Uchwała Nr 6/9/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.02.2021 r.

 

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali wprowadza się następującą zmianę:

§ 6 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) odpisy na fundusze celowe
a) jednostkę rozliczeniową, o której mowa w § 5 ust. 1 określa uchwała Rady Nadzorczej podjęta na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) szczegółowe zasady tworzenia funduszu celowego określają „Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego SM Czuby” oraz „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 11:52, 2 marca 2021

Kategorie: Regulaminy