ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2012

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w roku 2012

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2012.

Rada Nadzorcza w roku 2012 pracowała w dwu składach:

do dnia 26.06.2012 r. w składzie wybranym na kadencje 2009 – 2012:

Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady,
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Turski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej,
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno–Samorządowej,

Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Grzegorz Majek, Krystyna Mańka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Dariusz Siwek – członkowie Rady Nadzorczej.

od dnia 26.06.2012 r. w składzie wybranym na kadencję 2012 – 2015 r.:

Andrzej Turski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Kaczmarski – zastępca przewodniczącego Rady,
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
Danuta Przybyś-Ziemba – sekretarz Rady,
Zbigniew Gontarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Michał Kołczewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,

Augustowski Wiesław, Betka Elżbieta, Bara Krzysztof, Celiński Andrzej (do dnia 1.11.2012 r. – utrata mandatu), Chodkiewicz Stefania, Henkiel Grażyna, Husarek Teresa, Janczarek Roman, Klech Ryszard, Rupczewska Barbara, Samborska Janina, Siwek Dariusz, Szyszkowska Dorota, Żak Waldemar.

W roku 2012 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 8 posiedzeń prezydium, 27 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd , organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2013 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r.

Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 115 007,69 złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2012 r. dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
 2. Określenia zasad ustalania stawek z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.
 3. Wyraziła zgodę na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.
 4. Wyraziła zgodę na wybudowanie przez współwłaściciela budynku przy ul. Sympatycznej 5A przyłącza wodociągowego na działce numer 24/21 (obr. 30 ark. 7) na długości ok. 5m (podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej D150 mm).
 5. Zobowiązała Zarząd do wymiany instalacji gazowych w budynkach, w których piony gazowe obecnie zlokalizowane są w szachtach instalacyjnych z innymi pionami sanitarnymi. Finansowanie wymiany instalacji gazowych winno odbywać się z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.
 6. Nie wyraziła zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15 położonych w Lublinie przy ulicy Radości w osiedlu „Skarpa”, z uwagi na ingerencję w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Wnioski z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.Rada Nadzorcza zaproponowała przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 2. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2011. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni propozycjami podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r., zawartymi w projektach uchwał dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie I w brzmieniu:
  „ Nadwyżkę bilansową za 2011 r. w wysokości 194 365,94 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika”.
 3. Uczestnictwo członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją zawartą w projekcie uchwały w brzmieniu:
  „Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej i Regulaminem działalności kulturalno-oświatowej”.
  Wniosła o jej przyjęcie w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia.
 4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2011 r. Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2011, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2011, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy – zaproponowała udzielić absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2011 roku.
 5. Zmiany do Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni ujętych w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych, działalności kulturalno-oświatowej, zastąpieniem Rad Osiedli przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (skreślenie podrozdziału dot. Rad Osiedli), doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, uszczegółowieniem postanowień dotyczących kadencji członków Rady Nadzorczej – zaproponowała przyjęcie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 6. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian regulaminu i wniosła o jej podjęcie.
 7. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian regulaminu i wniosła o jej podjęcie.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 r. Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  bilansu Spółdzielni za 2011 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 278 921 993,22 złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 475 918,86 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2011 r. – 20 653 823,69 złotych i zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym.
 9. Zbycie (zamianę) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującym z terenami SM Czuby.Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem uchwały dot. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic na rzecz podmiotów sąsiadujących z terenami SM Czuby pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwaliła:

 1. Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie, dodając poniższe zapisy:– „zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.” ;
  – „w razie nie wywiązania (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt.”
  – „W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania napraw wewnątrz lokali, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika,”
  – „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.”;
  – „Spółdzielnia zobowiązana jest do: utrzymania porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach, sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind dwukrotnie w ciągu miesiąca, utrzymania w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.”
 2. Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając że: Oplata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosić będzie 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe.
 3. Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:– „Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.,”
  – „Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.,”
  – „W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu.”
  – „wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.”
  – „W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału.”
  – „Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.”
  – „Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.”
  – „Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.”
 4. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych, uzupełniając regulamin o poniższy zapis:– „aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.”
 5. Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:- „Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.”
  – „Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”
  – „Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu”.
  – „Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”
  – „O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.”
  -„W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie”.
 6. Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:– „Dokumenty, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek.”
  – „Roczne sprawozdania finansowe, przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia.”
  – „Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.”
  – „Odpisy dokumentów, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.”
 7. Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – określając że: – Monitoring może obejmować przestrzeń publiczną, pomieszczenia ogólnodostępne na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1 użytkowników lokali oraz klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2012 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.
 3. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2013 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2013.
 5. Koszty zarządzania na rok 2013.
 6. Plan inwestycyjny na 2013 r.
 7. Korektę planu inwestycyjnego na 2013 r.
 8. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2012 r.
 9. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta – Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2012.
 10. Składy komisji Rady, po dokonaniu wyboru nowych członków na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w dniach od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r.: Komisji Rewizyjnej:
  Przewodniczący Komisji – Gontarz Zbigniew, członkowie: Siwek Dariusz, Rupczewska Barbara, Samborska Janina, Klech Ryszard, Celiński Andrzej, Żak Waldemar, Henkiel Grażyna, Bara Krzysztof, Husarek Teresa, Turski Andrzej, Mazurek Tadeusz, Betka Elżbieta;

  Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji:
  Przewodniczący Komisji – Kołczewski Michał, członkowie: Siwek Dariusz, Chodkiewicz Stefania, Samborska Janina, Rupczewska Barbara, Klech Ryszard, Szyszkowska Dorota, Celiński Andrzej, Henkiel Grażyna, Augustowski Wiesław, Janczarek Roman, Husarek Teresa;

  Komisji Społeczno-Samorządowej:
  Przewodniczący Komisji – Kutyła Jerzy, członkowie: Przybyś– Ziemba Danuta, Chodkiewicz Stefania, Kaczmarski Jerzy, Żak Waldemar, Augustowski Wiesław, Bara Krzysztof, Janczarek Roman.

 11. Zmiany opłat eksploatacyjnych: W osiedlu Skarpa:
  – od 1.04.2012 r. zmieniono stawkę opłat w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomościach ES 019, ES 002 oraz od 1.07.2012 r w nieruchomości ES 016,
  – od 1.08.2012 r. wprowadzono w nieruchomości 17ES nowy składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na budowę miejsc postojowych” w wysokości 10 zł/lokal/m-c,
  – od 1.08.2012 r. wyłączono z opłat „odpis na budowę miejsc postojowych” i przywrócono składnik „odpis na wymianę dźwigów” w nieruchomości 17ES w wysokości 10 zł/m-c/lokal.

  W osiedlu Widok:
  – od 01.04.2012 r. zaprzestano naliczania składnika opłat eksploatacyjnych „odpis na działalność kulturalno – oświatową” do czasu wykorzystania zgromadzonych środków.
  – od 01.07.2012 r. wyłączono z kosztów eksploatacji ze składnika opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” w garażach w osiedlu Widok, a pozostawiono koszty zarządzania w wysokości 0,3499 zł/m2 ,
  – od 1.01.2013 r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/2012 z dnia 06.08.2012 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zmieniono w nieruchomości EW06 wysokość składnika opłat eksploatacyjnych – odpis na fundusz remontowy z kwoty 2,13 zł/m2 na 0,83 zł/m2,
  – od 01.01.2013 r. zmieniono wysokość stawek za dzierżawę terenu w nieruchomościach: EW 04 Szmaragdowa 16, EW 09 Bursztynowa 30, EW 10 Bursztynowa 24.

  W osiedlu Błonie:
  – od 1.04.2012 r. zmieniono wysokość składnika opłat eksploatacyjnych – odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 14EB z kwoty 0,52 zł/m2 na 3,16 zł/m2,
  – od 1.10.2012 r. wprowadzono składnik opłat – odpis na docieplenie w budynku Hetmańska 14 w wysokości 2,15 zł/m2/m-c.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2011 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 06.03.2012 r. – za 2011 r.,
  – na posiedzeniu 03.04.2012 r. – za I kwartał 2012 r.,
  – na posiedzeniu 11.09.2012 r. – za I półrocze 2012 r.,
  – na posiedzeniu 06.11.2012 r. – za III kwartał 2012 r.
 3. Wyniki lustracji obejmującej działalność SM „Czuby” za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
 4. Oddanie w dzierżawę parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa.Rada Nadzorcza realizując wniosek zgłoszony na częściach Walnego Zgromadzenia zorganizowanych dla członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa, zobowiązała Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań mających na celu przekazanie w dzierżawę parkingów strzeżonych przy ulicy Sympatyczna 1 a i Romantyczna 14, zlecenie prowadzenia parkingów firmie zewnętrznej.
 5. Wnioski Rad Przedstawicieli Nieruchomości osiedli z 26.10.2011 r. i 14.12.2011 r. dot. zmian w regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
 6. Stawki opłat za energię elektryczną.
 7. Koszty energii elektrycznej.Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu dot. oszczędności energii elektrycznej. W ramach tych działań zakładano czujniki ruchu przy lampach oświetleniowych przed klatkami i w wiatrołapach, zmodernizowano instalację hydroforni, zmieniano wartość napięcia zasilania z 230 na 110 V w piwnicach i korytarzach, zastosowano żarówki o małych mocach, podpisano aneks o utrzymanie niezmiennej stawki w okresie 6 miesięcy do czerwca 2012 r., przeprowadzono negocjacje z Zakładem Energetycznym, dla taryfy nie objętej aneksem.
  Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do stałego monitorowania kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię za dostarczaną i zużywaną energię, negocjowania cen u obecnego dostawcy energii, umieszczania informacji na temat prowadzonych działań w Informatorze.
 8. Realizację wniosków zgłoszonych przez Spółdzielnię dotyczących uwzględnienia w budżecie miasta Lublin środków finansowych na rzecz uporządkowania, zagospodarowania i wyremontowania obiektów Gminy, znajdujących się na terenie SM „Czuby” w Lublinie.
 9. Rozliczenie niebilansującej się wody.
 10. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 11. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.
 12. Aktualny stan prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 13. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 7.05 do 20.06.2012 r.
 14. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 15. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 16. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 17. System finansowania działalności domów kultury.
 18. Wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  – PKO BP SA Odział 4 w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.
 19. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach wyposażonych w podzielniki wyparkowe ( cieczowe) oraz w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym. Istnieje możliwość wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń.
  Koszt podzielnika elektronicznego na dzień dzisiejszy wynosiłby 31,60 zł netto i wliczony zostałby w usługę rozliczeniową.
  Cechy wyróżniające podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym od podzielników wyparkowych to m.in.:
  – rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach,
  – pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
  – całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,
  – możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.
 20. Plany inwestycyjne SM „CZUBY” na 2013 r. Zarząd podejmie działania w celu:
  – zagospodarowania i uporządkowania terenu: działki Nr 52/14 pod pawilony przy ul. Watykańskiej 8-10, w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie można zlokalizować garaże w części podziemnej i nieuciążliwe usługi w części parterowej.
  Inwestycja będzie finansowana przy udziale przyszłych właścicieli garaży i lokali usługowych,

  – zagospodarowania i uporządkowania terenu działki Nr 19/6 o pow. 1463 m2 przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba, sąsiadującej bezpośrednio z działką Nr 70/14, będącą własnością osób prywatnych. Działki położone są w obszarze przewidzianym pod wspólną inwestycję – budowę pawilonu usługowo – handlowego (z lokalami przeznaczonymi głownie do sprzedaży), zlokalizowanego na granicy działek.

  – rozpoczęcia realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 w Osiedlu „Skarpa” (stanowiącej mienie spółdzielni). W zespole garażowo-usługowym zaprojektowano 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych.
  Realizacja inwestycji uzależnione jest od zebrania odpowiedniej ilości chętnych na nabycie garażu lub lokalu użytkowego.

  – rozpoczęcia realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiklinowej 2 w osiedlu Łęgi.

 21. Lokalizację targowiska na terenie osiedla SKARPA.Rada Nadzorcza przeanalizowała zgodność wykorzystania terenów Spółdzielni z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem przeznaczenia pod działalność handlową i stwierdziła, że Spółdzielnia nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności.
  Na wskazanym przez zainteresowanych miejscu do handlu na terenie działki nr 24/13 ustawienie stołów sprowokowało liczne skargi mieszkańców na zmniejszenie szerokości przejścia i ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatoce parkingowej.
 22. Wyniki gospodarczo – finansowe SM Czuby za 10 miesięcy 2012 r.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie Wacława Małeckiego od uchwały Nr 8/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty stawki naliczeń funduszu remontowego.

  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
  Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwałą nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. – postanowiła skreślić z uchwalonego planu gospodarczo – finansowego na 2012 r. budowę 10 miejsc postojowych w nieruchomości EW 04 Szmaragdowa 16, wprowadzając w to miejsce – wymianę drzwi z domofonem w 17 klatkach schodowych.
  Stawka odpisu dla nieruchomości EW 04 od 01 października 2012 na fundusz remontowy 0,83 zł/m2 wynika z uchwalonego planu remontów przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” dla nieruchomości EW 04.
 2. Odwołanie członków spółdzielni od uchwały nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
  Nadwyżka bilansowa nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieniem Spółdzielni lub nieruchomości. Pożytki z tych podmiotów przypisywane są bezpośrednio do miejsc ich powstawania. Nadwyżka bilansowa jest uzyskiwana z przychodów finansowych Spółdzielni i nie podlega podziałowi zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działając w ramach kompetencji Rada Nadzorcza Spółdzielni uchyliła uchwały:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Widok” nr 30/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do czynszu pozycji „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Bursztynowa 19.W uchwale Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok znajduje się sprzeczność, która czyni tę uchwałę niemożliwą do wykonania.
  Zawarty § 3 zapis wskazuje konkretną firmę, jaka miałaby wykonywać zleconą usługę i jednocześnie wskazuje o wyborze zleceniodawcy w drodze przetargu.
 2. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Nr 6/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1. Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę z uwagi na uchybienia formalne tj. rozbieżność treści z tytułem uchwały.

Rozpatrzyła wnioski:

1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla:

– Osiedla „Skarpa” z dnia 26.10.2011 r. i 14.12.2011 r.:

Wniosek I
Uzupełnić Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody” o zdania w brzmieniu: „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym dokonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”.

Wniosek II
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o przeanalizowanie możliwości opomiarowania lokali użytkowych w nieruchomości ES 005 (Radości 9,11 Romantyczna 15) zamontowanie podzielników elektronicznych oraz wprowadzenie stosownych zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody „.

Rada Nadzorcza nie wprowadziła zaproponowanych zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody, a tym samym zmian w dotychczasowym sposobie rozliczania mediów i kosztów energii cieplnej z użytkownikami lokali.
Montaż podzielników kosztów energii cieplnej dla potrzeb co w lokalach użytkowych wiązałoby się z rozliczaniem energii cieplnej w tych lokalach na koniec okresu rozliczeniowego, tj. na koniec roku (lub też wprowadzeniem dodatkowego rozliczenia budynku każdorazowo przy zmianach użytkowników lokali – szczególnie tych w najmie).
Wykonywanie rozliczenia kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym przez Spółdzielnię wiązałoby się z dodatkowymi obciążeniami i kosztami m.in.. koniecznością wprowadzenia programu umożliwiającego indywidualne rozliczenie każdego użytkownika, rozliczaniem wpłaconych zaliczek oraz należnych dopłat i nadpłat wnoszonych za energię cieplną dla potrzeb co i cw.

– Osiedla „Ruta„:

Z dnia 27.09.2012 r w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30. ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko sportowe.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, ( w trosce o zachowanie miejsc sportowo- rekreacyjnych w osiedlu Ruta) zwróciła się do Rady Nadzorczej o podjęcie działań mających na celu zmianę przeznaczenia dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30, ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z funkcji UP (tereny usług publicznych) na SR2 (tereny sportowo-rekreacyjne) z zachowaniem strefy VI (strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed dogęszczeniem ich programem mieszkaniowym).

Rada Nadzorcza poparła wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta w części dot. utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu – działki nr 41/4 położonej przy ulicy Stokrotki na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla. Jednocześnie nie widziała potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

2. Zarządu Spółdzielni.

1) 27 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
– w 3 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
– w 24 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

2) 60 wniosków w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, podejmując uchwały na podstawie § 69 statutu.

3) 1 wniosek o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podejmując przedmiotową uchwałę

4) 2 wnioski o uchylenie uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. spłatą zadłużenia wobec Spółdzielni.

3. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.

4. Wnioski skierowane do radnych Rady Miasta Lublin – 21.02.2012 r.:

1. Ujęcie w planach finansowych miasta i przyśpieszenie realizacji:
– remontu (wymiany) chodników w pasie drogowym ul. Gościnnej i ul. Bursztynowej (rejon ul. Bursztynowej 41, 24 i 30),
– remontu nawierzchni ciągu pieszego od Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki do przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej oraz placów manewrowych w obrębie Szkoły (ul. Biedronki),
– naprawy nawierzchni ulic miejskich na terenie osiedli,
– montażu spowalniaczy ruchu na ul. Jutrzenki i wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki w rejonie poradni zdrowia oraz wyprofilowanie (złagodzenie) pobliskiego zakrętu ul. Jutrzenki.

2. Ujęcie w planach finansowych miasta budowy:

– zatok postojowych w pasach przydrogowych ulicy Romantycznej, Radości, Ułanów, Kawaleryjskiej i Hetmańskiej,
– oświetlenia najbardziej zagrożonych miejsc na terenie naszych osiedli, w tym przejść podziemnych pod ul. Orkana i Armii Krajowej oraz ciągów pieszych na odcinku Tymiankowa 3 i w rejonie Tymiankowej 48 (trasa komunikacyjna z os. Poręba do Szkoły),
– dojazdu do Zespołu Szkół (przedłużenie ul. Biedronki),
– parkingów: na działce pomiędzy Szkołą a Przedszkolem przy ul. Biedronki, przy ulicy Perłowej (działka Nr 105/10 obr. 27 ark. 11) i Bursztynowej 14 działka Nr 3/1 i 3/3 (Obr.27 ark.9) oraz ul. Rycerska – Szaserów (za budynkiem biblioteki),
– dodatkowych miejsc postojowych przyległych do ul. Szmaragdowej 4 i 16 od strony północnej i przy ul. Bursztynowej na wysokości Kościoła od strony Bursztynowej 25,
– chodnika od budynku ul. Dragonów 14, ul. Szaserów 11 do bud. ul. Kawaleryjska 18 i przy ogrodzeniu przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowa 22 od strony wschodniej łączącego Park z ul. Szmaragdową,
– wykonanie schodów zejściowych do przejść podziemnych pod ul. Orkana przy ul. Szaserów i Hetmańskiej,
– przedłużenie ul. Perłowej i połączenie z ulicą Nefrytową.

3. Opracowanie przez UM Lublin kompleksowego planu organizacji ruchu komunikacji pojazdów wraz z wykonaniem oznakowania dla całego osiedla „Poręba”.

4. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów miejskich pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami Perłową i Agatową.

5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Orkana (od ul. Hetmańskiej do skrzyżowania ul. Orkana z ul. Armii Krajowej ) i od kładki ul. Armii Krajowej do ul. Orkana jako ekran dźwiękochłonny

6. Wydzielenie pasa drogowego ulicy Nefrytowej w MPZP.

7. Zakończenie budowy „Parku Trzech Pokoleń” i „Parku Jana Pawła II” oraz zapewnienie bieżącego utrzymania wykonanej inwestycji.

8. Bieżące sprzątanie i dbanie o porządek przejść podziemnych, schodów terenowych i pozostałych terenów miejskich znajdujących się w obszarze naszych osiedli.

9. Przejęcie przez UM Lublin Wydział Dróg i Mostów – ulic: Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Tatarakowa, Różana, Ruciana, Dragonów, Rycerska, Husarska, Szafirowa, Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa, Fantastyczna.
Rada Nadzorcza poprosiła naszych przedstawicieli w Radzie Miasta o bardziej skuteczne działania i większe zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta, Błonie.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, większość z nich zrealizowano.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,

– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,

– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.    2011 r.

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie