Regulamin
KOMISJI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

§ 1

 1. Komisja Kulturalno – Oświatowa zwana dalej „Komisją” działa w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, postanowienia Statut, postanowienia niniejszy regulamin, oraz plan pracy uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień.

§ 2

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie:
a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
b) uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z prawem,
c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich,
2) analiza działalności domów kultury i wspieranie ich działalności,
3) współpraca z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
4) analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”,
5) uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.
6) rozpatrywanie skarg na działalność Domów Kultury.

§ 3

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 4

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
 3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 5

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
 2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 6

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag, zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem.

§ 7

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.
  Na wniosek członka komisji można postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 8

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
 2. Uwagi do protokołu należy zgłaszać przy jego przyjęciu ustnie lub pisemnie na posiedzeniu na ręce przewodniczącego.
 3. O przyjęciu lub nieprzyjęciu proponowanego uzupełnienia decydują członkowie obecni na posiedzeniu poprzez głosowanie,
 4. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji.

§ 9

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 10

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 12:39, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy