Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona jest przez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno – oświatowej mogą korzystać w następującej kolejności:
a) członkowie SM „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi,
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej wynikają z potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:
1) aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
c) organizacja czasu wolnego,
d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
2) integracja i aktywizacja mieszkańców.

§ 5

Domy Kultury Spółdzielni realizują działalność kulturalno – oświatową poprzez:
1) edukację kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych,
2) upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
3) prowadzenie działalności oświatowej,
4) prowadzenie działalności rekreacyjno – rozrywkowej,
5) prowadzenie działalności informacyjno – reklamowej,
6) inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
7) popularyzację i promocję twórczości amatorskiej,
8) współpracę z placówkami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami, organami społecznymi,
9) organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
10) organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury i Kierownika Administracji w osiedlach nie posiadających Domu Kultury i uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 7

Zmiana planu finansowania i działalności Domu Kultury w trakcie roku, wymaga podjęcia uchwały w sprawie korekty planu przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

ZASADY FINANSOWANIA i WYDATKOWANIA FUNDUSZU KULTURALNO – OŚWIATOWEGO

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz kulturalno – oświatowy z odpisów wnoszonych przez członków w opłatach eksploatacyjnych i z innych źródeł określonych w niniejszym regulaminie § 12 oraz Regulaminie gospodarki finansowej spółdzielni.

§ 9

Ewidencja finansowa funduszu prowadzona jest na odrębnym koncie, na którym prowadzone są zapisy analityczne po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującym planem kont.

§ 10

Wpływy i wydatkowanie środków finansowych ustala się na podstawie planów uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 11

Ze środków funduszu kulturalno – oświatowego nie można finansować podmiotów działających poza strukturami spółdzielni.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 12

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Wpłaty członków Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej w wysokości uchwalonej przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach.
 5. Dochody z wynajmu sal i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 13

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządem Spółdzielni ustalają zasady i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z sal i urządzeń.

§ 14

Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

§ 15

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno – oświatową pokrywane są koszty:
1) działalności programowej,
a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury oraz zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
c) koszty usług obcych,
d) zakup sprzętu, materiałów i usług do prowadzenia zajęć programowych,
e) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
f) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
g) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
2) wkładów finansowych do projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

§ 16

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 17

Nadzór i kontrolę nad działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Domy Kultury sprawują organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 18

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 09.10.2012 r. Uchwałą Nr 92 /1 /2012.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:19, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy