Uchwała Nr 16/15/2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.04.2013 r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali

Działając zgodnie z § 87 ust I pkt 15 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 108/3/2001 z dniu 12.06.2001 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 24/12/08 z dnia 18.03.2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:20, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy