Uchwała Nr 7/17/2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik do uchwały nr 118/17/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.12.2014 r. wprowadza się następującą zmianę;

W § 4 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:

a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),

b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.
  2. Postanowienia Regulaminu określone w § 1 uchwały będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 08:55, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy