Uchwała Nr 17/30/2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.04.2013 r.

w sprawie: zmian regulaminów Komisji Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 8 ust. 1 pkt 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:
  1) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:
  1) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,
  2) opiniowanie:
  a) projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów,
  b) rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu,
  c) sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni ,
  d) projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej,
  3) ocena realizacji:
  a) zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
  b) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
  4) dokonywanie okresowej oceny Spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i analizy ekonomiczne w zakresie:
  a) wykonania planów gospodarczo – finansowych,
  b) zatrudnienia i funduszu płac,
  c) windykacji należności czynszowych,
  d) zobowiązań Spółdzielni,
  5) rozpatrywanie:
  a) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
  b) odwołań od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”;

  2) § 11 otrzymuje brzmienie:
  „Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

 2. W Regulaminie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 2 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:
  1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
  „Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.”;

  2) § 3 otrzymuje brzmienie:
  Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:
  1) opiniowanie:
  a) projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji,
  b) zasad używania lokali,
  c) struktury organizacyjnej pionu GZM,
  d) planów gospodarczych,
  e) przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
  f) rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,

  2) analiza:
  a) programu docieplania zasobów SM „Czuby”,
  b) gospodarki lokalami użytkowymi,
  c) gospodarki parkingami,
  d) dzierżawy terenów,
  e) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  f) gospodarki mieniem Spółdzielni,
  g) kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
  h) działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji,

  3) ocena:
  a) realizacji rocznego planu remontów i inwestycji,
  b) realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  c) stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
  d) osiągniętych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej,
  e) realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
  f) realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań Komisji,
  g) realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  h) stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych,

  4) rozpatrywanie:
  a) pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  b) spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
  c) wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  d) wniosków kierowanych przez Zarząd,
  e) skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
  f) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  g) innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy,

  5) monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania Komisji.”;

  3) § 11 otrzymuje brzmienie:
  „Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

 3. W Regulaminie Komisji Społeczno–Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 3 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:
  1) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:
  1) opiniowanie :
  a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
  b) uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z prawem,
  c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich,
  2) analiza działalności domów kultury i wspieranie ich działalności,
  3) współpraca z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  4) analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”,
  5) uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.”;

  2) § 11 otrzymuje brzmienie:
  „Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

§ 2

Regulaminy Komisji Rady Nadzorczej jako załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały stanowią jej integralną część.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 12:19, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy