ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Opinia Biegłego Rewidenta z roku 2008

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.047.839,11 zł
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 ( za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. ), wykazujący wynik- zysk netto 1 522 317,94 zł
  4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.929.552,57 zł
  5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 11 768.799,78 zł
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 )
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008 r.

 


rewident1……………………………………………
Biegły Rewident


rewident1…………………………………………………………………..
Biegły Rewident Reprezentujący podmiot uprawniony

 rewident2-80
Lublin, dnia 31.03.2009 r.

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.    2007 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie