UCHWAŁA Nr 65/10/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „naprawa względnie wymiana gniazd i instalacji RTV”,
 2. W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla”.
 3. W § 10 dotychczasowe ust. od 1 – 3 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ust. 4 – 6

 4. W §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła”.
 5. W §19 dodaje się ust. 5 w brzmienie:
  „Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę”.
 6. W § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „ przetrzymywania na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci, przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi ”,
 7. W § 20 dotychczasowe pkt od 2 – 12 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako pkt 3 – 13

 8. § 21 otrzymuje brzmienie:
  1. Obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych.
  2. Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.
 9. W § 25 ust.4 otrzymuje brzmienie:
  Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych.
 10. W § 26 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  „Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach”.
 11. W § 27 dodaje się ust 4 w brzmieniu:
  „Zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji ”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 12:50, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy