Uchwała Nr 35 / 9 / 2018
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.12.2018 r.

 

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 7/8/2018 z dnia 27.02.2018 r. w § 1 ust. 4 dodaje się pkt c w brzmieniu:

„dzierżawy pod nośniki reklamowe”

§ 2

Tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Z – ca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Jerzy Kaczmarski

 

Data opublikowania: 11:40, 8 stycznia 2019

Kategorie: Regulaminy