Uchwała nr 26/8/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 6.09.2023 r.

 

w sprawie: zmiany Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

Na podstawie § 8 pkt 1 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
    „Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje.”

  2. § 7 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
    „Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów. Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata są kartami nieważnymi”.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Prezydium Rady do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

 
 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Katarzyna Podlecka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Anna Nieśpiał

Data opublikowania: 10:36, 11 września 2023

Kategorie: Regulaminy