Uchwała Nr 4 / 1/ 2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 09:01, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy