Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w osiedlu „Łęgi”:

 1. Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych:
  * Tatarakowa 10 – 40 mieszkań
  * Tatarakowa 12 – 40 mieszkań
  * Tatarakowa 6 – 60 mieszkań
  * Biedronki 5 – 60 mieszkań
  * Bociania 6 – 56 mieszkań
  * Kaczeńcowa 6 – 40 mieszkań

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Administracji Osiedla „Łęgi”
przy ul. Tatarakowej 28 (cena specyfikacji 50 zł płatne na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
nr 22102031760000530200111120).

Wysokość wadium podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie:
do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10.00
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie przy ul. Watykańskiej 6.

Otwarcie ofert w dniu 18.05.2021 r. o godz. 10.00 w Administracji osiedla „Łęgi” ul. Tatarakowa 28 (tel. 81 526 18 64).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w osiedlu „Łęgi”:

 1. Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych:
  * Tatarakowa 10 – 40 mieszkań
  * Tatarakowa 12 – 40 mieszkań
  * Tatarakowa 6 – 60 mieszkań
  * Biedronki 5 – 60 mieszkań
  * Bociania 6 – 56 mieszkań
  * Kaczeńcowa 6 – 40 mieszkań
  Suma:
  296 mieszkań

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
– maksymalnie do 30.11.2021 r.
zgodnie z harmonogramem.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min.60 miesięcy

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6.
 2. Termin składania ofert – do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby ul. Watykańska 6.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji osiedla Łęgi, Lublin ul. Tatarakowa 28 w dniu 18.05.2021 r. o godzinie 10.00.

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Jacek Kanios tel. 81 526 18 64
 2. Krzysztof Siuda tel. 81 526 18 64
 3. Waldemar Studziński tel. 81 526 18 64

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 7) stanowiący jej integralną część. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5% wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 14000,00 zł
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN , które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 , na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym)
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta , zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
  Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” ul.Watykańska6 20-538 Lublin , a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
  OFERTA – Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach osiedla „Łęgi”.
  Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie oferenta o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty lub aprobaty techniczne –zał. nr 4.
  1.5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 5.
  1.6. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.7. Aktualny dokument /do sześciu miesięcy od daty wystawienia przez organ wydający/ dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do sześciu miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.9. Aktualne zaświadczenie /do sześciu miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.10. Dowód wpłaty wadium.
  1.11. Kosztorysy ofertowe – zał. nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 /wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego/.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu.

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZATWIERDZAM

 

Lublin dnia 27.04.2021 r.

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego – zał. nr 4.
 5. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 5.
 6. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
 7. Projekt umowy – zał. nr 7.

 

Data opublikowania: 18:49, 28 kwietnia 2021

Kategorie: Przetargi