ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2010

SPRAWOZDANIE
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2010

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2010.

Rada Nadzorcza w 2010 roku do dnia 11.05.20.2010 r. pracowała w składzie:
– Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej
– Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz;
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Andrzej Turski – przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej
– Ewa Andrusiak, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo, Joanna Przeździecka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Stanisław Smerda – członkowie Rady Nadzorczej

Na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 6.05.2010 r. – 8.05.2010 r. w Osiedlu Skarpa, mandat członka Rady Nadzorczej utracili: Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo i Joanna Przeździecka.
W miejsce członków odwołanych, powołano n/w osoby: Grażynę Henkiel, Krystynę Mańka i Grzegorza Majek.

W związku z ustaniem członkostwa w Spółdzielni, w dniu 5.10.2010 r. mandat członka Rady Nadzorczej utraciła Ewa Andrusiak.
Rada Nadzorcza w okresie od 5.10.2010 r. do 31.12.2010 r. pracowała w 20 osobowym składzie.

Absencja (nieobecność) członków Rady na posiedzeniach plenarnych w roku 2010 była niska i przedstawiała się następująco:
– Ewa Andrusiak – 1 nieobecność 22.06.2010
– Elżbieta Betka – 1 nieobecność 08.06.2010
– Jerzy Kaczmarski – 2 nieobecności 23 i 30.03.2010 r.
– Stefania Chodkiewicz – 2 nieobecności 21 i 28.12.2010 r.
– Grażyna Henkiel – 2 nieobecności 21 i 28.12.2010 r.

Prezydium Rady w roku 2010 pracowało w niezmienionym składzie.

W roku 2010 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym 2010 odbyła 14 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 12 posiedzeń prezydium, 25 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2011 r. oraz nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd Spółdzielni.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 12.04.2010 r. – 10.05.2010 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 11 i 12.06.2010 r.
Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 180 140,64,- złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.
Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2010 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
 2. Upoważniła Zarząd do nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 3. Upoważniła Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czyby w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parking osiedlowe.
 4. Wprowadziła zmiany w uchwale nr 70/6/2008 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali przy ulicy Dziewanny 14 w Lublinie.
 5. Zatwierdziła rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Osiedle Ruta ulica Dziewanny 14.
 6. Zatwierdziła sposób finansowania budowy lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32.

Koszty związane z budową lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32 pokryte zostaną z funduszu zasobowego Spółdzielni.

Rozpatrywała:
– w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. Wnioski z lustracji częściowej SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.02.2010 r. r. – 29.03.2010 r. – zaproponowała przyjąć wnioski.
 2. Zmiany do statutu Spółdzielni – zaproponowała przyjąć pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Statutową.
 3. Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2009 r. – zaproponowała przyjąć sprawozdanie.
 4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2009 r. – zaproponowała udzielić absolutorium członkom Zarządu.
 5. Propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. – zaproponowała przyjąć przedstawioną propozycję podziału:
  – wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2009 zgodnie przenieść na cel określony przez Radę danego Osiedla w roku 2010.
  – pozostałą nadwyżkę w kwocie 980611,69 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2009 r. przenieść w 2010 r. na fundusz remontowy wspólny osiedli wg załącznika.
 6. Wniosek Zarządu Spółdzielni na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie – zaproponowała wyrazić zgodę.

Uchwaliła:

 1. Ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
  (Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia i zostały umieszczone w wykazie mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego dotychczas lokalu na warunkach określonych w umowie.)
 2. Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Zasady pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, (określonego w § 88a Statutu Spółdzielni).
  (gdy członek Rady nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu).
 4. Zasady rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
  (Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art.15 ust 2 wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla rozlicza się w koszty osiedla).
 5. Zmiany do uchwały nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie § 103 d.
  (Ustalony sposób rozksięgowania wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków tej Rady posiadających tytuł prawny do samodzielnego /wolnostojącego/ lokalu użytkowego lub garażu w zespole garażowym).
 6. Wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce nr 42/5 przy ulicy Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia.

Opracowała projekt:

 1. Zmian w Regulaminie Rad Osiedli.
 2. Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 5. Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
 6. Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  (Regulaminy wyszczególnione w pkt. 2 – 6 zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą styczeń – marzec 2011 r).

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe)”.

  System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.

  Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.

   

 2. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”.„Na okres zimy członkowie ( użytkownicy ) obowiązani są do:
  1. Zabezpieczenia mieszkań ( lokali ) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.


  2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.


  3. Usuwania zalęgającego śniegu z balkonów i loggii przynależnych do lokalu”.

   

 3. Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. 
 4. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47/14/2009 z dnia 9.09.2009 r.– Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.

  – Dokonać rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010.

  – Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadająca na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.

  – Zmiany zawarte w uchwale. będą stosowane do rozliczenia kosztów energii cieplnej od sezonu grzewczego 2009 roku.

  – Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od l kwietnia każdego roku.

   

 5. Regulaminie pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.Prezes Zarządu dokonuje za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy tj. zwalnianie, zatrudnianie, ustalanie wysokości i dokonywanie zmian wynagrodzenia, udzielanie kar porządkowych, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”.

   

 6. Zasadach dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 5 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2010 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
 3. Zmiany planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2010 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2011.
 5. Koszty zarządzania na rok 2011.
 6. Plan inwestycyjny na 2011 r.
 7. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.
 8. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2011.
 9. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 10. Wprowadzenie w osiedlu Widok od 1.11.2010 nowego składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,76 zł/lokal/m-c w budynku przy ul. Bursztynowa 30 i 35.
 11. Wprowadzenie w osiedlu Skarpa od 1.04.2011 r. nowego składnika opłat eksploatacyjnych „montaż domofonów” w wysokości 9,40 zł netto + VAT/lokal/ m-c w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 dla każdego mieszkania w którym zamontowany będzie domofon.
 12. Zmiany w uchwale nr 48/52/2010 z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej.
  Zastąpienie członków, którzy utracili mandat w Radzie Nadzorczej z osiedla Skarpa nowo wybranymi.
 13. Premię członkom Zarządu SM Czuby w Lublinie za wykonanie zadań w 2010 r.
 14. Ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2010.
 15. Zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa – z dniem 1 kwietnia 2010 r. zmieniono wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” ze stawki 0,59 zł/m2 na 0,35 zł/m2.
 16. Rozpoczęcie II etapu przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w osiedlu Skarpa.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2009 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 23.03.2010 r. – za 2009 r.
  – na posiedzeniu 8.06.2010 r. . – za I kwartał 2010 r.,
  – na posiedzeniu 23.11.2010 r. – za III kwartały 2010 r.
 3. Wyniki lustracji obejmującej działalność inwestycyjną SM „Czuby” za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie w dniach 15.02.- 15.04.2010 r.
 4. Wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 12.04.2010 r. – 10.05.2010 r.
 5. Realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytego w 2009 r.
 6. Zmiany zgłoszone do statutu spółdzielni.
 7. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby w dniu 11 i 12.06.2010 r.
 8. Przebieg i wnioski ze spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami osiedla Skarpa odbytego w dniu 12.02.2010 r. oraz informacje przekazywane mieszkańcom osiedla na temat spraw omawianych na kolejnych spotkaniach.
 9. Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 10. Przebieg obrad i wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytym w dnach 11 i 12.06.2010 r.
 11. Spłaty dofinansowania remontów chodników w osiedlu Skarpa.
 12. Podejmowane działania w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w osiedlu „Łęgi” przy ulicy Wiklinowej 2.
 13. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 14. Postanowienia Sądu Rejonowego XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
  – z dnia 12.07.2010 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustanowienia kuratora,
  – z dnia 14.07.2010 r. o wpisaniu zmian do statutu spółdzielni.
 15. Pismo z dnia 12.07.2010 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa Mieszkaniowego.
 16. Informację Zarządu dot. regulaminów wewnętrznych spółdzielni po zarejestrowaniu zmian statutu.
 17. System finansowania działalności domów kultury.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie.
  a ponadto analizowała:
  * Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie dot. organizacji i przebiegu stażu.
  * Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział Lublin dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla Skarpa z dnia 31.03.2010 r., w sprawie kontynuowania robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych w podstacji PC – 3 przy ulicy Sympatycznej.Utrzymano w mocy uchwałę Rady osiedla Skarpa. W ocenie Rady Nadzorczej kontynuacja robót i ich zakończenie jest ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie w pełni uzasadnione, a ich przesunięcie w czasie byłoby nieracjonalne.
 2. Odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Osiedla „Widok” Nr 9/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy.Utrzymano w mocy uchwałę nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok”. Rada Osiedla uchwałę nr 9/2010 podjęła zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).
  Zgodnie z załącznikiem nr 6 powołanego rozporządzenia wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwach domowych podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat, gdyż okres ważności legalizacji ponownej wynosi lat 5 (tabela nr 2 do rozporządzenia).

Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust.1 pkt 27 uchyliła uchwały:

 1. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 26/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na osiedlu Skarpa.Postanowiono nie wprowadzać zmian w planie inwestycyjnym na rok 2010. Podjęte działania były realizacją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb, co wyraziło się w złożeniu akcesu do budowy garażu przez 146 mieszkańców z zasobów mieszkaniowych SM „Czuby”, w tym aż 118 osób zamieszkujących w Osiedlu „Skarpa”. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, iż podnoszone zarzuty wycinki drzew, nie polegają na prawdzie, o tyle, że planowane do wycięcia drzewa nie dotyczą drzewostanu stanowiącego naturalną barierę ochronną budynku mieszkalnego od ul. Filaretów.
 2. Rady Osiedla Skarpa Nr 32/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.Uchylono uchwałę Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” – została ona podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu, bezpodstawnie wskazując jako podstawę prawną § 102 Statutu. Żaden przepis Statutu nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej.
 3. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 33/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.Uchylono uchwałę, została podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu, bezpodstawnie wskazując jako podstawę § 102 Statutu. Żaden przepis Statutu nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej.
 4. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 34/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych.Uchylono uchwałę. Nie ma prawnej możliwości prowadzić książki obiektu dla nieruchomości lokalowej jako wydzielonej części obiektu budowlanego.
 5. Rady Osiedla Skarpa Nr 45/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.Rada Nadzorcza na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni oraz art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze uchyliła uchwałę. Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu, art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Rady Osiedla Skarpa Nr 50/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji Rady.Uchylono uchwałę jako niezgodną j z prawem. Wydanie kserokopii dokumentów musi być zasadne w ramach realizacji uprawnień Rady i nie może być dowolnie wymagane przez poszczególne komisje Rady lub jej członków.
 7. Rady Osiedla Skarpa Nr 53/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż anteny krótkofalowej.Rada Nadzorcza na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu oraz Art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze uchyliła uchwałę.
  Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu , art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 55/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie nie ujmowania w planie rzeczowo – finansowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.Uchylono uchwałę jako niezgodną z przepisami prawa.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 20 ), wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm ), wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwie domowym podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat. Legalizacja wodomierzy w osiedlu Skarpa była przeprowadzona w latach 2004 i 2005.
 9. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 62/2010 r. z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w osiedlu Skarpa”.Rada Nadzorcza działając w trybie § 82 Statutu, uchyliła uchwałę.
  Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując uchwałę, naruszyła postanowienia § 91 i § 93 Statutu.
  Rady Osiedlowe nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w formie uchwał w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.
  Stanowisko to potwierdzają zapisy w § 6 ust.2 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Rady Osiedla Widok Nr 15/2010 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej.Uchylono uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami.
  Podjecie powyższej uchwały jest niezgodne z kompetencjami Rady Osiedlowej określonymi w § 102 Statutu Spółdzielni. Zlecenie robót i wybór wykonawcy robót w Spółdzielni może nastąpić jedynie zgodnie z Regulaminem dotyczącym udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Wnioski Rady Osiedla Skarpa z dnia 11.03.2010 r. dot. zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/1/09 z dnia 20.01.2009 r. w sprawie zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.Rada Nadzorcza rozpatrując wniosek podjęła uchwałę nr 29/3/10 z dnia 23.03.2010 w sprawie zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
 2. Zarządu Spółdzielni
  1) 41 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 23 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 18 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia
  wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.2) 40 wniosków o podjęcie uchwały na podstawie § 67 ust.2 statutu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.

  3) 4 wnioski o upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia byłym członkom powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 21 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli o:
– terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarząd i Administracji Osiedla,

– o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach – zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni (uchwały dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli),

– przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej , podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.    2008 r.    2009 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie