Regulamin
NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

§ 1

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom oraz innym osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym członkami spółdzielni.

§ 2

Uprawnionym organem do wskazania lokalu do wynajmu, a zarazem upoważnionym do zawierania umów najmu ze strony Spółdzielni jest Zarząd.

§ 3

 1. Zarząd w celu ustanowienia najemcy lokalu ogłasza i przeprowadza przetarg ofertowy.

 2. Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:
  – ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej
  – ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni
  – wywieszenie informacji w biurze Spółdzielni i Administracjach Osiedli.

§ 4

 1. Ceną przetargową jest kwota stawki czynszu zaoferowana przez oferenta.

 2. Poza ceną przetargową wygrywający przetarg ponosić będzie opłaty związane z korzystaniem z lokalu na podstawie odrębnej umowy najmu.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) pełną nazwę organizatora przetargu,
2) przedmiot przetargu: adres lokalu, powierzchnia, kondygnacja oraz termin przetargu,
3) wysokość wadium oraz miejsce i termin wpłaty,
4) wysokość wyjściowych opłat eksploatacyjnych na osobę,
5) informację o cenie przetargowej – stawce wywoławczej czynszu nie obejmującej opłat niezależnych od właściciela,
6) wysokość kaucji wymaganej przed zawarciem umowy najmu,
7) zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

§ 6

Wysokość kaucji stanowi równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu, wyliczonego na dzień zawarcia umowy.

§ 7

Przystępujący do pisemnego przetargu ofertowego zobowiązany jest wpłacić w kasie Spółdzielni wadium w wysokości 100% wywoławczej ceny przetargowej w wyznaczonym terminie i złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać:
1) określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres,
2) oświadczenie, że zapoznano się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
3) zobowiązanie do ponoszenia wymaganych opłat kosztów eksploatacyjnych, rozliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) zaoferowanie ceny przetargowej, nie mniejszej niż kwota wywoławcza,
5) dowód wpłaty wadium.

§ 8

 1. W celu wyboru oferty Zarząd powołuje 3-osobową Komisję.

 2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu i wybiera najkorzystniejszą ofertę.

 3. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 4. W przypadku równorzędności ofert, pierwszeństwo w wynajęciu lokalu mieszkalnego ma członek Spółdzielni.

§ 9

 1. Po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Zarząd zawierana jest niezwłocznie umowa najmu z oferentem, którego oferta została wybrana. Zawiadamiany jest on pisemnie w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przetargu o zawarciu umowy.

 2. Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu zawarta pomiędzy Spółdzielnią i Najemcą.

§ 10

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu.

 2. Wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu.

 3. Jeśli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze w określonym terminie umowy najmu wpłacone wadium przechodzi na własność Spółdzielni.

 4. Przy unieważnieniu przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi.

§ 11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą, tj. 07.02.2011 r.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

 

 

Załącznik do Regulaminu najmu lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Zapoznałam(em) się również z istotnymi warunkami umowy najmu lokalu użytkowego, które w pełni akceptuję i zobowiązuję się podpisać umowę w wyznaczonym terminie w przypadku wygrania przetargu.
Ponadto stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonych oględzin znany jest mi stan techniczny lokalu.
W przypadku nie wygrania przeze mnie przetargu proszę o przelanie wpłaconego wadium na konto: ………………………………
…………………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
…………………………………………………….
telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres firmy:
……………………………………… ………………………………………………….

Podpis
…………

Data opublikowania: 09:05, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy