ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Opinia Biegłego Rewidenta z roku 2014

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”z siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 261.772.188,26
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.423.842,31
  • rachunek z przepływów pieniężnych za rok od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zmianę środków – zwiększenie w kwocie 2.826.040,12
  • zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie 3.943349,28
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni Kierownik Jednostki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, póz. 330 z późniejszymi zmianami)

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem zgodnie z:
a/ przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 330 z późniejszymi zmianami),
b/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Moim zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

 

 

Wojciech Sadowski
Kluczowy biegły rewident
nr ewid. 3527

Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie
Lublin, ul. Chopina 24/17
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewid. 1723

 

Lublin, dnia 19 marca 2014 r.

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.    2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.    2011 r.    2012 r.    2013 r.

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie