Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości
wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach S.M „Czuby” w Lublinie.

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania monitoringu w budynku lub w nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie,
b) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
c) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
d) Użytkownik lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku lub w nieruchomości w S.M „Czuby” objętej monitoringiem.

§ 3

 1. System monitoringu (wizyjny) to kamery, rejestratory oraz dozór fizyczny (portier lub firma ochrony mienia i osób).
 2. Budynek monitorowany oznaczony będzie tablicami informacyjnymi o monitorowaniu i rejestracji obrazu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

§ 4

 1. System monitoringu jest zakładany na wniosek i na koszt użytkowników zamieszkałych w budynku / nieruchomości lub na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Zarząd (Administracja Osiedla) rozpoczyna realizację montażu monitoringu po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla oraz po zabezpieczeniu środków finansowych.
 3. Monitoring może obejmować:
  – przestrzeń publiczną,
  – pomieszczenia ogólnodostępne (nie związane bezpośrednio z dostępem do mieszkań) – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1 użytkowników lokali,
  – klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

§ 5

Demontaż systemu monitoringu wymaga takich samych procedur jak jego montaż określony w §4 niniejszego regulaminu.

§ 6

Koszty wykonania, eksploatacji i konserwacji monitoringu, jak i koszty ewentualnego demontażu instalacji pokrywane są z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez użytkowników lokali w budynku/nieruchomości objętych monitoringiem.

§ 7

 1. Dane pochodzące z nagrań kamer video (obraz i dźwięk) umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd S.M „Czuby”, który zleca firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia obsługę systemu monitoringu oraz dozór fizyczny w budynku/nieruchomości. Szczegółowe zasady administrowania danych i obsługi określone będą w odrębnych umowach z wykonawcami monitoringu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:16, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy