Uchwała Nr 86 /14 / 2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.05.2017 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 29 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie. wprowadza się następującą zmianę:

w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej winny pochodzić od tego samego producenta, posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
Wyboru rodzaju i producenta tych urządzeń dokonuje Zarząd Spółdzielni.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 10:43, 19 maja 2017

Kategorie: Regulaminy