ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Opinia Biegłego Rewidenta z roku 2005

Agencja Usług Księgowo – Prawnych
„Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105, tel. (041) 366-35-79

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla

Zebrania Przedstawicieli Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu
z badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
z siedzibą w Lublinie, ul. Watykańska 6
za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” z siedzibą w Lublinie, ul. Watykańska 6, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 511.557.008,23 zł

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wynik finansowy zero

4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 6.727.908,45 zł

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.676.534,52 zł

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółdzielni.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),

2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

3. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad ( polityki ) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.,

2. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3. jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółdzielni i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, stanowiącego zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych różnicę między przychodami a kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi do rozliczenia w roku następnym.

Za 2005 r. nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 475.191,72 zł.

Informacje przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2005 są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzający badanie:

opinia_podpisy
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie