Uchwała Nr 55/11/2015
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6/9/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„W skład Komisji Przetargowej winni wchodzić:
– Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
– Kierownik Administracji Osiedla,
– Specjalista ds. Technicznych Administracji Osiedla,
– Przedstawiciel Pionu Finansowego
– Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.”

2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zarządowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji w formie protokołu.”

3) w § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„uzasadnienie wykluczenia Oferenta, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji”

4) § 20 otrzymuje brzmienie:
„1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać:
1) nazwę i adres Zamawiającego;
2) tryb udzielania zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) wymagane gwarancje;
6) wskazane miejsca i termin składania i otwarcia ofert;
7) termin związania ofertą;
8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami;
9) projekt umowy;
10) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
11) wymagania dotyczące wadium;
12) opis sposobu przygotowania oferty;
13) informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
14) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
15) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
2. Specyfikacja może zawierać jeszcze inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3. Oferent zobowiązany jest wykupić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.”

5) w § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„referencje z ostatnich trzech lat zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową – w ilości przewyższającej wielkość zamówienia”

6) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości określonej w SIWZ.”

7) § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy . Wysokość zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w § 26 niniejszego regulaminu.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, którego oferta została wybrana, może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wg wartości nominalnej bez odsetek na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.”

8) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów:
1) którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia, lub wykonując go wadliwie.
2) w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu;
4) którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu zgodnie z § 31 pkt.1- 4.”

9) w § 33 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„ Oferent nie wykupił SIWZ”

10) w § 36 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć”

11) § 39 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena przedmiotu zamówienia.
2.Kryteria i warunki oceny nie podlegają zmianie w toku danego postępowania przetargowego.”

12) § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu odbywa się otwarcie ofert /część jawna/, z którego sporządza się protokół. Oferenci mogą być obecni w trakcie jawnej części przetargu.
2. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
1) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami;
2) otwarcie kopert z ofertami;
3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z każdej z nich jedynie nazwy i adresu Oferenta oraz wysokości oferowanej ceny.
3. Komisja przetargowa może zwrócić się do oferentów, których oferty otwarto z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
4. Komisja przetargowa może wezwać oferentów, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. W części niejawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ;
2) przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ;
3) sporządzenie protokołu ze swojej działalności i jego podpisanie;
4) wpisanie do protokółu ewentualnych zastrzeżeń członków Komisji.”

13) § 41 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli zostały złożone ważne oferty:
1) zawierające taką samą cenę,
2) zawierające zbliżoną cenę (do 2% ceny oferty najtańszej),
3) w których cena najkorzystniejszej oferty przekracza zaplanowane lub będące w dyspozycji środki finansowe na przedmiot zamówienia – dopuszcza się aby Komisja przetargowa złożyła uzasadniony wniosek o przeprowadzenie negocjacji przez Zamawiającego w celu wyboru oferenta.
Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu negocjacji podejmie Zamawiający.”

14) § 45 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę
do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.
2. Tryb przetargu w formie zapytania o cenę może być zastosowany, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych nie przekracza kwoty 100.000 zł;
2) przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4), która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty
4. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej:
1) określenie i opis przedmiotu zamówienia;
2) termin wykonania zamówienia;
3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
4) projekt umowy;
5) wymagania dotyczące kaucji gwarancyjnej;
6) wymagania dotyczące gwarancji;
7) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.
5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.
6. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40 ust. 3 i 4 oraz w § 41.
7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się tylko ceną.”

15) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
2) z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego Oferenta;
3) udziela się temu samemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
4) zawierana jest umowa na przeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz, standardowych projektów lub dokumentacji;
5) przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy;
6) zlecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o wartości do 20.000 zł.”

16) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Uczestnicy postępowania nie mogą ujawnić informacji dotyczących przetargu lub, których ujawnienie narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.”

17) § 49 otrzymuje brzmienie:
„1. Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów.
2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych” z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Data opublikowania: 09:10, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy