Uchwała nr 18/ 5/2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.11.2020 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 30 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności, stanowiącym załącznik do uchwały nr 31/4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 11 i art.1711 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1465).”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność, z zastrzeżeniem przypadków określonych w §9 ust.1.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Do przetargu mogą przystępować osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki przetargu określone w niniejszym regulaminie.”

4) § 8 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i wskazuje osobę, która wygrała przetarg.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. „1. W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszczone jest zbycie określonych w § 2 lokali w drodze przetargu pisemnego ofertowego. Do przetargu pisemnego mogą przystępować osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki przetargu określone w niniejszym regulaminie.
2. Podanie przetargu pisemnego do publicznej wiadomości odbywa się zgodnie  z § 4.
3. Ogłoszenie o przetargu pisemnym powinno zawierać informacje określone w § 5. Dodatkowo powinno zawierać informacje o miejscu i terminie składania ofert.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Przystępujący do przetargu pisemnego składa wypełnione zgłoszenie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu pisemnym. Do wypełnionego zgłoszenia oferent dołącza w zamkniętej kopercie, z adnotacją określającą przedmiot przetargu pisemnego, ofertę ceny przetargowej (cena przetargowa nie niższa niż cena wywoławcza).
2. Zgłoszenie do przetargu pisemnego powinno być zgodne z § 6 ust.2.
3. Oferta ceny przetargowej powinna zawierać:
– imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
– jednoznaczne określenie przedmiotu przetargu pisemnego,
– oferowaną cenę przetargową,
– własnoręczny podpis oferenta.
4. Wysokość wadium oraz ceny wywoławczej w przetargu pisemnym ustalana jest zgodnie z § 7.”

7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu pisemnego.
2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego.
3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu pisemnego.
4. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, czyli najwyższą zaoferowaną cenę przetargową. W sytuacji wystąpienia ofert równorzędnych Komisja zarządza dodatkowy przetarg pisemny z udziałem osób, które złożyły najwyższe oferty.
5. Z przeprowadzonego przetargu pisemnego Komisja sporządza protokół.
6. Wyniki przetargu pisemnego zatwierdza Zarząd.”

8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Spółdzielnia zawiadamia pisemnie oferentów w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku przetargu pisemnego w zakresie wyłącznie ich dotyczącym.
2. W zawiadomieniu skierowanym do osoby wygrywającej przetarg podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz uprzedza się o skutkach wynikających z § 13 i § 14.
3. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą nabycia ekspektatywy własności, to jest zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni wyników przetargu.
4. Cena zgłoszona na przetargu nie podlega weryfikacji z tytułu stanu technicznego lokalu mieszkalnego.”

9) § 13 otrzymuje brzmienie:
„Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium.”

10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2) osoba, o której mowa w art.15 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.”

11) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Osoba nabywająca prawo do lokalu mieszkalnego ponosić będzie koszty jego eksploatacji od daty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu.”

12) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej do wpłaty ceny zgłoszonej do przetargu.
2. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu.”

13) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr… /… / 2020 z dnia …………….

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 20:30, 1 grudnia 2020

Kategorie: Regulaminy