ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Opinia Biegłego Rewidenta z roku 2013

Lublin, marzec 2014 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 267 197 388,33 zł
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 089 998,28 zł
  • rachunek z przepływów pieniężnych za rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje zmianę środków– zwiększenie w kwocie 4 251 717,38 zł
  • zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie 5 081 952,98 zł
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Kierownik Jednostki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami)

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem zgodnie z:
a/ przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami),

b/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Moim zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni dzień 31 grudnia 2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Wojciech Sadowski
Kluczowy biegły rewident
nr ewid. 3527

Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie
Lublin, ul. Chopina 24/17
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewid. 1723

 

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.    2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.    2011 r.    2012 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie