UCHWAŁA NR 120/6/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby’ uchwalonym wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców”.
 2. W § 2 ust.1 skreśla się pkt 3
 3. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ § 4
  1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
  2. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania”.
 4. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  㤠5
  1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni”.
 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
  㤠7
  1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
  2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
  3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata”.
 6. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów”.
 7. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 8. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów”.
 9. w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu”.
 10. Skreśla się rozdział „ IV. WYBÓR NIEETATOWYCH CZŁONKÓW ZARZADU”
  – skreśla się § 13 – § 19.
 11. § 20 otrzymuje oznaczenie jako § 13
 12. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
  2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada Nadzorczej obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia”.
 13. § 21 otrzymuje oznaczenie jako § 14
 14. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni”.
 15. § 22 otrzymuje oznaczenie jako § 15.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:42, 31 marca 2016

Kategorie: Regulaminy