ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2008

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2008

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2008.
Rada Nadzorcza w roku 2008 pracowała od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w następującym składzie:

– Marek Szymański – przewodniczący RN,
– Stanisław Robak – v-ce przewodniczący RN,
– Edmund Sak – v-ce przewodniczący RN,
– Waldemar Żak – sekretarz;
– Zbigniew Dyguś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Danuta Przybyś-Ziemba – przewodnicząca Komisji GZM,
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Inwestycyjnej,
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
– Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Helena Hułyk, Teresa Husarek, Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal, Teresa Krystyna Panas, Zbigniew Ulanowski, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Grzegorz Zgierski, Roman Janczarek (od 29.04.2008 r.) – członkowie Rady Nadzorczej.

W roku 2008 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2008 odbyła 16 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 8 posiedzeń prezydium, 33 posiedzenia komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady, bądź w oparciu o samodzielne materiały przygotowane przez komisje.

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2008 przedstawiała się następująco:
– Jan Biss – 3 nieobecności (15.04.08, 13.06.08, 14.11.08)
– Zbigniew Dyguś – 2 nieobecności (15.07.08, 14.11.08)
– Hipolit Dziaduszek – 3 nieobecności (18.03.08, 09.09.08, 14.11.08)
– Helena Hułyk – 2 nieobecności (27.05.08, 13.06.08)
– Teresa Husarek – 1 nieobecność (13.05.08)
– Krystyna Teresa Panas – 3 nieobecności (15.04.08, 13.06.08, 14.11.08)
– Zbigniew Ulanowski – 3 nieobecności (13.05.08, 27.05.08, 13.06.08)
– Elżbieta Betka – 1 nieobecność ( 15.07.08)
– Jerzy Kaczmarski – 1 nieobecność ( 15.07.08)
– Waldemar Żak – 1 nieobecność ( 09.09.08)
– Roman Janczarek – 2 nieobecności ( 27.07.08, 09.09.08)

 

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2008 r. Nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 14.04 – 05.05.08 r. oraz wniosków zgłoszonych w dniu 07.06.2008 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie. Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat ugody zawartej z PKO IV O/Lublin, na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia w roku 2008 spłaciła zadłużenie z tego tytułu w kwocie 915 603,24 złotych.

Rada Nadzorcza na bieżąco (po zakończeniu kwartału) analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2008 r.:

Dokonała:

 1. Zmian w uchwałach:
  a) Nr 138/07/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
  b) Nr 139/8/07 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej spółdzielni na 2008 r.
  c) ustalenia składu Zarządu.
 2. Powołania głównego księgowego Adama Ziółka na Zastępcę Prezesa ds. finansowych.
 3. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.
 4. Korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie zgodnie z uchwałami:
  – nr 83/ 2007 , nr 85/ 2007 i nr 87/ 2007 Rady Osiedla „Błonie” – plan gospodarczy osiedla Błonie na 2008 r.,
  – nr 61/2007 Rady Osiedla z dnia 20.12.2007 r. „Ruta” – plan funduszu społeczno wychowawczego na 2008 r. osiedla Ruta,
  – nr 42/2007 z dnia 21.12.2007 Rady Osiedle Skarpa – konserwacja domofonów,
  – nr 2/2008 z dnia 23.01.2008 r. Rady Osiedle „Widok” – wywóz nieczystości i konserwacja domofonów,
  – nr 4/2008 z dnia 28.02.2008 r. Rady Osiedla „Ruta” dot. likwidacji składnika opłat „odpis na docieplenie” w osiedlu Ruta ul. Watykańska 6.8.10,
  – nr 14/2008 Rady Osiedla „Ruta” – zmiana opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla „Ruta”,
  – nr 7/06/08 Rady Osiedla Łęgi z dnia 02.06.2008 r. – zmiana stawek opłat eksploatacyjnych w pozycji gaz i wywóz nieczystości w części mieszkalnej,
  – nr 25/2008 Rady Osiedla Skarpa z dnia 12.06.2008 r. – zmiana opłat eksploatacyjnych w pozycjach : wywóz nieczystości, odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 07 w budynku przy ulicy Romantycznej 6,
  – nr 98/2008 Rady Osiedla „Błonie z dnia 30.06.2008 r. – zmiana wysokości opłat w pozycjach: eksploatacja i zarządzanie, oraz konserwacja i przeglądy,
  – nr 100/2008 rady Osiedla „Błonie” z dnia 02.10.2008 r. – zmiana stawki za wywóz nieczystości w osiedlu Błonie.
 5. Zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 lokali w budynku przy ulicy Wiklinowej w Lublinie.
 6. Obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Różanej 21/27 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
 7. Zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad. 9,10 budynek 1 i 2.
 8. Zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 9. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
 10. Zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2009 r.
 11. Zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2009 r.
 12. Wyboru biegłego rewidenta firmy „Baster – Audytor” do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 r.

Rozpatrywała:
– w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. Wnioski z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną.
 2. Informację o realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniach 30.11.2006 r. do 12.02. 2007 r. – 18.03.
 3. Informację na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 – 28.02.2007 r.
 4. podział nadwyżki bilansowej za 2007 r.:
  – ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli doliczyć do kosztów działalności danej nieruchomości w roku następnym.
  – dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli przenieść na przychody działalności eksploatacyjnej danej nieruchomości w roku następnym.
  – dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2007 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2008.
  – pozostałą nadwyżkę w kwocie 861 259,77zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2007r. przenieść w 2008r.
 5. Zbycie działek nr 42/5 os. Ruta i nr 19/9 os. Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, uchwaliła:
1. Regulamin dotyczący zasad , warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum w SM „Czuby” w Lublinie.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, opracowała projekt:
Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków / nieruchomości / Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 2. Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulaminie zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę.
 6. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 7. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2008 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.
 3. Skład komisji Rady Nadzorczej w związku z dokonanymi zmianami na zebraniach grup członkowskich w 2008 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2009.
 5. Koszty zarządzania na rok 2009.
 6. Plan inwestycyjny na 2009 r.
 7. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2009.
 8. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 9. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli 07.06.2008 r.
 10. Ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla zastępcy prezesa ds. finansowych.
 11. Wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2009.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Prace realizowane przez Spółdzielnię nad wdrożeniem obowiązującej od 31 lipca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 15.04.2008 r. – za 2007 r.,
  – na posiedzeniu 13.05.2008 r. – za I kwartał 2008 r.,
  – na posiedzeniu 09.09.2008 r. – za I półrocze 2008 r.,
  – na posiedzeniu 02.12.2008 r. – za III kwartał 2008 r.
 3. Realizację wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 14.04.2008 r. do 05.05.2008 r. – skierowanych do Rady Nadzorczej i Zebrania przedstawicieli.
 4. Zadłużenie członków wobec spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe.
 5. Wykorzystanie środków przyznanych z funduszy unijnych.
 6. Przebieg zebrań grup członkowskich odbytych w dniach 14.04 – 05.05.2008 r.
 7. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 07.06.2008 r.
 8. Wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli 07.06.2008 r.
 9. Odwołania członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej umieszczone w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na 07.06.2008 r.:
  – odwołanie od uchwał Nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, Nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym , Nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2008 r.
  – odwołanie od uchwały Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem,

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 – 28.02.2007 r.
 3. Realizację wniosków z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r.
 4. Wyniki lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
 5. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
 6. Wyniki przeprowadzonej przez Inspektorat Kontroli Skarbowej w Lublinie kontroli dot. celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałem działek.
 7. Realizację ustalonych zasad współdziałania z innymi spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi sąsiadującymi z zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 8. Przeprowadzoną przez kluby osiedlowe Akcję Lato 2008.

Działając w ramach zawartych kompetencji w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie członków zamieszkałych w budynkach nr 6,8,10 przy ulicy Watykańskiej od uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. dotyczącej utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenioe nieruchomości Watykańska 6, 8, 10.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymała zaskarżoną uchwałę w mocy.
 2. Odwołania członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ulicy Romantycznej 6 od uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. zatwierdzającej plan gospodarczy osiedla w części dotyczącej funduszu remontowego tej nieruchomości.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
 3. Odwołania od uchwały zebrania grupy członkowskiej ulic: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowa 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania członków Rady Osiedla „Widok”.
  Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę Rady Osiedla Widok z dnia 17 kwietnia 2008 r. w związku z naruszeniem przepisu § 9 ust.1 i 2 Regulaminu Zebrań Grup członkowskich w sprawie odwołania członka Rady Osiedla.
 4. Odwołania od uchwały nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. dot. wyrażenia zgody na podwyższenie opłat za dostarczane usługi przez UPC.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
 5. Odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
  Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.
 6. Odwołania członków zamieszkałych przy ulicy Watykańska 8 od uchwały nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. dot. modernizacji oddymiaczy w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
 7. Odwołania członków spółdzielni od uchwały nr 25/2008 Rady Osiedla ” Skarpa” z dnia 12.06.2008 r. w sprawie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES 07 ul. Romantyczna 6.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
 8. Odwołanie członków od uchwały nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy garażach (z uwagi na stopień zawiłości sprawy – w toku załatwiania).
 9. Odwołanie członków od uchwały nr 9/2008 Rady Osiedla Widok z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Osiedla „Błonie”:a/ z dnia 12.123.2007 dot. obniżenia kosztów ogólnych Zarządu o kwotę, jaka została przeniesiona do utworzonego nowego składnika opłat „koszty mienia spółdzielni”, oraz wyłączenia z kosztów ogólnych Zarządu pozycji „koszty organów samorządowych” i przeniesienia ich do poszczególnych planów gospodarczych osiedli.
  Rada Nadzorcza wyjaśniła, że podjęta uchwała nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. jest zgodna z art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i nie ma podstaw do jej zmiany. Dotychczasowe funkcje użytkowe majątku wchodzącego w skład mienia wspólnego nie zostały zmienione, zmieniła się tylko jego przynależność organizacyjna , a tym samym zasady zarządzania tym mieniem.b/ z dnia 11.12.2007 r. w sprawie obciążania członków Osiedla „Błonie” spłatą kredytu zaciągniętego na realizację budynku administracyjnego.
  Rada Nadzorcza w odpowiedzi na powyższe wyjaśniła:
  – jak brzmią warunki ugody z PKO BP IV O Lublinie na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację zadania /lokal administracji i klubu oraz lokale użytkowe przy ulicy Dragonów 2/
  – jaką kwotę zadłużenia osiedla Błonie od roku 2000 do 2007 r. Spółdzielnia spłaciła z własnych środków,
  – co pozostaje mieniem spółdzielni zgodnie z art. 40 ustawy z 15 grudnia 2000 r.
  – jakie opłaty członkowie spółdzielni obowiązani są wnosić zgodnie z art.4 cytowanej ustawy.

  c/ z dnia 12.10.2007 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby”.
  Rada Nadzorcza uznała, że zaproponowanych zmian nie należy wprowadzać, gdyż zapisy obecnie obowiązującego regulaminu dot. organizacji przetargów są jasne i przejrzyste.

  d/ z dnia 24.09.2008 r. dot. wprowadzenia zmian w regulaminie rozliczania ciepłej i zimnej wody.
  Zgłoszone propozycje zmian zostały przekazane do przeanalizowania przez osoby przygotowujące projekt zmian w/w regulaminu.

  e/ z dnia 03.10.2008 r. dot. wprowadzenia zmian do Regulaminu porządku domowego w sprawie sprzątania klatek schodowych.
  Rada Nadzorcza zaproponowaną zmianę postanowiła wprowadzić do regulaminu.

 2. Wniosek w sprawie odwołania Andrzeja Borówki z funkcji nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – Zastępcy – Prezesa.
 3. Rada Nadzorcza w roku 2008 rozpatrzyła 36 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 23 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 13 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 27 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć członków usiłowała rozwiązywać ich problemy.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa” , „Błonie”, „Widok”, „Ruta”.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd podjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Realizacja pozostałych jest pod stałą kontrolą Rady Nadzorczej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o rozpatrzonych przez Radę Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla lub Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli o:
– terminach posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z § 72 ust. 7 Statutu Spółdzielni,
– o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach – zgodnie z § 89 ust. 3 i 4 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni (uchwały dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli),
– przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przedstawione powyżej sprawozdanie zatwierdziła. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. zostanie przedłożone do rozpatrzenia członkom spółdzielni na zebraniach grup członkowskich oraz na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w czerwcu br.

Rada Nadzorcza większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania upoważniła Zarząd Spółdzielni do wypłaty diet dla przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w dniu 18.04.2009 r. które jest kontynuacją zebrania z dnia 24.11.2007 r.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie