Uchwała Nr  8 / 1 / 2011

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 01.03.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 8 9ust.3 Statutu.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 08:59, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy