UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” 2010 r.
z dnia 25.02.2010 r.

Uchwała Rady Osiedla „Ruta”
nr 01/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” wprowadza następujące zmiany do sposobu rozliczania energii elektrycznej w garażach
w osiedlu „Ruta”:
Rozliczenie następuje w podziale na zespoły garażowe zasilane z instalacji elektrycznej w obrębie tego samego licznika elektrycznego Zakładu Energetycznego, stanowiącego licznik zbiorczy. W rozliczeniu stosuje się
podział kosztów energii elektrycznej obciążającej dany zespół garażowy na:

  1. koszty stałe – niezależne od odczytów zużycia energii elektrycznej (opłata przejściowa, opłata dystrybucyjna, abonament dystrybucyjny) – rozliczane wg ilości garaży w zespole garażowym;
  2. koszty zmienne – zależne od odczytów energii elektrycznej (energia czynna, opłata sieciowa, opłata jakościowa) – rozliczane wg zasady proporcjonalności, tzn. opłata za zużytą energię elektryczną wg licznika zbiorczego rozliczana jest na poszczególne garaże – w obrębie tego licznika – proporcjonalnie do wskazań indywidualnych podliczników energii elektrycznej w garażach.

Indywidualne rozliczenie kosztów energii elektrycznej dla poszczególnych garaży dokonywane będzie na podstawie faktur zakładu energetycznego oraz wg odczytów podliczników na koniec każdego roku kalendarzowego. Za stan techniczny podlicznika energii elektrycznej w garażu odpowiada właściciel garażu.
Również wszelka naprawa lub wymiana podlicznika dokonywana jest na koszt właściciela garażu.

§ 2

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 3/2006 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 26.01.2006 r.

§ 3

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do rozliczenia energii elektrycznej za 2009 r. i za następne lata.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


Uchwała Rady Osiedla „Ruta”
nr 02/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

W związku z oddaniem do eksploatacji budynku w nowej nieruchomości przy ul. Dziewanny 14, Rada Osiedla „Ruta” wprowadza z dniem 1.03.2010 r. zmianę planu gospodarczego osiedla „Ruta” na 2010 r. poprzez zwiększenie planu etatów w Administracji osiedla w grupie gospodarzy rejonów o 1/2 etatu wraz z osobowym funduszu płac – przeznaczonym do obsługi tej nieruchomości.

§ 2

Stawka opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w pozostałych nieruchomościach osiedla nie ulega zmianie.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


Uchwała Rady Osiedla „Ruta”
nr 03/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 8,13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” nie wyraża zgody na najem powierzchni dachu budynku przy ul. Watykańskiej 10 w Lublinie na montaż anten telefonii stacjonarnej firmy SFERIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


Uchwała Rady Osiedla „Ruta”
nr 04/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 8,13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych na 2010 r. z funduszu remontowego nieruchomości, Rada Osiedla „Ruta” nie ma możliwości sfinansowania kosztów wymiany okna witrynowego i drzwi wejściowych do lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny) przy ul. Różanej 27 w Lublinie. Sprawa może być ponownie rozpatrzona przy tworzeniu planu remontów na 2011 r. pod koniec br.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


Uchwała Rady Osiedla „Ruta”
nr 06/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 8,13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na zmianę działalności gospodarczej w lokalu użytkowym w pawilonie handlowym przy ul. Dziewanny 3 w Lublinie (wynajmowanym przez PHU AVEXIM Sp. z o.o.) z działalności handlowej na działalność produkcyjno-handlową w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów garmażeryjnych: pierogi, naleśniki, kluski,, kanapki, paszteciki itp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 16:06, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Ruta