Lublin, marzec 2013 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA


dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:

* wprowadzenie do sprawozdania finansowego

* bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy …………………………………………274.056.715,28 zł

* rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości……………..1.187.270,55 zł

* rachunek z przepływów pieniężnych za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zmianę środków– zwiększenie w kwocie………………………….5.905.013,83 zł

* zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie kwocie……… ……………………………… .3.264.033,36 zł

* dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką ) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem zgodnie z:
a/ przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
b/ normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
c/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Moim zdaniem załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Wojciech Sadowski
Kluczowy biegły rewident
nr ewid. 3527

Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie
Lublin, ul. Chopina 24/17
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 1723

Lublin, 12 marca 2013 r.

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.    2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.    2011 r.

Data opublikowania: 19:51, 26 kwietnia 2016

Kategorie: Opinia Biegłego Rewidenta