Regulamin
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” działa w oparciu o przepisy ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, postanowienia Statut, postanowienia niniejszego regulaminu oraz plan pracy uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień.

§ 2

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:
1) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,
2) opiniowanie:
a) projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów,
b) rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu,
c)sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni,
d) projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej,
3) ocena realizacji:
a) zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
b) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
4) dokonywanie okresowej oceny Spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i analizy ekonomiczne w zakresie:
a) wykonania planów gospodarczo – finansowych,
b) zatrudnienia i funduszu płac,
c) windykacji należności czynszowych,
d) zobowiązań Spółdzielni,
5) rozpatrywanie:
a) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
b) odwołań od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
c) skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 3

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 4

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
 2. Komisja może – za zgodą Prezydium powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 5

 1. Komisja jest uprawniona do przekazywania bezpośrednio Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni wniosków wynikających z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo – kontrolnych.
 2. Komisja jest zobowiązana do przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o realizacji wydanych poleceń i wniosków Zarządowi Spółdzielni.
 3. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§ 6

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
 3. Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 7

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne Na wniosek członka komisji można postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 8

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
 2. Uwagi do protokołu należy zgłaszać przy jego przyjęciu ustnie lub pisemnie na posiedzeniu na ręce przewodniczącego.
 3. O przyjęciu lub nieprzyjęciu proponowanego uzupełnienia decydują członkowie obecni na posiedzeniu poprzez głosowanie.
 4. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji.

§ 9

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 10

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 12:20, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy