S P R A W O Z D A N I E

z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2009

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2009.

Rada Nadzorcza w roku 2009 pracowała w dwu składach:

 

do dnia 23 .06.2009 r. w składzie wybranym na kadencje 2006 – 2009
Marek Szymański – przewodniczący RN,
Stanisław Robak – v-ce przewodniczący RN,
Edmund Sak – v-ce przewodniczący RN,
Waldemar Żak – sekretarz;
Zbigniew Dyguś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Danuta Przybyś-Ziemba – przewodnicząca Komisji GZM,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Inwestycyjnej,
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Helena Hułyk, Teresa Husarek, Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal, Teresa Krystyna Panas, Zbigniew Ulanowski, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Grzegorz Zgierski, Roman Janczarek – członkowie Rady Nadzorczej.

 

 

od dnia 24.06.2009 r. w składzie wybranym na kadencję 2009 – 2012 r. tj.
Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz;
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Turski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej
Ewa Andrusiak, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo, Joanna Przeździecka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Stanisław Smerda – członkowie Rady Nadzorczej.

 

W roku 2009 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2009 odbyła 14 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 9 posiedzeń prezydium, 23 posiedzenia komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady, bądź w oparciu o samodzielne materiały przygotowane przez komisje.

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2009 przedstawiała się następująco:

1. Członków Rady Nadzorczej ze składu obowiązującego do 19.06.2009

 

– Jan Biss – 2 nieobecności (24.11. i 8.12.09)
– Helena Hułyk – 1 nieobecność (21.04.09)
– Teresa Husarek – 1 nieobecność (20.01)
– Zbigniew Ulanowski – 4 nieobecności (3.03, 7.04, 21.04, 9.06.09)
– Roman Janczarek – 1 nieobecność (20.01)
– Stefania Chodkiewicz – 1 nieobecność (3.03.09)
– Jery Kutyła – 1 nieobecność (19.05.09)
– Stanisław Robak – 1 nieobecność (9.06.09)

 

2. Członków Rady Nadzorczej, których kadencja rozpoczęła się od 24.06.2009 r.

 

– Zbigniewa Gontarza – 1 nieobecność (8.09.09) usp.
– Janina Samborska – 1 nieobecność (6.10.09) usp.
– Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska – 2 nieobecności (8.09, 6.10.09)
– Dariusz Prażmo – 2 nieobecności (8.09, 6.10.09)

 

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2009 r. nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 i 18.04.2009 oraz w dniu 20.06.2009 r. Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat ugody zawartej z PKO IV O/Lublin, na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia w roku 2009 spłaciła zadłużenie z tego tytułu w kwocie 980 108,28 złotych.

Rada Nadzorcza na bieżąco (po zakończeniu kwartału) analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2008 r.:

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
 2. Podziału członków na grupy członkowskie.
 3. Podziału mandatów dla grup członkowskich.
 4. Upoważniła Zarząd Spółdzielni do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.
 5. Wyboru biegłego rewidenta „Baster – Audytor” do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Rozpatrywała:
– w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. Wnioski z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 08.03..2009 r. do 30.04.2009 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie lustracji obejmującej działalność za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2009 r.
 2. Oceny sprawozdania finansowego spółdzielni za 2008 r.- Wniosek o przyjęcie sprawozdania.
 3. Stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu – Wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 4. podział nadwyżki bilansowej za 2008 r.:
  – dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2008 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2009.
  – pozostałą nadwyżkę w kwocie 861 734 253,48 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2008 r. przenieść w 2009 r. na fundusz remontowy wspólny osiedli wg załącznika.
 5. Odwołanie złożone do Zebrania Przedstawicieli od uchwały nr 74/1/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Postanowiła wyrazić opinię by Zebranie Przedstawicieli utrzymało w mocy uchwałę – regulamin uchwalono celem realizacji obowiązków Spółdzielni wobec członków, wynikających z ust.18 paragraf 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, uchwaliła:

 1. Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
  Warunkiem udzielenia pożyczki jest uchwała Rady Osiedla, kwota dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat i rozłożona do spłaty na 3 lata, po upływie 3 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.
 2. Zasady spłaty dofinansowania udzielonego osiedlom w przypadku powstania w SM „Czuby wspólnot i innych podmiotów.
  Po powstaniu wspólnoty następuje obligatoryjna zmiana sposobu spłaty regulowania przez członków dofinansowania z tytułu udzielonego funduszu celowego działań związanych utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
 3. Warunki przekwalifikowania lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu tzw. Plastykówek położonych na kondygnacjach technicznych, w lokale mieszkalne z tytułem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
  Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na warunkach określonych w umowie.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, opracowała projekt:
Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. (konieczność dopracowania regulaminu)

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulaminie wypłat świadczeń związanych z pracami statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie – zmieniła wysokość diet.
 2. Regulaminie udzielania zmówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych. – zastąpiono zapis „wpłynęła co najmniej jedna” wyrazami „wpłynęła więcej niż jedna”.
 3. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.
 4. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2009 r. (/3.03.09).
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.
 3. Skład prezydium i Komisji Rady Nadzorczej w związku wyborem członków Rady na nową kadencję 2009 – 2012.
 4. Uchyliła uchwał nr 1/1/99 z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy komisji.
 5. Zatwierdziła regulaminy pracy komisji Rady Nadzorczej.
 6. Połączenie komisji Rady Nadzorczej GZM i Ekonomiczno – Inwestycyjnej w jedną Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.
 7. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2010.
 8. Koszty zarządzania na rok 2010.
 9. Plan inwestycyjny na 2010 r.
 10. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2009 r.
 11. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2010.
 12. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 13. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli 20.06.2009 r.
 14. Wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2010.
 15. Zmianę stawki za wywóz nieczystości w osiedlu „Widok”.
 16. Zmianę wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20.
 17. Zmianę statusu klubów osiedlowych.
 18. Obniżenie ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Bursztynowej 14/31 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
 19. Zmiana opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Skarpa w nieruchomości ES 18.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Prace realizowane przez Spółdzielnię nad wdrożeniem znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2008 r.
 3. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 31.03.2009 r. – za 2008 r.,
  – na posiedzeniu 09.06.2009 r. – za I kwartał 2009 r.,
  – na posiedzeniu 08.09.2009 r. – za I półrocze 2009 r.,
  – na posiedzeniu 24.11.2009 r. – za III kwartał 2009 r.
 4. Wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r.
 5. Realizację wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r. – skierowanych do Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli
 6. Przebieg zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 18.04.09.
 7. Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 8. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r. przeprowadzonej w 2008 r.
 9. Realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 7.06.2008 r.
 10. Wyniki przeprowadzonej w dniach 5.02 – 25.04.2009 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie lustracji za okres od 1.01.06 do 31.12.08.
 11. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 20.06.2009 r.
 12. Projekt budowy biblioteki multimedialnej w osiedlu „Błonie”.
 13. Wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli 07.06.2008 r. i 24.11.2007 i 18.04.2009 r. oraz 20.06.2009 r.
 14. Odwołania członków spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej umieszczone w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na 20.06.2009 r.
 15. Wyniki przeprowadzonej wśród członków i mieszkańców SM „Czuby” ankiety opinii o działalności Spółdzielni.
 16. Realizowane przez SM „Czuby” inwestycji i wykonywanych robót remontowych sfinansowanych środkami z „mienia wspólnego”.
 17. Zaopiniowanie koncepcji budowy garaży ul. Filaretów osiedle Skarpa.
 18. Realizacja inwestycji miejskiej Parku Rekreacyjnego położonego na terenie działania Rady Południe.
 19. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie.
 20. Racjonalizacja kosztów centralnego ogrzewania.
 21. Zasad przekazywania mieszkań dla członków oczekujących pochodzących z odzysku – niezadłużonych.
  Obowiązujące przepisy nie pozwalają na inne traktowanie członków oczekujących niż obecnie stosowane przez Spółdzielnię.
 22. Zmianę nazwy podmiotu prowadzącego dotychczasową działalność z „klubu osiedlowego” na „dom kultury”.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Wyniki kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniu 21.09.09 do 14.10.2009 r. przez Urząd Skarbowy w Lublinie.
  Wnioski – księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie i pozwalają na prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.
 4. Wyniki przeprowadzonej przez Miejski Urząd pracy organizacji przebiegu stażu (22.12.09). Wniosek – nieprawidłowości nie stwierdzono.
 5. Raport z kontroli przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział w Lublinie prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych

Wnioski- ewidencja analityczna zgodna jest ewidencją analityczną. Raty normatywu liczone są prawidłowo, dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo. Odsetki od zadłużenia wobec banku liczone są prawidłowo, waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo.

Działając w ramach zawartych kompetencji w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37.
  Rada Nadzorcza nie uwzględniła zarzutów odwołania i utrzymała zaskarżoną uchwałę w mocy – stanowisko zajęte przez Radę Osiedla uznała za zasadne aby z funduszu remontowego lokali mieszkalnych nieruchomości Bursztynowej 37 sfinansować remontu nawierzchni części tarasu o pow. 143,16 m2 jako chodnika o szerokości 2,10 mb na całej długości, co stanowi 31,76% powierzchni tarasu, która to część tarasu wykorzystywana jest jako dojście do śmietnika i boksów garażowych.
 2. Odwołania od uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu realizacji wniosków zgłaszanych z nieruchomości.
  Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust.1 pkt 14 postanowiła uwzględnić odwołanie i uchylić zaskarżoną uchwałę, gdyż warunek uzyskania przez wniosek poparcia bezwzględnej większości mieszkańców nieruchomości posiadających tytuł prawny do lokalu, jest sprzeczny z art.18 § 2 pkt 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 8 ust 2 pkt 9 statutu Spółdzielni.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Osiedla „Błonie”:
  – Z dnia 4.02.09 dot. wykreślenia z regulaminu zebrań grup członkowskich z paragrafu 9 pkt 4.
  Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się niezgodności zapisu powyższego punktu Regulaminu zebrań grup członkowskich z postanowieniami art. 59 § 2 ust. 5 ustawy Prawo spółdzielcze .Zawarty w regulaminie zapis określa, które ze zgłoszonych w toku zebrań opinii i wniosków winne być realizowane przez organa spółdzielni.
 2. Rady Osiedla „Widok”:
  – Z dnia 27.04.2009 r. dot. przeprowadzenia kontroli co do zasadności wyboru oferenta dociepleń w Osiedlu „Widok”.
  Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferenta.
  Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych.
 3. Zarządu Spółdzielni
  Rada Nadzorcza w 2009 r. rozpatrzyła 64 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 25 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 39 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
  Rozpatrzyła 44 wnioski w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni – podjęła uchwały na podstawie § 67 ust.2 statutu.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 29 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć członków usiłowała rozwiązywać ich problemy.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa”, „Błonie”, „Widok”, „Ruta”.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd podjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Realizacja pozostałych jest pod stałą kontrolą Rady Nadzorczej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o rozpatrzonych przez Radę Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla lub Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli o:
– terminach posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z § 72 ust. 7 Statutu Spółdzielni,

– o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach – zgodnie z § 89 ust. 3 i 4 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni (uchwały dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli),

– przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.    2008 r.

Data opublikowania: 17:39, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Rady Nadzorczej