U C H W A Ł A Nr 30 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.07.2010 r.

w sprawie: planu pracy Rady Osiedla „Skarpa” na II – gie półrocze 2010 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Skarpa” zatwierdza plan pracy Rady Osiedla „Skarpa” na II-gie półrocze 2010 roku stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

 

PLAN PRACY RADY OSIEDLA „SKARPA”
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA II-gie PÓŁROCZE 2010 r.
(opracowano zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa”)

 

Lp.

Treść zagadnienia

Odpowiedzialny za opracowanie materiałów, stanowiska

Termin przygotowania materiałów

Termin posiedzenia Rady Osiedla

Uwagi

1.

1. Rozliczenie kosztów wykonania remontu ciągów pieszo – jezdnych (I-szy etap) na terenie Osiedla „Skarpa”.
Podjęcie decyzji w sprawie realizacji pełnego zakresu remontu chodników w roku 2010/2011).
Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”.

Czerwiec
2010 r.

Lipiec
2010 r.

Zrealizowano
2. Podjęcie decyzji w sprawie:
wystąpienia do Rady Nadzorczej i Zarządu S.M. „Czuby” o zmianę planu inwestycyjnego Spółdzielni na 2010 r. tj.: wykreślenie pozycji budowa garaży na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów,
wprowadzenie do planu inwestycyjnego Spółdzielni na rok 2011 zlecenia opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę parkingu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów
Komisja GZM.

Czerwiec
2010 r.

Lipiec
2010 r.

Zrealizowano

2.

1. Uchwalenie planu działalności gospodarczej Osiedla „Skarpa” (w ujęciu rzeczowo -finansowym) na 2011 r. Zarząd S.M. „Czuby”

Sierpień
2010 r.

Sierpień
2010 r.

Zajęcie stanowiska, wnioski, uwagi Rady Osiedla.
2. Uchwalenie planu gospodarczego i działalności społeczno -kulturalnej Osiedla „Skarpa” na rok 2011. Zarząd S.M. „Czuby”, Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”, Kierownik Domu Kultury „Skarpa”.

Sierpień
2010 r.

Uchwała Rady Osiedla.
3. Sprawy wniesione. Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”.

3.

1. Ocena działalności społeczno – kulturalnej i sportowej prowadzonej w sezonie letnim 2010 r. na terenie Osiedla „Skarpa”. Komisja Społeczno – Wychowawcza Administracja Osiedla „Skarpa”.

Październik
2010 r.

Podjęcie uchwały, zajęcie stanowiska Rady Osiedla.
2.Analiza rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej na cele c.o. i c.w. przez gospodarstwa domowe mieszkańców Osiedla „Skarpa” w sezonie grzewczym 2009/2010. Zarząd S.M. „Czuby”.

Wrzesień
2010 r.

Wrzesień
2010 r.

3. Rozpatrzenie propozycji ws. przeprowadzenia wyborów do Komitetów Mieszkańców Nieruchomości Osiedla „Skarpa”.
Komisja Społeczno – Wychowawcza Administracja Osiedla „Skarpa”.
Komisja Społeczno – Wychowawcza

Wrzesień
2010 r.

Podjęcie uchwały Rady Osiedla.

4.

1. Rozpatrzenie projektu planu perspektywicznego remontów i inwestycji koniecznych do wykonania w zasobach mieszkaniowych i infrastrukturze technicznej Osiedla w latach 2011-2013. Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”, Komisja GZM.

Październik
2010 r.

Październik
2010 r.

Podjęcie uchwały Rady Osiedla.
2. Analiza wykonania planu gospodarczego Osiedla „Skarpa” (w ujęciu rzeczowo -finansowym) na I-sze półrocze 2010 r.

Październik
2010 r.

Stanowisko Rady Osiedla.

5.

1. Analiza kosztów eksploatacji parkingów strzeżonych 2009/2010.
Propozycja kalkulacji wysokości stawki opłat parkingowych na 2011 r.
Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”, Komisja Rewizyjna.

Październik
2010 r.

Listopad
2010 r.

Stanowisko Rady Osiedla.
2. Rozpatrzenie projektu wprowadzenia do systemu planowania S.M. „Czuby” – rachunku przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych nieruchomości i mienia wspólnego Osiedla „Skarpa”. Zarząd, Rada Nadzorcza S.M. „Czuby”, Komisja GZM.

Październik
2010 r.

Listopad
2010 r.

Uchwała Rady Osiedla.
3. Analiza działalności lokali użytkowych.

 

Data opublikowania: 19:07, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa