieniami w działalności gospodarczej – kto zechce zbierać np. 200 podpisów mieszkańców aby wynająć najmniejsze jakieś pomieszczenie. Jest to nierealne, uciążliwe i wstydliwe. Ludzie nie chcą otwierać mieszkań, ich to nie obchodzi. Jest to niezmiernie upokarzające”
Pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni, wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości.

10. Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia propozycji zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd SM Czuby do przygotowania projektu zmiany Walnego Zgromadzenia, w którym będzie zapis o następującej treści: – „przebieg Walnego Zgromadzenia utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym informuje przewodniczący zebrania prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia”

Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia propozycji zgłoszonej na XII części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie z Osiedla Błonie zobowiązuje Zarząd do nagrywania posiedzeń organów samorządowych w celu sporządzania Protokołów z zapisu dźwiękowego odzwierciedlającego ich faktyczny przebieg”.

Rada Nadzorcza uznała, że protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i zasad ich wynagradzania.

W żadnym z przytoczonych dokumentów nie ma przepisu, który nakładałby na Spółdzielnię obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń na podstawie nagrań dźwiękowych.
Ponadto przyjęcie do realizacji zgłoszonych wniosków wiązałoby się z koniecznością zabezpieczenia pomieszczenia do archiwizowania nagrań, zabezpieczenia urządzenia do ich odtwarzania i pracownika do jego obsługi

11. Statutu Spółdzielni
Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „Czuby” propozycji zgłoszonej na X i XI części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do zmiany par. 103a4 Statutu o treści: „pracownicy spółdzielni zamieszkali na terenie osiedla i pracujący w tej samej administracji osiedla nie mogą być wybierani do Rady Przedstawicieli Nieruchomości tego osiedla”.

Rada Nadzorcza nie umieściła w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu proponowanej zmiany. Zgłoszona propozycja narusza zasadę równości członków Spółdzielni wyrażoną w art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Wszelkie ograniczenia tej zasady muszą być uregulowane w ustawie. Jedyne takie ograniczenie wynika z treści przepisu art. 82 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Ustawodawca nie wprowadził możliwości ograniczenia uczestnictwa pracowników-członków spółdzielni w innych organach spółdzielni, takich jak np. rada przedstawicieli nieruchomości
osiedla.

12. Zasadach przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów.
W celu ograniczenia „kosztów zarządzania na 2015 r. – kosztów administracyjnych”, Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zasadach przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów ograniczając ilość przekazywanych kserokopii w sposób następujący:

 1. Opinie prawne – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 2. Projekty uchwał – wszyscy członkowie Rady.
 3. Regulaminy – postanowienia które zamierzamy zmienić – wszystkim członkom Rady.
 4. Odwołania członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 5. Pisma członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 6. Uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji
 7. Wykazy wniosków – wnioski poz. skierowane do rozpatrzenia – wszystkim członkom Rady
 8. Analizy działalności gospodarczo-finansowej, inne analizy i zestawienia – wszystkim członkom Rady.
 9. Materiały dotyczące spraw członkowskich (wykluczenia, wykreślenia, podjęcia uchwały o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży – przedstawiane na posiedzeniu przez pracownika działu członkowsko – mieszkaniowego) – przewodniczącemu Rady.
 10. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady i komisji – wszystkim członkom za pośrednictwem pracowników administracji.

Zatwierdziła:

1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2014 r.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.

3. Plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2015 r.

4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2015.

5. Koszty zarządzania na rok 2015.

6. Plan inwestycyjny na 2015 r.

7. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2014 r.

8. Zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w przy ulicy Watykańskiej 8–10
Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały Nr 46/2006 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’” w Lublinie z dnia 10.06.2006 r., podjęła uchwałę nr 50/9/2014 r. – popierającą działania Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10 o powierzchni 1.189 m2 wraz z niedokończonym stanem zerowym pawilonów usługowych U-1 i U-2 – za kwotę nie niższą niż ustalona wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego.

9. Budowę infrastruktury technicznej na działce nr 19/8 przy ulicy Agatowej 16.
Rada Nadzorcza zatwierdziła budowę infrastruktury technicznej na działce nr 19/8 przy ulicy Agatowej 16, niezbędnej do realizacji budynku handlowo- usługowego zlokalizowanego na działce 19/6 przy ulicy Agatowej 7 w Lublinie, zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2014.
Spółdzielnia otrzymała pozwolenie na budowę pawilonu w dniu 29.10.2014 r.

10. Zmianę uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.
Rada Nadzorcza zmieniła plan gospodarczo-finansowy na 2014 r.:

 1. Uchwałą nr 47/70/2014 r. z dnia 18.03.2014 r. w części dotyczącej rzeczowego planu remontów mienia spółdzielni na 2014 r. – poprzez rozszerzenie zakresu robót w pozycji:
  – Os. Skarpa – docieplenie budynku ul. Przytulna 4
  – Os. Ruta – docieplenie budynku ul. Watykańska 4 i części Watykańska 6.
 2. Uchwałą Nr 54 /72 /2014 z dnia 7.05.2014 r. w części dotyczącej: załącznika nr l „Plan kosztów zarządzania na 2014 r”. poprzez zwiększenie poz. 3. „Wynagrodzenia bezosobowe” do kwoty 35.000 zł.

11. Zmiany opłat eksploatacyjnych:
W osiedlu Ruta:
– w dniu 18.02.2014 r. zmieniła wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 07ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta z kwoty 0,25 zł/m2 na 0,73 zł/m2 z dniem 1.06.2014 r.

W osiedlu Błonie:
– w dniu 18.02.2014 r. wprowadzono odpis na fundusz remontowy celowy – remont elewacji w nieruchomości EB 02 dla budynków Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie w wysokości 0,45 zł/m2/m-c. z dniem 1.06.2014 r.

W osiedlu Skarpa:
– w dniu 18.02.2014 r. wprowadzono zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji działalność kulturalno-oświatowa w osiedlu Skarpa w lokalach mieszkalnych i użytkowych własnościowych i wyodrębnionych z kwoty 2,50 zł/lokal na 4,00 zł/lokal z dniem 1 czerwca 2014 r.

W osiedlu Widok
– w dniu 24.06.2014 r. wprowadzono zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok z kwoty 0,50 zł/m2 na 0,83 zł/m2 z dniem 1 października 2014 r.

Analizowała poniższe zagadnienia:

1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2013 r.

2. Stan prawny i faktyczny działki nr 52/14 (pawilon U1 i U 2) – rozliczenie środków finansowych z poprzednim właścicielem.

3. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
– na posiedzeniu w dniu 18.03.2014 r. – za 2013 r.,
– na posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. – za I kwartał 2014 r.,
– na posiedzeniu w dniu 19.08.2014 r. – za I półrocze 2014 r.,
– na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. – za III kwartał 2014 r.

4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulicy Watykańskiej uwzględniającej dojazd do działki nr 52/14 przy ulicy Watykańskiej 8 – 10.

5. Plan zagospodarowania terenu (faza koncepcji) – garaże ulica Filaretów,
Projekt przewiduje budowę garaży na niezabudowanej części działki i pozostawienie obecnie funkcjonującego – ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców.

6. Zagospodarowanie działki nr 41/4 w osiedlu Ruta przy ulicy Stokrotki.
Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Stokrotki i Rucianej w osiedlu „Ruta”, popiera działania Zarządu, zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.

7. Zagospodarowanie działki nr 34/50 w osiedlu Łęgi
Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi, poparła działania Zarządu zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.
Realizacja zależy od uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgromadzenia środków finansowych.

8. Wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego na terenie SM „Czuby”.

9. Organizację obchodów 35 – lecia SM „Czuby”.

10. Rozliczenie niebilansującej się wody.

11. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

12. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.

13. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 2.05.2014 r. do 09.06.2014 r.

14. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

15. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.

16. Działania podejmowane w celu pozyskania środków unijnych.

17. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.

18. Rozliczenie zużycia ciepła.

19. Wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie IX Wydział Karny z dnia 5 lutego 2014 r.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wyrokiem Sądu – uniewinniającym Członków Zarządu i kierownika Administracji Osiedla „Błonie” od postawionych zarzutów, iż wbrew obowiązkowi nie udostępnili na pisemny wniosek członków Spółdzielni dokumentów wymienionych w art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd II instancji umorzył postępowanie w
powyższej sprawie.

20. Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie obciążenia skarżących ryczałtem za zużycie wody.
Wniosek skarżących o zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie obciążenia skarżących ryczałtem za zużycie wody – został oddalony. Sąd uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że skoro mieszkańcy korzystają z pośrednictwa spółdzielni w zakresie dostarczania im wody, czy innych mediów technicznych, mają obowiązek dostosowania się do zasad rozliczania tych mediów, przyjętych w formie uchwał przez właściwe organy spółdzielni. Postanowienia uchwalonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę z mocy § 8b statutu obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

21. Wniosek SM „Czuby” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Hetmańskiej.
Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą SM „Czuby” zwrócili się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków:
1) Rozszerzenie zakresu opracowania o sąsiadujący teren – obejmujący budynek Biblioteki miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ul. Szaserów. Zmiana MPZP w tym rejonie jest konieczna w celu umożliwienia budowy miejsc postojowych dla interesantów, którzy obecnie blokują parkingi mieszkańców sąsiednich bloków. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego inwestora jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla funkcjonowania obiektu. Biblioteka miejska ani też Biuro Obsługi Mieszkańca nie posiadają wybudowanych dla swoich potrzeb parkingów.

2) Poszerzenie pasa drogowego ul. Hetmańskiej w celu umożliwienia budowy chodnika, części jezdnej oraz utworzenia strefy parkowania prostopadłego po obu stronach ulicy.

3) Pozostawienie funkcji pod obiekty oświatowe, w szczególności przeznaczone pod przedszkole i żłobek. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ponieważ na terenie osiedla Błonie nie ma żadnego przedszkola Wydziału Oświaty, nie ma też żadnego żłobka. Najbliższa placówka oświatowa typu żłobek znajduje się przy ul. Wileńskiej. Na terenie dzielnicy Czuby mamy coraz więcej młodych ludzi z małymi dziećmi i żadnych perspektyw rozwoju infrastruktury oświatowej. Praktycznie, przewidziane w ubiegłych latach rezerwy terenowe zostały już zabudowane przez developerów.
Wprowadzenie budynków mieszkalnych w tym rejonie będzie skutkowało kolejnymi konfliktami – podobnie jak przy budowie osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Dziewanny i Różanej. Wspólnoty grodzą swoje tereny, nie posiadają odpowiednich dojazdów ani wystarczającej ilości parkingów. Parkują samochody na parkingach istniejących budynków skutecznie je blokując.

22. Wnioski SM „Czuby” o ujęcie w planie budżetu miasta Lublin na 2015 rok wydatków związanych z remontem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach lub w sąsiedztwie naszej Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zwrócił się z prośbą o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok poniżej przedstawionego zakresu robót.

Osiedle Skarpa

 1. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Romantycznej.
 2. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Gościnnej.
 3. Kompleksowy remont schodów terenowych prowadzących od Alei Młodości do:
  a) domków jednorodzinnych przy ul. Gościnnej 60-76 (działka nr 33/7),
  b) budynku przy ul. Romantycznej 9 (działka nr 33/7).
 4. Remont głównego ciągu pieszego Alei Młodości i Alei Marzeń.

Osiedle Ruta

 1. Remont i przebudowa ulicy Dziewanny i Różanej (oraz łącznika) – poszerzenie i budowa miejsc postojowych wzdłuż tych ulic, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i drożności komunikacyjnej osiedla.
 2. Remont istniejącego i wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych do przychodni zdrowia przy ul. Jutrzenki (miejsce bardzo niebezpieczne – namalowanie pasów, ustawienie znaków drogowych).
 3. Wyprofilowanie zakrętu (bardzo niebezpiecznego) na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia.
 4. Budowa zejścia do wąwozu rekreacyjnego (łącznie ze ścieżką rowerową) w kierunku LSM za budynkami przy ul. Różanej 20 i 22
 5. Budowa miejsc parkingowych dla ok. 25 samochodów naprzeciw budynku przy ul. Różanej 17.
 6. Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Jutrzenki od budynku ul. Różana 7 do skrzyżowania z ul. Różaną.

Osiedle Łęgi

 1. Remont ul. Wiklinowej wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych na działce 48/3 i 47/2.
 2. Remont ul. Biedronki stanowiącej jedyny dojazd do zespołu szkół. Duże natężenie ruchu przy złym stanie nawierzchni stwarza ogromne zagrożenie dla ich użytkowników.
 3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bocianiej (działka 23/6 – równolegle do osi ulicy, wzdłuż ul. Jana Pawła II i działka 5/14 – rozbudowa istniejącego pola parkingowego przy zespole garażowym).
 4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biedronki na dz. nr 48/3 na wysokości budynku garażowego przy ul. Biedronki 2a, b, c.
 5. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic J. Pawła II i Tymiankowej.
 6. Wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. J. Pawła II na wysokości budynku przy ul. Tymiankowej 48.

Osiedle Widok

 1. Budowa chodnika do wąwozu Jana Pawła II od ul. Szmaragdowej – równolegle do ogrodzenia Przedszkola nr 63.
 2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Szmaragdowej 30 i 34 oraz pomiędzy ul. J. Pawła II i Szmaragdową.
 3. Remont sięgacza z miejscami postojowymi od ulicy Bursztynowej do Bursztynowej 31 – 35.
 4. Remont sięgacza z chodnikiem i miejscami postojowymi od ulicy Szmaragdowej do Szmaragdowej 30 i 34.

Osiedle Poręba

 1. Wykonanie zjazdu dla wózków na wybudowanych schodach od ulicy Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II.
 2. Wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej biegnącej od Al. Kraśnickiej wzdłuż ul. Jana Pawła II – na odcinku od pawilonu „Lidl” do ścieżki rowerowej w Parku im. Jana Pawła II.
 3. Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na ulicy Jana Pawła II dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla ulicą Szafirową przy prawo-skręcie za skrzyżowaniem tych ulic.
 4. Zamontowanie progów zwalniających na ulicach Nefrytowej, Agatowej, Szafirowej, Turkusowej.
 5. Dokończenie rozpoczętej Budowy chodnika od Parku im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej Nr 51 do ulicy Turkusowej.
 6. Opracowanie i wykonanie jednolitego projektu organizacji ruchu pojazdów na terenie całego osiedla „Poręba”.
 7. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów miejskich przylegających do terenu osiedla „Poręba” pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami: Szafirową, Perłową, Agatową.
 8. Remont ul. Perłowej wraz z budowa zatok postojowych przy ulicy Perłowej i Agatowej.

Osiedle Błonie

 1. Wykonanie zjazdu na wózki inwalidzkie przy schodach prowadzących do przystanku (Kawaleryjska – Herbowa) ul. Armii Krajowej.
 2. Remont chodnika pomiędzy pawilonem Kawaleryjska 20 a Herbową.
 3. Wykonanie zejścia do przystanku ZTM przy ul. Orkana na wysokości Rycerskiej 2.
 4. Wykonanie przejścia podziemnego pod ul. Orkana (Szaserów – Kaczeńcowa).
 5. Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie osiedla.
 6. Budowa parkingu w rejonie budynku biblioteki przy ul. Szaserów.

23. Regulamin konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Bank Zachodni WBK grupa Santander.

24. Informację i wnioski z przeprowadzonej kontroli lokali użytkowych – zadłużonych w osiedlu Skarpa i Ruta (18.11.2014 r.).

25. Umowy zawarte przez Spółdzielnię na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na umieszczenie tablic reklamowych, plakatów i bilbordów wyborczych związanych z wyborami samorządowymi do Rady Miasta Lublin.

26. Wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

Odwołanie członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.
Rada Nadzorcza postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.
Członkowie Spółdzielni zaskarżyli uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 13/2014 do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dacie 04 września 2014 r., zarzucając jej między innymi naruszenie przepisów Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego, a także ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wniosek o uchylenie uchwały został złożony z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej zaskarżenia, licząc od dnia powzięcia wiadomości o uchwale (§ 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania).
Podjęta uchwała wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla „Skarpa” oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smczuby.pl (§ 21 ust. 5 wyżej wymienionego regulaminu).
Wnioskodawcy wniosek złożyli po upływie 30 dni, licząc od dnia wywieszenia uchwały, z naruszeniem wyżej wymienionego regulaminu.
Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.
Skarżąca w odwołaniu od uchwały podniosła zarzut nierównego traktowania mieszkańców Spółdzielni i obciążanie ich kosztami, które – w przypadku innych nieruchomości – zostały rozłożone do spłaty w okresie 10 lat. Ponadto skarżąca wskazała, że nikt nie konsultował z mieszkańcami odmiennego sposobu rozliczenia kosztów w zakresie wymiany podzielników c.o., a jednorazowa zapłata w sposób istotny obciąża budżet domowy mieszkańców.
W tych okolicznościach Rada Nadzorcza uznała, że odmienne rozliczenie dwóch budynków mieszkalnych jest niezgodne z zasadami prawa, obowiązującymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. We wszystkich nieruchomościach, w których wprowadzono składnik opłat centralnego ogrzewania: wymiana podzielników kosztów, zastosowano rozliczenie w rocznych abonamentach w okresie 10 lat.

Rozpatrzyła wnioski:

1. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:
– Osiedla Widok
Z dnia 28.04.2014 r. – wniosek p. Wacława Małeckiego w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w następującym brzmieniu:

„Wobec faktu ciągle powiększającej się w rozliczeniu ze zużycia wody tzw. „Wody niczyjej” tj. różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych wnoszę co następuje:

1. Ograniczenia się do jednego w okresie rozliczeniowym odczytu stanu liczników wodomierzy mieszkaniowych.(z możliwością kontrolnego odczytu w dowolnym terminie)

2. Dokonywania odczytu do trzech miejsc po przecinku i rozliczania do trzech miejsc po przecinku a nie tak jak jest to obecnie dokonywane tylko do pełnych metrów.

Podjęcie działań na rzecz zmiany (z poziomu na pion) montażu wodomierza blokowego. Obecnie stan istniejący powoduje zaburzenia strumienia wody co skutkuje błędem wskazań wodomierzy mieszkaniowych do 5%. Dokonywane dotychczas odczyty i nic warte (bo na podstawie nie realnej ceny z okresu poprzedniego) rozliczenia okresowe wody cztery razy w okresie rozliczeniowym z zaokrągleniem do jednostek całkowitych (zamiast zgodnie ze wskazaniami wodomierzy do trzech miejsc po przecinku) są błędem powodującym do 1296-15 % zaniżenie odczytu.

Podjęcie tych działań da wg. obliczeń na własnym lokalu ponad 20% zmniejszenie zużycia wody niczyjej czy gospodarczej. Nie będzie konieczności wymiany wodomierzy o tym samym Q nominalnym i tych samych uwarunkowaniach co do przepływu a z dużą awaryjnością działania (baterie) i to przy dwukrotnie wyższych kosztach. Kosztach ponoszonych co 5 lat.(legalizacja).”

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu punktów zgłoszonych we wniosku Pana Wacława Małeckiego, nie znalazła podstaw do wprowadzenia proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
Poinformowała Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok, że:

Ad. 1. Ograniczenie się do jednego odczytu wodomierzy i rozliczania zużycia wody w ciągu roku może spowodować duże rozbieżności pomiędzy pobieranymi zaliczkami, a faktyczną należnością za zużytą wodę. W przypadku dopłat – może być przyczyną znacznego niezadowolenia mieszkańców.

Ad. 2. Stany wodomierzy na koniec każdego kwartału podawane są do rozliczenia w pełnych metrach (po zaokrągleniu zgodnie z zasadami zaokrągleń). Odczyt wodomierzy do 3-ch miejsc po przecinku znacząco nie wpłynie na niedobór wody w osiedlu. Odczyt dokonywany przez pracowników administracji trwa kilka dni i nie pokrywa się z datą odczytu przez MPWiK.

Ad. 3. Wodomierz budynkowy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu jest własnością MPWiK. Sposób montażu (zgodnie z warunkami technicznymi) oraz dobór klasy i średnicy wodomierza leży po stronie MPWiK.

2. Zarządu Spółdzielni w sprawie:
1) wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych
– 2 wnioski:
– w 2 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
2) – 62 wniosków w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, podejmując uchwały na podstawie § 69 statutu.
3) – 42 wnioski o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podejmując przedmiotową uchwałę:
– w 26 przypadkach podjęła uchwały,
– w 16 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

3. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa” i „Ruta”.
Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.
Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,

– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą (uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla),

– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl .

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.    2011 r.     2012 r.     2013 r.

Data opublikowania: 17:34, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Rady Nadzorczej