UCHWAŁA Nr 9 / 2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2015
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24 .06.2015 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”

2) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku netto (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział:
1) członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości,
2) członkowie przyjęci w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.”

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.”

5) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć obrad”.

6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 24.06.2015 r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

 

Data opublikowania: 11:52, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy