UCHWAŁA Nr 125 / 1 / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.12.2010 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , stanowiącym załącznik do uchwały Nr 74/26/98 z dnia 18.12.1998 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem” , działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.”
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Zasady wyboru i odwoływania Członków Zarządu określa Statut Spółdzielni, Regulamin wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie i Regulamin odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.”
 3. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
  „Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
  1) reprezentowanie Spółdzielni wobec urzędów i instytucji a także osób trzecich,
  2) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
  3) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni oraz programów działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej Spółdzielni,
  4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,
  5) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
  6) ustalanie zasad prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni dla wykonania zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  7) ustalanie zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagrodzeń bieżących, awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę
  8) podpisywanie jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokołów dodatkowych,
  9) opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków w przedmiocie koniecznych zmian w tym zakresie,
  10) uchwalanie regulaminu pracy osób pozostających w stosunku pracy i innych wewnętrznych regulaminów związanych z ich pracą w Spółdzielni, 11)zwoływanie zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni Walnego Zgromadzenia,
  12) sporządza nie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  13) analiza działalności Spółdzielni na podstawie ustaleń w wyniku jej lustracji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie sposobu wykonania
  zaleceń polustracyjnych,
  14) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
  15) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę
  16) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  17) udzielanie pełnomocnictwa Członkowi Zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej zakładu oraz pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
  18) udzielanie pełnomocnictw
  19) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub Wykreślenie z rejestru członków,
  20) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  21) zawieranie z członkami umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
  22) wy stepowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  23) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej w przez Walne Zgromadzenie
  (§ 79 pkt 8 Statutu Spółdzielni).”
 4. § 9 otrzymuje brzmienie:
  „Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą . Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje”.
 5. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Do zakresu działania Członków Zarządu należy:
  a) udział w posiedzeniach Zarządu oraz w podejmowaniu uchwał, postanowień i innych czynności przewidzianych do kompetencji Zarządu,
  b) wydawanie decyzji związanych z wykonaniem uchwał i postanowień Zarządu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na wyznaczonym im odcinku pracy Spółdzielni.”
 6. W § 11 ust. 4 w podpunkt trzeci otrzymuje brzmienie: „zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu”
 7. 7. § 13 otrzymuje brzmienie :
  „Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu a w szczególności dokonuje za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy tj. zwalnianie, zatrudnianie, ustalanie wysokości i dokonywanie zmian wynagrodzenia, udzielanie kar porządkowych, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”
 8. § 15 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności pranych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
  2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.”
 9. W § 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:
  „Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu.”
 10. § 18 skreśla się.
 11. W § 20 ust.1 skreśla się wyrazy „z planu jego posiedzeń oraz”
 12. W § 22 ust.4 otrzymuje brzmienie:
  „Rejestr uchwał i postanowień Zarządu prowadzi specjalista ds. samorządowych”.
 13. W § 22 ust.5 otrzymuje brzmienie:
  „Oryginały uchwał, postanowień i innych dokumentów oraz książką protokółów z posiedzeń Zarządu przechowuje specjalista ds. samorządowych Zarządu w lokalu Spółdzielni, tak by zawsze były dostępne dla osób zainteresowanych z organów kontroli.”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:40, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy