Uchwała Nr 53 / 7 / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.11.2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 57 / 6 / 2014 z dnia 08.07.2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

2. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczo -finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno-oświatowych w osiedlu,
 8. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 9. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 10. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 11. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 12. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla,
 13. opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
 14. koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.

3. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla. oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości”.

3) § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia (w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.

4) W § 7 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.

5) W § 7 dotychczasowe ust. 2.3.4 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ust 3.4 i 5

6) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości”

7) § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów”.

8) § 24 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale nr 53/7/2015 z dnia 24.11.2015 r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 12:46, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy