Załącznik do
Uchwały Nr 39/20/2022
Rady Nadzorczej
z dnia 28.12.2022 r.

REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali
za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody


Rozdział I.
Wprowadzenie.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.
 2. Rozliczenie to polega na:
  1) ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych,
  2) określeniu rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia,
  3) ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale,
  4) porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.
 3. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:
  – ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zmianami).
  – rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),
  – ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z  2021r. poz. 648 z późn. zm.),
  – ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z  2021r. poz. 1208 z późn. zmianami ),
  – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),
  – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zmianami).
  – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r, Nr 74 poz. 836 z późn. zmianami),
  – ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2022r., poz. 2063),
  – Norma PN-EN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.
 4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowanie energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

§ 2

Postanowienia ogólne.

 1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy ciepła.
  1) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła za centralne ogrzewanie jest budynek lub zespół budynków w przypadku budynków przy ul. Przytulnej.
  2) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł indywidualny lub grupowy (podstacja ciepła).
 2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.
 3. Rozliczenie kosztów dostawy ciepła dla celów c.o. do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.
 4. Określenie kosztów dostawy ciepła.
  1) Koszty dostawy ciepła wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży ciepła lub gazu, jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
  2) Koszty dostawy ciepła wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC obejmują:
  a) koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe).
  b) koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe, opłata za nośniki ciepła).
  3) Koszty dostawy ciepła do budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
  a) koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy),
  b) koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania).
 5. Ciepło wytwarzane w kotłowni gazowej.
  1) Podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
  2) W przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  3) Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla  każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.
 6. Minimalna temperatura w pomieszczeniach – w celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali – to zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami temperatura nie niższa niż 16 stopni C. Każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych, zapewniających wymaganą temperaturę (§ 134 ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)).


Rozdział II.
Ogólne zasady rozliczania kosztów i ciepła.

§ 3

 1. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości ciepła przypadającego na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział ciepła na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.
  2) W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń, w których występują lokale mieszkalne nieopomiarowane lub w których użytkownik uniemożliwił odczyt podzielników kosztów, wystąpiła awaria podzielnika kosztów lub w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu – rozlicza się ryczałtowo wg zasad określonych w rozdziale III regulaminu.
 2. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie uproszczonym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów c.o. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.
  2) Dopuszcza się zmiany systemu rozliczenia w danym budynku gdy zażądają tego w formie pisemnej osoby posiadające tytuł prawny do większości lokali w budynku liczonej według zasady, że na każdy lokal przypada 1 głos.
  Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego aneksu do umowy rozliczeniowej z firmą rozliczającą ciepło.
 3. Ciepła woda – lokale mieszkalne.
  Rozliczenie kosztów dostawy ciepła za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych.
  Wielkość ryczałtu wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.
 4. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe.
  Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła i zasady określone w rozdziale V § 6.
 5. Ciepła woda – lokale użytkowe.
  Rozliczenie kosztów dostawy ciepła za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach analogicznych z aktualnie obowiązującymi okresami dokonywania odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
 6. W każdym przypadku zmiana systemu rozliczania obowiązuje od nowego okresu rozliczeniowego.
 7. Koszt podgrzania wody wodociągowej – suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczone na cele podgrzania wody wodociągowej.


Rozdział III.
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.

§ 4

 1. Dla każdego okresu rozliczeniowego w budynkach wielorodzinnych zostanie wyznaczony maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepła w rozliczanych lokalach:
  1) Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznych możliwości dostawy ciepła do lokalu. W przypadku gdy zużycie ciepła w danym lokalu jest większe niż maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła, do rozliczenia przyjmuje się maksymalny koszt zmienny.
  2) Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatur nie niższych niż temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach (§ 134 ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225). W przypadku gdy zużycie ciepła w danym lokalu jest mniejsze niż minimalny koszt zmienny zakupu ciepła, do rozliczenia przyjmuje się minimalny koszt zmienny.
  3) W przypadku gdy koszt zmienny zakupu ciepła w lokalach będzie znajdował się pomiędzy minimalnym a maksymalnym kosztem zakupu ciepła, do rozliczenia kosztów ciepła przyjęty zostanie odczyt z podzielników kosztów.
 2. Budynki zasilane z sieci LPEC lub z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań,
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku,
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  5) W przypadku zgłoszenia przez użytkownika  błędnych wskazań ciepłomierza wadliwość urządzenia winna być  potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek  użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy ciepłomierza koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań ciepłomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca ciepłomierza a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego nieruchomości.
  6) Podstawą obciążeń zespołu budynków przy ul. Przytulnej są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domach rozliczane będą z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki kosztów c.o.
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 2 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 2 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
  b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach, z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
  c) wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku,
  d) w lokalu mieszkalnym, w którym pojedyncze grzejniki są: nieopomiarowane, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (odczyt technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) lub w których wystąpiła awaria podzielnika, koszty zmienne rozliczane są wg średniego odczytu z pozostałych podzielników w lokalu,
  e) jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w zajmowanym mieszkaniu, koszty zmienne
  zostaną wyliczone jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu, zgodnie z §3 ust.1 pkt 1.
  f) jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).

Rozdział IV.
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.

§ 5

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I § 2 ust.4 rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.


Rozdział V.
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.

§ 6

 1. W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie ciepła dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali.
 2. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.
 3. Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawianie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.


Rozdział VI.
Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych zasilanych z sieci LPEC lub kotłowni gazowej.

§ 7

Rozliczenie kosztów dostawy ciepła do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I § 2) wykonuje się w okresach rozliczeniowych rocznych od stycznia do grudnia.
Wielkość opłat ustalana jest w oparciu o faktury dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

 1. koszty stałe (wynikające z mocy zamówionej (MW)) proporcjonalnie do powierzchni lokalu (zł/m2),
 2. koszty zmienne (wynikające ze zużycia ciepła (GJ)) proporcjonalnie do wskazań wodomierzy (zł/m3), lub ryczałtowo – w przypadku braku opomiarowania lokalu w wodomierze – wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.


Rozdział VII.
Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych zasilanych z sieci LPEC lub kotłowni gazowej.

§ 8

Rozliczenie kosztów dostawy ciepła (określonych w rozdziale I § 2) do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach analogicznych z aktualnie obowiązującymi okresami dokonywania odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody poprzez wystawianie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy okres rozliczeniowy w oparciu o faktury dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

 1. koszty stałe (wynikające z mocy zamówionej (MW)) proporcjonalnie do powierzchni lokalu (zł/m2),
 2. koszty zmienne (wynikające ze zużycia ciepła (GJ)) proporcjonalnie do wskazań wodomierzy (zł/m3) lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu – w przypadku braku opomiarowania lokalu w wodomierze.


Rozdział VIII.
Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu c.w.u. dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

§ 9

 1. W budynkach wyposażonych w logotermy ciepło dostarczone do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad:
  1) koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań,
  2) koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach,
 2. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.
 3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika  błędnych wskazań ciepłomierza wadliwość urządzenia winna być  potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu,
  którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek  użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy ciepłomierza koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań ciepłomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca ciepłomierza a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego nieruchomości.


Rozdział IX.
Zasady ustalania przedpłat (zaliczek) dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.

§ 10

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.

 2. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.

 3. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.

 4. Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
  W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

 5. Budynki zasilane z sieci LPEC lub kotłowni gazowej.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za podgrzanie wody ustala się jako iloczyn ceny podgrzania wody z ostatniego okresu rozliczeniowego dla całej jednostki rozliczeniowej powiększonej o 10% w zł/m3 x średnie miesięczne zużycie w m3 ciepłej wody w lokalu mieszkalnym.

 6. W przypadku gdy w trakcie okresu rozliczeniowego następują zmiany opłat za dostarczone ciepło dla celów ogrzewania i podgrzania wody oraz usług przesyłowych – ustalone zaliczki mogą być korygowane o wskaźnik zmiany cen.
  W takiej sytuacji tak ustalone zaliczki, aktualne na koniec okresu rozliczeniowego (31 grudnia) mogą stanowić podstawę do określenia zaliczek na następny okres rozliczeniowy.

§ 11

 1. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów ciepła, o których mowa w rozdział I § 1 ust.2 pkt 4 w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 2. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.
 3. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów ciepła pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami a opłatami wniesionymi przez użytkownika lokalu w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę należy wnieść przy należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku osób posiadających tytuł prawny do lokali (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet najdalszego zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 4. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.
 5. Koszty wykonania rozliczenia są ponoszone przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem ciepła.
 6. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła można składać w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.
 7. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku, z zastrzeżeniem postanowienia § 10 ust.6 Regulaminu.
 8. W przypadku rozliczania ciepła przez firmę zewnętrzną obowiązują zasady wynikające z umowy rozliczeniowej oraz obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział X.
Bonifikaty w opłatach za ciepło.

§ 12

Jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpią zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła. Uzyskane przez Spółdzielnię od dostawcy bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.

Rozdział XI.
Postanowienia końcowe.

§ 13

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie od nowego okresu grzewczego, będą stosowane do rozliczania kosztów ciepła dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2023 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 08:55, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy