Uchwała Nr 31/6 /2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 1.09.2015 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 113/4/2012 z dnia 27.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:
„ Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn.”
2) Dotychczasowy § 6 i 7 otrzymują kolejno numer 7 i 8.

§ 2

Tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.


Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 09:07, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy