UCHWAŁA Nr 19 / 3 / 2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 1

W Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do uchwał Rady Nadzorczej Nr 96/2/2012 z dnia 27.11.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty, o których mowa w § 1, udostępnia się lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu.
Wzór wniosku opracowuje Zarząd Spółdzielni.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 15.10.2019 r. roku Uchwałą 19/3/2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:59, 27 października 2019

Kategorie: Regulaminy