Zasady ochrony danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
podstawa prawna:
1/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz 926 z późn.zm.)
2/ ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz.U. z 2003 Nr 188 poz 1848 z późn.zm.)
  1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie może udostępniać dane osobowe członków spółdzielni Zebraniu Przedstawicieli, Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze w trybie ustalonym postanowieniami statutu.
  2. Dane osobowe członka Spółdzielni mogą być udostępnione organom samorządowym spółdzielni rozpatrującym jego sprawę w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym tylko w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
  3. Udostępnianie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom publicznym może nastąpić wyłącznie na pisemny umotywowany wniosek.
  4. Członek spółdzielni jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków prowadzony przez Zarząd Spółdzielni.
  5. SM „Czuby” może odmówić udostępnienia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach określonych w art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności jeżeli spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których te dane dotyczą, lub innych osób.
  6. Uzyskanie informacji telefonicznej dotyczącej osoby zamieszkującej pod wskazanym adresem następuje po uprzednim podaniu numeru identyfikacyjnego ustalonego indywidualnie dla każdego lokalu znajdującego się w książeczce opłat eksploatacyjnych.
  7. Umieszczenie nazwiska członka spółdzielni, osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, właściciela lokalu niebędącego członkiem, najemcy, na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po uprzednim wyrażeniu zgody przez te osoby.

Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd SM „Czuby”.

Data opublikowania: 09:27, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy