BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin


OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie


Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 327.474.035,51 zł
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 (za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.), wykazujący wynik – zysk netto 184 008,70 zł
  4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.160.280,04 zł
  5. rachunek przepływu środków pienieżnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 533.712,26 zł
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

  1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694)
  2. wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w chwili ich stosowania.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczajacą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkowa – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyższej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciagły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiazującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r.rewident1……………………………………………
Biegły Rewident


rewident1…………………………………………………………………..
Biegły Rewident Reprezentujący podmiot uprawniony

 rewident2-80
Lublin, dnia 23.03.2010 r.

 

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.    2007 r.    2008 r.

 

Data opublikowania: 19:56, 26 kwietnia 2016

Kategorie: Opinia Biegłego Rewidenta