U C H W A Ł A Nr 67 / 22 / 2010

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.09.2010 r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 55/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie nieujmowania w planie finansowo – rzeczowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 27 w związku z § 103 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę nr 55/2010 r. z dnia 16 sierpnia 2010 r. Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie nieujmowania w planie finansowo – rzeczowym na rok 2011 wymiany wodomierzy jako niezgodną z przepisami prawa.

§ 2

W planie finansowo – rzeczowym na rok 2011 zostaną ujęte koszty wymiany wodomierzy na osiedlu Skarpa” w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej
nr 67/22/2010
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.09.2010 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę Nr 55/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w sprawie nieujmowania w planie rzeczowo – finansowym na rok 2011 wymiany wodomierzy w tym osiedlu.
Wg dokumentacji prowadzonej przez administrację osiedla, wymiana wodomierzy była przeprowadzona w latach 2004 i 2005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 20 ), wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm ), wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwie domowym podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat ( załącznik nr 6 do rozporządzenia ). Zapis ten jest wynikiem uregulowania zawartego w rozporządzeniu ( tabela nr 2 ) , gdzie określono okres ważności legalizacji wodomierzy na lat pięć.

Ponieważ – jak wynika z powołanej dokumentacji – legalizacja wodomierzy była przeprowadzona w latach 2004 i 2005, – wymiana wodomierzy jest konieczna z uwagi na przepisy prawa regulujące powyższe zagadnienie. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyby” w Lublinie, nośnikiem rozliczania zużycia wody są wodomierze, stąd konieczna jest ich wymiana.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 18:46, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa