ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej z roku 2016

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2016 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016.

Rada Nadzorcza w roku 2016 pracowała w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Alicja Stadnicka
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Koszałka
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edward Jasiński
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kasprzak
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Joanna Guz
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej – Bożena Wojtowicz

Członkowie:
Anna Ciechan, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Stanisław Tanikowski, Mirosław Kalinowski, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Barbara Rupczewska, Henryk Lewandowski, Ewa Kosiak, Barbara Sysa – do 1.11.2015 r.(utrata mandatu), Tadeusz Szczygieł (od 7.06.2016 r.)

W roku 2016 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2016 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych,11 posiedzeń prezydium oraz 10 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2017 r. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 27.04.2016 r. do 31.05.2016 r.
Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2016 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
 2. Ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
  Rada Nadzorcza uszczegółowiła zapisy §§ 2 i 6 uchwały nr 54/5/2015 r. z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych nadając im brzmienie:.– § 2 „Osoby, które zajmują lokale mieszkalne i pomieszczenia, określone w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały mogą wystąpić z wnioskiem o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do dotychczas zajmowanego lokalu na warunkach określonych w umowie według poniższych zasad”.– § 6 „Do lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku Nr 1, 2 oraz pomieszczeń gospodarczych wymienionych w załączniku Nr 3 odzyskanych (wolnych w sensie prawnym faktycznym) po dacie wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie zapisy regulaminu w sprawie przetargu na ustanowienie odrębnej
  własności”.
 3. Wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2016 r. Do kosztów zarządzania obciążających nakłady poniesione na inwestycje realizowane w 2016 r. zalicza się wynagrodzenie wraz z narzutami wynikające z niżej wymienionych stanowisk pracy:
  – 1/4 etatu Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych
  – 3/4 etatu Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych
  – 1/2 etatu Starszego Inspektora ds. Finansowo-Księgowych
 4. Zatwierdzenia ostatecznego rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Zespól Garażowo-Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7, 9”.
 5. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26.
  Ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26 stanowiło warunek Decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału działki nr 24/7. Konieczność ta wynika z obowiązku zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 6. Ustanowienia drogi koniecznej w zakresie przejazdu i przechodu dla każdoczesnych użytkowników wieczystych działki nr 65 przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 24/25.
  Rada Nadzorcza SM Czuby wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej 5a.
  Decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 maja 2016 r. działka 24/7 została podzielona na działki: 24/25, 24/26, 24/27, 24/28, 24/29.Wskazana służebność przejazdu i przechodu dotyczy działki 24/25.
 7. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.
  Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni wskazała biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2016.
 8. Upoważnienia członków Rady Nadzorczej SM „Czuby” do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych (w tym zawierania umów) dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu Spółdzielni.
  W oparciu o treść przepisu art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni upoważniła członków Rady Nadzorczej SM „Czuby” Alicję Stadnicką – przewodniczącą Rady i Edwarda Jasińskiego – wiceprzewodniczącego Rady do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawach czynności prawnych (w tym zawierania umów) dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu Spółdzielni.
 9. Uregulowania stanu prawnego funkcjonowania tzw. parkingów społecznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd SM „Czuby” w Lublinie do uregulowania stanu prawnego funkcjonowania tzw. parkingów społecznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Czuby” w Lublinie.
  W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. przepisów prawa finansowego – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. pobieranie opłat za użytkowanie parkingów będzie wymagało wystawiania faktur VAT i zawierania umów. Niemożliwe stało się zatem prowadzenie parkingów społecznych na dotychczasowych zasadach. Konieczne jest udostępnienie ich wszystkim członkom Spółdzielni i właścicielom niebędącym członkami Spółdzielni.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie pierwszym:
  Zysk (netto)za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:
  1. Kwotę (+) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Kwotę (+) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
  3. Kwotę (–) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
 2. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2015 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2015, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2015 roku.
 3. Zmiany do Statutu Spółdzielni
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, związanych z:
  1) doprecyzowaniem zapisu statutu dot. przyjęcia w poczet członków osób prawnych (§ 6 ust.3),
  2) zmianami redakcyjnymi (§ 78 b ust.2, § 78 c ust.1),
  3) ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo- finansowych (§ 93 pkt 2),
  4) rozszerzeniem uprawnień Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do uchwalania kosztów pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach (§ 103b pkt 3),
  5) dostosowaniem nazw funduszy spółdzielni do zapisów § 108 statutu oraz ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych (§ 103b ust.1 pkt 14), ujętych w projekcie uchwał Walnego Zgromadzenia – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 4. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 10 ust. 2 i § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowanych koniecznością dostosowanie zapisów regulaminu do zmian statutu – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonym projektem.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 254 901 466,24 zł.
  – Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 429 507,81 zł.
  – Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 299 252,89 zł.
  – Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 538 706,98 zł.
 6. Zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych – wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.
  Nieruchomości przeznaczone do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zlokalizowane są w pasach drogowych. Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.
 7. Rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.02.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r. zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w formie opinii przyjęcie wniosków polustracyjnych.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności nadała nowe brzmienie następującym §§:
  – § 2 Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność.”
  – § 6 1. Przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
  2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  – określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
  – zobowiązanie się oferenta do spełnienia wymogów statutowych przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu.”
  – § 8 1.Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu.
  2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
  3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu.
  4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóty, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.
  5. Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych.
  6. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego przez Komisję postąpienia w czasie licytacji.
  7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.
  8. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
  9. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  10. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.”
  – § 10 Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium”.
  – § 13 W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.”
  – § 14 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”
 2. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie dodała w § 14 ust. 5 w brzmieniu:
  „W sytuacji gdy na terenie osiedla jest nieruchomość nie mieszkaniowa, gdzie lokale zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, proporcjonalnie do zużycia wody” oraz zmieniła zapisy § 7 nadając brzmienie:
  „1. W przypadku przejęcia przez Spółdzielnię lokalu do dyspozycji, Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody. Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.
  2. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego saldo z tytułu rozliczenia zużycia wody dotyczy nowego użytkownika, chyba że strony wskażą inny ustalony przez nich sposób uregulowania należności.”
 3. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody,
  – § 4 ust. 4 pkt 2 lit. d W lokalu mieszkalnym, w którym pojedyncze grzejniki są nieopomiarowane, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (odczyt technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) lub w których wystąpiła awaria podzielnika, koszty zmienne rozliczane są według średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych wskazań podzielników.”
  – § 4 ust.4 pkt 2 lit. e „Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w zajmowanym mieszkaniu, koszty zmienne w takim lokalu rozliczane są jako iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania [zł/m2] danej jednostki rozliczeniowej i powierzchni danego lokalu [m2].”
  – § 11 ust. 9 Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów energii cieplnej można składać w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.”
  – § 13 Postanowienia Regulaminu określone w § 4 ust. 4 pkt 2 lit d, e, f będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2016 r.”
 4. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
  Rada Nadzorcza w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych uszczegółowiła zapis § 10 określając, że w skład Komisji Przetargowej winni wchodzić między innymi „Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, z Nieruchomości, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.”
 5. Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
  W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, Rada Nadzorcza nadała nowe brzmienie:
  – § 4 ust. 2 pkt 12 „dysponowanie środkami funduszu remontowego i kulturalno-oświatowego w ramach planów gospodarczo-finansowych nieruchomości i osiedla,”
  – § 5 ust 6 „W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się zebranie, na którym członkowie dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela”
  – §7 ust. 4 „Wybory przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w danej nieruchomości są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 3 uprawnionych do głosowania”.
  – § 11 ust. 3 „Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostępnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej lub mailowej”.
  – § 14 „1 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady.
  2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, kulturalno-oświatową lub inne według potrzeb dla wykonania zadań określonych w § 4 ust. 2 regulaminu.
  3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
  4. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Rozpatrują i opiniują przekazane przez prezydium rady sprawy będące przedmiotem obrad posiedzeń rady.
  5. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.”
 6. Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie nadała nowe brzmienie:
  – § 6 „Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn oraz wykreśla
  – § 7 „Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu”.
 7. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
  W Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadziła następujące zmiany:
  – § 1 ust.1 „Przedmiotem najmu są powierzchnie wspólne usytuowane w budynku mieszkalnym tj: części korytarzy klatek schodowych, pralnie, suszarnie, wózkownie i inne pomieszczenia stanowiące powierzchnię wspólną, zwane w dalszej części regulaminu jako „pomieszczenia”,”
  – § 3 ust. 1 „Przejęcie w użytkowanie pomieszczenia w budynku następuje w oparciu o zawartą pomiędzy Spółdzielnią a zainteresowaną osobą umowę określającą szczegółowe warunki najmu.”
  – § 4 pkt 3 c „zalega z zapłatą czynszu za wynajmowany lokal co najmniej trzy miesiące,”
  – § 6 „Zmiana wysokości czynszu określonego w umowie, nie wymaga formy aneksu i następuje poprzez jednostronne oświadczenie Wynajmującego złożone Najemcy.”
  – § 7 „W przypadku nie przekazania pomieszczenia przez Najemcę po rozwiązaniu umowy w oznaczonym przez Wynajmującego terminie Wynajmujący ma prawo jednostronnego przejęcia pomieszczenia, a zgromadzone w nim przedmioty będą przechowywane w płatnym depozycie.”
  – § 10 „Czynsz za wynajem pomieszczenia płatny będzie w ramach opłat eksploatacyjnych jako dodatkowy składnik – „opłata za użytkowanie dodatkowego pomieszczenia”, w przypadku zabudowy części korytarza przylegającego do mieszkania – „opłata za użytkowanie części korytarza”.
  – § 11 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Spółdzielni.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do pomieszczeń gospodarczych, z zastrzeżeniem § 1 ust.2.”
 8. Statucie Spółdzielni.
  Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „Czuby” propozycji zgłoszonej na X V części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje społecznie, więc nie pobierają diet”.
  Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”. Wniosek o zmianę treści § 88a należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2016 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r.
 3. Plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2017 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2017.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r. w wysokości 52,58 etatów.
 5. Koszty zarządzania na rok 2017.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2017 r. w wysokości 4.690.510 zł.
 6. Korektę planu gospodarczo-finansowego uchwalonego na 2016 r.
  Rada Nadzorcza uchwałą nr 151/47/2016 z dnia 20.12.2016 r. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo-finansowego SM Czuby na 2016 r. W trakcie roku, na bieżąco dokonywane są korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie zmian, jakie wystąpiły w 2016 r. w związku z:
  – utworzeniem nowej nieruchomości 22 ES ul. Sympatyczna 7, 9 w osiedlu Skarpa po zakończeniu inwestycji budowy garaży i lokali użytkowych;
  – wyodrębnieniem 21 lokali mieszkalnych i 18 garaży w nieruchomości 34 ER ul. Różana 22 w osiedlu Ruta i utworzenie wspólnoty mieszkaniowej od 1.06.2016 r.;
  – dokonaniem korekt na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  – urealnieniem planowanych kosztów w osiedlach, nastąpiła zmiana w planowanych kosztach działalności eksploatacyjnej nastąpiło zmniejszenie kosztów o 30.842 zł, tj. z planowanej kwoty z 27.347.172 zł na 27.316.330 zł.
 7. Zmiany opłat eksploatacyjnych:
  Osiedle Błonie
  Z dniem 1.września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wprowadzono nowy składnika opłaty eksploatacyjnej w pozycji „remont elewacji – malowanie i naprawa elewacji” w nieruchomości EB14 Kawaleryjska 20 w wysokości 2,55 zł/m2.Osiedle Ruta
  Z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadzono zmianę wysokość składnika opłaty eksploatacyjnej pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” 10 ER Sasankowa 1, 3, 5 z kwoty0,60 zł/m2 na 0,70 zł/m2.Osiedle Widok
  Z dniem 01 lipca 2016r. zmieniono wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji:
  „fundusz remontowy nieruchomości” EW 24 – ul. Bursztynowa 37 z kwoty 5,00 zł/m2 na 0,20 zł/m2 powierzchni użytkowej garaży.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2015 r.
  Na podstawie przedłożonej opinii ustalono, że Sprawozdanie finansowe SM Czuby za 2015 r. jest prawidłowe, rzetelne, jasno
  przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni na dzień
  31 grudnia 2015 r., jak też wynik finansowy Spółdzielni za rok
  obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 roku.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu w dniu 22.03.2016 r. – za 2015 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 14.06.2016 r. – za I kwartał 2016 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 23.08. 2016 r. – za I półrocze 2016 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 20.12.2016 r. – za III kwartał 2016 r.
 3. Możliwości pozyskania przez SM.Czuby” środków unijnych
  SM Czuby prowadziło starania o uzyskanie środków unijnych na modernizację zasobów mieszkaniowych.
  Z obowiązujących w tym zakresie przepisów jednak wynika, że o środki z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.3. „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” mogą aplikować jedynie spółdzielnie zlokalizowane poza obszarem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Terytorialnego.W związku z tym, że nasza Spółdzielnia znajduje się na obszarze ZIT LOT, właściwym programem ubiegania się o fundusze zewnętrzne jest krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.3.2. „Wspieranie Efektywności Energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Działanie to jest wsparciem tzw. głębokiej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.Wsparcie w tym zakresie może być udzielone w ramach konkursu projektów w formie instrumentów finansowych, czyli pożyczek i kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach. Jak z tego wynika, po wygraniu konkursu projektów, udzielone wsparcie nie jest wsparciem bezzwrotnym.Aby wygrać konkurs, należy spełnić wymagania wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: horyzontalne kryteria formalne, merytoryczne I i II stopnia (np. m.in. audyty energetyczne, zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%, podwyższenie standardu energetycznego budynku oraz uzyskać lepszą ocenę od projektów konkurencyjnych.Ponadto sporządzenie projektu konkursowego o środki unijne z tego programu spowodowałoby konieczność poniesienia przez poszczególne nieruchomości stosunkowo znacznych nakładów finansowych.Jednocześnie należy podkreślić,że zgodnie z przepisami i usm spółdzielnia nie może zaciągać kredytów bez zgody osób posiadających tytuł prawny do lokali.
 4. Możliwości instalowania baterii fotowoltanicznych dla SM „Czuby”
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się problematykę pozyskania energii słonecznej poprzez baterie fotowoltaiczne (firmy Columbus Energy) m.in.:zasadą działania baterii sposobem montażu, kosztem inwestycji, możliwościami pozyskania dofinansowania, możliwościami odsprzedaży energii, korzyściami i wadami zastosowania, trwałości instalacji, ograniczeniami prawnymi i możliwościami wykorzystania tej metody dla potrzeb Spółdzielni oraz mieszkańców postanowiła nie zajmować stanowiska w powyższej sprawie z uwagi na brak środków finansowych.
 5. Zasady naboru uczestników na budowę garaży przy ul. Sympatycznej 7 i 9 w Lublinie w osiedlu „Skarpa”.
  Rada Nadzorcza stwierdziła,że nabór uczestników na budowę garaży przy ulicy Sympatycznej 7 i 9 w osiedlu Skarpa przeprowadzono na podstawie obowiązujących Zasady naboru uczestników budowy garaży przy ul. Sympatycznej 7 i 9 oraz w oparciu o Regulamin naboru uczestników budowy zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/1/2006 w dniu 31.01.2006 r.
  W pierwszej kolejności zawarto umowy z członkowie spółdzielni, którzy złożyli deklarację o zakupie z pozostałymi chętnymi zgodnie z § 3 regulaminu. Członkowie Spółdzielni mieli prawo zawrzeć umowę o budowę jednego garażu w okresie pierwszego miesiąca naboru. Osoby zainteresowane zakupem kolejnych garaży zgodnie z § 3 Regulaminu naboru. Wpłaty wstępnego kosztu budowy wybranego garażu następowały w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o budowę.
 6. Proces wymiany instalacji gazowej w budynkach SM Czuby w Lublinie
  W roku 2016 w osiedlu Łęgi – w nową instalację gazową zostały wyposażone kolejne trzy budynki: Wiklinowa 6, Biedronki 3 oraz Tymiankowa 58 (212 mieszkań). W sumie ponad 500 mieszkań w osiedlu Łęgi ma nową i bezpieczną instalację gazową.
  W przyszłym roku do wymiany instalacji gazowej przystąpi również osiedle Skarpa. W pierwszej kolejności instalacja zostanie wymieniona w dwóch budynkach: Gościnna 11 oraz Radości 5. W sumie w 74 mieszkaniach.
  W obu osiedlach trwa nadal zbiórka oświadczeń od mieszkańców.
 7. Wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego na terenie SM „Czuby”.
  Wszystkie projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego na 2017 r. uzyskały wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2017. Na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na ponad 3 miliony złotych.Do realizacji zakwalifikowano poniższe projekty:
  1) Projekt duży: D-40 Rewitalizacja ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. Ruta – wartość robót 1.200.000 zł.
  2) Projekt mały: M-23 Remont ul. Tatarakowej i Tymiankowej w os. Łęgi o wartości do 500.000 zł.
  3) Projekt mały: M-92 Wykonanie remontu chodników (o łącznej pow. 1440 m2), podjazdu dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, budowa parkingów przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. Błonie (wartość robót ok. 500.000 zł).
  4) Projekt mały: M-96 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku (plac zabaw i siłowni zewnętrznej) w rejonie Bursztynowej 14 w os. Poręba – wartość robót do 500.000 zł.
  5) Projekt mały: M-120 Budowa miejsc postojowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. Widok – wartość robót ok. 500.000 zł.
  Dzięki głosom popierającym projekty zgłoszone przez naszych członków, na terenie SM Czuby Miasto wykonało w roku 2016 następujące prace:
  – przeprowadzono remont sięgacza ul. Romantycznej – w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa,
  – wybudowano ciąg pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta,
  – przeprowadzono remont oraz budowę nowych odcinków połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa w osiedlu Poręba,
  – przeprowadzono remont ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych w osiedlu Łęgi.Wartość wykonanych prac na terenach miejskich w obrębie naszej Spółdzielni to kwota blisko 3 miliony zł. Niestety na terenie osiedli Błonie i Widok nie uzyskaliśmy wystarczającej liczby głosów i Miasto nie zrealizowało w bieżącym roku żadnych robót.
 8. Wybór ubezpieczyciela majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na lata 2017- 2018.
  W wyznaczonym terminie, wpłynęły oferty z trzech Zakładów Ubezpieczeń:
  Komisja zapoznała się szczegółowo z ofertami Zakładów Ubezpieczeń i wysłuchała opinii Experta na temat zgodności ofert z programem ubezpieczeniowym dla Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty złożonych ofert, zakres ochrony ubezpieczeniowej, procedury likwidacji szkód jak i najniższą składkę SM Czuby wybrało najkorzystniejszą ofertę na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 9. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
  W toku kontroli ustalono, że:
  – ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku
  – zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku.
  – raty normatywne liczone są prawidłowo dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
  – spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta i rozliczone prawidłowo.
  – zadłużenia w analitycznej ewidencji Spółdzielni są zgodne z zadłużeniami wykazanymi we wnioskach o umorzenia zadłużenia, wyliczenia kwot ujętych we wnioskach są prawidłowe.
  – odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupienia przez budżet państwa.
  – odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa rejestrowane są prawidłowo
  – oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa liczone jest prawidłowo.
  Rekomendacje pokontrolne – brak
 10. Rozliczenie zużycia ciepła.
  Rada Nadzorcza przeanalizowała rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za rok 2015. Dokonana od 1 stycznia 2015 r. zmiana zasad rozliczania z:
  – z 20% na 40 % kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki rozliczane proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej,
  – z 80% na 60% kosztów zmiennych przypadające na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach, spowodowała spłaszczenie opłat w tym sensie,że osoby które mieszkania ogrzewały do tej pory „kosztem sąsiadów” obecnie ponoszą część kosztów przypadających na ogrzanie swoich mieszkań.
 11. Organizację Walnego Zgromadzenia

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę Nr 5/44/2016 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” w sprawie sfinansowania obchodów 30-lecia osiedla Błonie i 25-lecia Domu Kultury „Błonie”.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w dnia 16.05.2016 r. podjęła uchwałę niezgodną z przepisami obowiązującymi w spółdzielni, tj. ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, statutem i regulaminami wewnętrznymi: Regulaminem gospodarki finansowej spółdzielni, Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali oraz Regulaminem działalności kulturalno- -oświatowej.
Spółdzielnia nie posiada i nie tworzy funduszu eksploatacji osiedla. Rodzaj funduszy tworzonych przez spółdzielnie określa § 108 Statutu spółdzielni.
Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Dzielnicy Czuby Północne
  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Rady Dzielnicy Czuby Północne z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie budowy tężni solankowej na działce Gminy Lublin nr 5/21 w osiedlu Łęgi.
  Pozytywnie zaopiniowała w/w lokalizację pod warunkiem uzyskania poparcia większości mieszkańców sąsiednich budynków – wyrażonego w referendum. Ponadto, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia referendum, w celu zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z funkcjonowania planowanej inwestycji. zobowiązała Zarząd do spowodowania by projekt zagospodarowania terenu wokół tężni obejmował dojazd dla potrzeb obsługi technicznej oraz osób przyjezdnych, miejsca parkingowe, zaplecze sanitarne.
 2. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:Osiedla Skarpa
  Rada Nadzorcza w dniu 26.04.2016 r. ponownie rozpatrzyła wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 30.09.2015 r. dot. przywrócenia starych zasad podziału kosztów zmiennych centralnego ogrzewania w mieszkaniach wyposażonych w podzielniki wyparkowe tj. 20% i 80%.Po zapoznaniu się z analizą danych rozliczeniowych kosztów ogrzewania za 2015 rok postanowiła nie wprowadzać zmian w obecnie obowiązującym Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie
  wody.Decyzję w sprawie zmiany zapisu w § 4 ust.1 pkt 2 lit. a i b Rada Nadzorcza podejmie po zapoznaniu się z analizą kosztów ogrzewania za sezon 2016 r. i z uwzględnieniem warunków atmosferycznych panujących w okresach grzewczych w latach 2015 i 2016.Osiedla WIDOK
  1. Z dnia 26.01.2015 r. i 25.05.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY poprzez dokonanie zmian sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych”.
  Rada Nadzorcza nie wprowadziła do regulaminu zaproponowanej zmiany.2. Z dnia 25.01.2016 budowy miejsc postojowych przy ulicy Topazowej w osiedlu Widok. Po przeprowadzeniu wizji na przedmiotowej działce, zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców zamieszkały w pobliżu planowanej lokalizacji miejsc postojowych, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek o realizację 26 miejsc postojowych na działce nr 3/34 przy ul. Topazowej w osiedlu Widok.3. Z dnia 19.09.2016 r. w sprawie koncepcji zagospodarowania działki nr 99/3 i 99/5 przy ulicy Bursztynowej. Po przeprowadzeniu wizji terenu, na którym realizowana będzie inwestycja tj. działki nr 99/3 i 99/5 przy ulicy Bursztynowej w Osiedlu Widok, po zapoznaniu się z pismem inwestora, stanowiskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok, stanowiskiem mieszkańców budynku Bursztynowa 32 sąsiadującego z terenem przyszłej inwestycji – wyraziła zgodę inwestorowi na korzystanie z drogi stanowiącej mienie spółdzielni w celu dojazdu do miejsc parkingowych pod projektowanym budynkiem w zamian za budowę deklarowanej ilości miejsc postojowych (około 30).
 3. Zarządu Spółdzielni w sprawie:
  1) wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych – 2 wnioski,
  2) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni na podstawie § 69 statutu – 114 wniosków
  3) o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 10 wniosków
  – w 9 przypadkach podjęła uchwały,
  – w 1 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość dłużnikom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
 4. Zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza nie uwzględniła wniosków:

 1. powtórnie zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w osiedlu Błonie propozycji zmiany dot. wykreślenie z Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie w § 1 ust. 2 zdania w brzmieniu:„Pomieszczenia stają się przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości współwłaścicieli nieruchomości, liczonej udziałami”.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni, wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości.
 2. zgłoszonego na IV części Walnego Zgromadzenia w osiedlu Łęgi – o ujednolicenie jednakowych opłat za podgrzanie wody od 1.04.2016 r. dla wszystkich członków Spółdzielni – dotyczy to również centralnego ogrzewania od 1.01.2016 r. Nie ma żadnych przesłanek technicznych trzeba z LPEC zliczyć faktury, zsumować i podzielić przez ilość zużytej wody Spółdzielni lub na jednostkę C.O
  Radę Nadzorczą po przeanalizowaniu sprawy stwierdziła jednoznacznie, że nie widzi możliwości ujednolicenia ceny wody w zasobach Spółdzielni. Cena wody wynika z rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów za jej podgrzanie w danej podstacji ciepła. Rozliczenie tych kosztów i ustalanie ceny odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody (§ 2 ust.1 pkt 2 Regulaminu).
 3. zgłoszonych na XII części Walnego Zgromadzenia Osiedla Widok
  – „Likwidacja organu SM Czuby Rady Przedstawicieli Nieruchomości” „Ograniczenie liczby członków Rady Nadzorczej do 6 osób – po jednym przedstawicielu z osiedla”.

  Realizacja wniosków wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”. Wniosek o zmianę treści należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.
 4. zgłoszonego na XIX części Walnego Zgromadzenia w osiedlu Skarpa
  „Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do odwołania Zarządu w przypadku nie zrealizowaniu wniosku dot. funduszy remontowych”.

  Wniosek bezzasadny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zgodnie z art. 4 ust. 4 (1) u.s.m. od 2007 r. prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję przychodów i kosztów oraz zgodnie z art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości.

  Na ich podstawie sporządza kwartalne analizy działalności gospodarczo-finansowej dla osiedli.
  Zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla sporządzają zbiorcze plany gospodarczo-finansowe dla poszczególnych osiedli, a Rada Nadzorcza (zgodnie z § 87 ust.1 pkt 1 Statutu) uchwala plan gospodarczo-finansowy SM Czuby na dany rok.
  Plan utrzymania mienia spółdzielni oraz wykaz remontów mienia spółdzielni w danym roku są częścią składową planu gospodarczo-finansowego sporządzanego na dany rok kalendarzowy, Członkowie Spółdzielni z planami gospodarczo-finansowym, analizami kosztów na poszczególne nieruchomości, planem utrzymania mienia i wykazem remontów mienia w danym roku mogą zapoznawać się w administracjach osiedli i zarządzie Spółdzielni.
  Ponadto informacje dotyczące prac remontowych wykonanych na mieniu spółdzielni umieszczane są w Informatorach wydawanych przez Spółdzielnię, dostarczanych wszystkim mieszkańcom SM Czuby a także umieszczone na stronie internetowej.
 5. Zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej1) zgłoszonych przez Zbigniewa Ławniczaka„Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej powinne być nagrywane, nagrania archiwizowane i udostępniane do odsłuchania, gdyż członkowie spółdzielni nie wiedzą co się dzieje na posiedzeniach”.
  Rada Nadzorcza po, szczegółowo przeanalizowała zapisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania negatywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
  W ocenie Rady Nadzorczej protokoły z posiedzenia sporządzane są z należytą starannością. Posiedzenia są jawne, przysłuchują się im członkowie Spółdzielni. Ponadto członkowie i mieszkańcy spółdzielni z przebiegiem obrad Rady Nadzorczej i podjętymi uchwałami mogą zapoznać się na stronie internetowej lub w biurze spółdzielni. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej umieszczane są tam już od 2007 r. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni.
  Nadto należy zauważyć, że przyjęcie przez Radę Nadzorcza do realizacji zgłoszonego wniosku wiązałoby się z koniecznością zabezpieczenia przez spółdzielnię pomieszczenia do archiwizowania nagrań i możliwości odsłuchiwania, zabezpieczenia urządzenia do ich odtwarzania i pracownika do jego obsługi i nadzorowania odsłuchów.„Rada Nadzorcza powinna zająć stanowiska w sprawie osób, które bez uzgodnienia ze Spółdzielnią tj. Zarządem, Radą Nadzorczą, Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli przeprowadzają wśród naszych mieszkańców ankiety na tematy wybrane przez siebie, a następnie z nikim nie skonsultowane zebrane dane upubliczniają w prasie”.
  Organa spółdzielni nie posiadają możliwości prawnych do ingerowania w takie działania. Działanie prawnie dopuszczalne to: umieszczanie w prasie odpowiedzi, wyjaśnień, sprostowania odnoszącego się do informacji już opublikowanej.
  „Skarga – Przewodnicząca Rady nie udzieliła głosu w omawianej sprawie – „Stanowisko w sprawie budowy miejsc postojowych przy ulicy Topazowej w osiedlu „Widok” – przed poddaniem wniosku pod głosowanie”.
  Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Rewizyjną i przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 1.03.2016 r. Rada Nadzorcza uznała skargę za bezprzedmiotową
  W przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.02.2016 r. przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie wniosek formalny, nie udzielając głosu członkowi Rady Nadzorczej. Działanie takie jest zgodne z Regulaminem Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
  Ponadto temat budowy miejsc postojowych przy ulicy Topazowej w osiedlu „Widok” został skierowany do przeanalizowania przez Komisje Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji, której Pan Zbigniew Ławniczak jest członkiem.
  Po rozpatrzeniu przez komisję sprawa ponownie wróciła na posiedzenie plenarne rady.„Poparcie inicjatywy mieszkańców i zaangażowania Spółdzielni w budowę schodów na terenie osiedla Skarpa, na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie marketu LIDL należącej w częściach do Lidla, do SM „Czuby” i Urzędu Miasta.
  Rada Nadzorcza stwierdziła,że do czasu otrzymania oficjalnej korespondencji od przyszłego inwestora, Spółdzielnia nie będzie zajmowała stanowiska w tej sprawie.2) zgłoszonych przez Dariusza Jaremka„Poparcia przez SM Czuby” inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Czuby Północne (dysponującej środkami w wysokości 30 000 zł) i włączenie się do realizacji przebudowy zakrętu i zamontowania progu zwalniającego ruch pojazdów na ulicy Jutrzenki w osiedlu Ruta. Na tym odcinku drogi dochodzi do wielu wypadków i w ocenie mieszkańców ten fragment ulicy jest bardzo niebezpieczny”.
  Spółdzielnia wspierając te działania może przekazać teren pod planowaną przebudowę zakrętu, po ustaleniu granicy pasa drogowego, tj. po opracowaniu projektu budowlanego oraz po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na przekazanie terenu.
  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.
  Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:
– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,

– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,

– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie