Uchwała Nr 7/8/2018
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni na Regulamin wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

W Regulaminie wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 wykreśla się wyraz „użytkowych”,
 2. w § 1 ust. 3 po wyrazie „Lokale” dodaje się wyraz „użytkowe”,
 3. w § 2 po wyrazie „lokalach” dodaje się wyraz „użytkowych”,
 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Złożona oferta na wynajem lokalu użytkowego lub dzierżawę terenu winna zawierać:
  1) określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
  2) oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,
  3) oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
  4) określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
  5) proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto.
  2. Złożona oferta na wynajem pozostałych lokali winna zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta,
  2) oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
  3) proponowaną wysokość czynszu najmu w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną przez Administrację Osiedla.”
 5. w § 5 ust. 3 na końcu zdania dodaje się „do prowadzenia w lokalu użytkowym bądź na dzierżawionym terenie”

§ 3

Tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

Data opublikowania: 09:59, 19 marca 2018

Kategorie: Regulaminy