UCHWAŁA Nr 32/10/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.11.2022 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 17 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 6/9/2021 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.02.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 4 pkt 2 ppkt 5) otrzymuje brzmienie:
  „odpisy na inne fundusze”.
 2. § 4 pkt 1 dodaje się ppkt 15) w brzmieniu:
  ” inne opłaty”.
 3. § 6 ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
  ” Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości obsługiwane przez te urządzenia na podstawie faktycznego zużycia zafakturowanego przez dostawcę”.
 4. § 6 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
  ” Koszty ubezpieczenia majątku są ustalane na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych oraz ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości danego osiedla proporcjonalnie do powierzchni użytkowej „.
 5. § 6 ust.1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
  ” Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie na nieruchomości wyposażone w liczniki zbiorcze na podstawie faktur dostawcy.
  Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach”.
 6. § 6 ust.1 dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
  ” Korespondencja Spółdzielni, kierowana na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni podlega zryczałtowanej miesięcznej opłacie od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Zasada ta nie dotyczy osób posiadających tytuł prawny do garaży, które nie posiadają innego lokalu w zasobach Spółdzielni. Opłata ryczałtowa rozliczana jest na poszczególne lokale.
  Koszty wezwań do zapłaty z tytułu zwłoki w opłatach za używanie lokalu, przypisuje się do lokalu, którego dotyczą”.
 7. § 6 ust.2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
  ” Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m2 p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.
  W ramach odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego budynków i porządku w osiedlach, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp. W tym przypadku jednostkę rozliczeniową, o której mowa w § 5 ust.1 niniejszego regulaminu określa uchwała Rady Nadzorczej podjęta na podstawie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określają “Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM Czuby oraz “Zasady dofinansowania z odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby” uchwalone przez Radę Nadzorczą”.
 8. W § 6 ust.2 wykreśla się pkt 5.
 9. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:
  1. Przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.
  2. W kasie Spółdzielni – gotówką lub terminalem za lokale mieszkalne i garaże.
 10. § 14 otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Nr ………….. z dnia ……11.2022 r.”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 08:58, 5 grudnia 2022

Kategorie: Regulaminy