Regulamin
TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z 2003 r, nr 207, poz. 216, z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994roku ( Dz. U. z 2000roku Nr. 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r Dz.U. Nr 156 poz. 788 w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
 6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U .z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami).
 7. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

§ 1

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych.
 2. Spółdzielnia może tworzyć fundusz remontowy wspólny dla danego osiedla.
 3. Źródłem pochodzenia środków na remonty są:
  a) odpisy na fundusz remontowy nieruchomości,
  b) odpisy na fundusz remontowy  przeznaczony na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu lub nieruchomości,
  c) odpisy na fundusz remontowy wspólny osiedla,
  d) inne źródła.
 4. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków na fundusz remontowy musi być zgodny z art.6 ust.3 usm.
 5. Obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego nieruchomości mają użytkownicy lokali zgodnie z art.4 usm.
 6. Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych, garaży i odpisów lub wpłat od lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości.
 7. Wysokość świadczenia na fundusz remontowy nieruchomości określona jest na podstawie planowania potrzeb remontowych budynków.
 8. Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi użytkownikom lokali.
 9. Nadwyżki środków na funduszu remontowym nieruchomości przechodzą do wykorzystania w latach następnych.
 10. W trakcie realizacji planu potrzeb remontowych dopuszcza się zmianę wysokości świadczenia na fundusz remontowy w ramach rocznych planów remontowych.

 

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI.

§ 2

 1. Środki funduszu przeznacza się na:
  a) finansowanie remontów poszczególnych nieruchomości,
  b) finansowanie materiałów wykorzystanych do prac remontowych wykonywanych w nieruchomości przez własne służby remontowe Spółdzielni,
  c) finansowanie remontów związanych z dokończeniem procesu docieplania budynków mieszkalnych,
  d) remonty instalacji c.o., remonty instalacji gazowych oraz innych  prac zgodnie z przepisami.
 2. Środków funduszu nie można przeznaczyć na:
  a) roboty konserwacyjne,
  b) przeglądy okresowe,
  c) konserwację zieleni,
  d) inne.
 3. Fundusz nieruchomości tworzy się w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym.
 4. Fundusz remontowy tworzony jest zgodnie z art.6 ust.3 usm i dotyczy:
  a) wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali i osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego,
  b) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych, (w danej nieruchomości),
  c) dofinansowania z zysku na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  d) innych przychodów.

§ 3

Obowiązek spłaty z tytułu pokrycia kosztów funduszu  przeznaczonego na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu oraz funduszu wspólnego mają:
a) członkowie Spółdzielni posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c) właściciele lokali mieszkalnych,
d) najemcy lokali,
e) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

§ 4

 1. Planowane wydatki na remonty nie powinny  być wyższe od zaplanowanych i posiadanych środków.
  Przekroczenie funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić w szczególności w wyniku: awarii, potrzeby poszerzenia remontu planowanego, wykonania robót remontowych ze względu na zagrożenie życia i mienia mieszkańców, remont instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wykonania remontów wynikających z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i inne.
 2. Środki funduszu remontowego  są przeznaczone  na potrzeby poszczególnych nieruchomości.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się sfinansowanie z funduszu remontowego koniecznych do wykonania prac remontowych, których koszt przekracza posiadane środki w danej nieruchomości.
 4. Warunkiem możliwości takiego sfinansowania prac remontowych jest podjęcie uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla gwarantującej spłatę kwoty powstałego zadłużenia danej nieruchomości w okresie nie dłuższym niż trzy lata. Spłata kwoty zobowiązania finansowego będzie obowiązywać nie później niż od 01 stycznia roku następnego.
 5. W przypadku przekroczenia trzyletniego terminu spłaty – od kwoty pozostałej do spłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 6. Odpis na fundusz remontowy danej nieruchomości winien gwarantować możliwość spłaty zadłużenia. W przypadku braku takiej możliwości – powinien być zwiększony do wysokości gwarantującej jego spłatę.

§ 5

Środków z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości nie można przeznaczyć na remonty mienia spółdzielni.

§ 6

 1. Remonty mienia spółdzielni finansowane są:
  a) z naliczeń od lokali mieszkalnych, garaży,
  b) naliczeń lub wpłat od lokali użytkowych,
  c) oraz innych przychodów.
 2. Środków tych nie można przeznaczyć na remonty innych nieruchomości.

§ 7

 1. Podstawą do określenia potrzeb remontowych są protokoły przeglądów nieruchomości.
 2. Dane zawarte w protokołach kontroli stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robot remontowych nieruchomości z podziałem na budynki.
 3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
 4. Plan robot remontowych nieruchomości powinien być sporządzany na okres co najmniej jednego roku.
 5. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
  1) wyceniony plan robot remontowych,
  2) powierzchnia lokali budynków.
 6. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy zgodnie z §4 niniejszego regulaminu. Decyzja taka nie wymaga zgody użytkowników osób posiadających tytuł prawny do lokali.

§ 8

 1. Za prawidłową realizację rocznych planów remontów odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Niewykorzystane w ciągu roku środki funduszu przechodzą na następny rok obrachunkowy.
 3. Kwoty przekroczenia funduszu remontowego przechodzą na rok następny.
 4. Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9

Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/4/2022 z dnia 29.11.2022 r.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 09:01, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy