OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, ul. Watykańska 6, na które składa się:1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 431.479.078,52 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 (za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.), wykazujący wynik – zysk netto 1 850 644,23 zł,

4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.614.888,05 zł,

5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 4 214.870,30 zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694)

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007 r.

Biegły Rewident
mgr Jan Jacek Oster
Lublin, dnia 03.04.2008 r.

* * *

Zobacz OPINIĘ z lat ubiegłych:
2005 r.    2006 r.

Data opublikowania: 19:59, 26 kwietnia 2016

Kategorie: Opinia Biegłego Rewidenta