ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym wraz ze sprzedażą systemu do odczytu w/w urządzeń w Osiedlu WIDOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY”,
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

1. Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym wraz ze sprzedażą systemu do odczytu w/w urządzeń w Osiedlu „WIDOK”.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni (ul. Watykańska 6, pok. Nr 18)
do dnia 24.02.2020 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK” w Lublinie przy ul. Bursztynowej 36
w dniu 24.02.2020 r. o godz. 11.00.

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK”
w godz. 7.30 – 13.00
(cena SIWZ na przedmiotowy zakres robót – 50,- zł, płatne na konto Spółdzielni
Nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120).

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla „WIDOK”, tel. 81 526 04 97.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót w zasobach Osiedla „WIDOK”:

a) wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 19 (z.w. 116 szt., c.w. 116 szt.), 24 (z.w. 116 szt., c.w. 116 szt.),
25 (z.w. 115 szt. c.w. 115 szt.), 29 (z.w. 90 szt., c.w. 90 szt.), 30 (z.w. 89 szt., c.w. 89 szt.),
31 (z.w. 118 szt., c.w. 119 szt.), 32 (z.w. 180 szt., c.w. 180 szt.), 34 (z.w. 60 szt., c.w. 60 szt.),
35 (z.w. 116 szt., c.w. 116 szt.), 37 (z.w. 160 szt., c.w. 160 szt.), 41 (z.w. 89 szt., c.w. 89 szt.)
oraz ul. Szmaragdowej 4 (z.w. 180 szt., c.w. 180 szt.), 16 (z.w. 340 szt., 340 szt.),
30 (z.w. 88 szt., c.w. 88 szt.), 34 (z.w. 89 szt., c.w. 89 szt.), 36 (z.w. 338 szt., c.w. 338 szt.)
i 46 (z.w. 180 szt., c.w. 180 szt.) – ogółem wodomierzy z.w. 2464, c.w. 2465 szt. – łącznie 4929 szt.;

b) wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w lokalach usługowych przy ul. Bursztynowej 17 (z.w. 17 szt.), 24 (z.w. 9 szt., c.w. 8 szt.), 29 (z.w. 1 szt., c.w. 1 szt.),
29a (z.w. 1 szt.), 35 (z.w. 11 szt., c.w. 11 szt.) oraz ul. Szmaragdowej 4a (z.w. 2 szt.),
36 (z.w. 1 szt., c.w. 1 szt.) – ogółem wodomierzy z.w. 42 szt., c.w. 21 szt. – łącznie 63 szt.;

c) wymiana istniejących ciepłomierzy w mieszkaniach na ciepłomierze z odczytem radiowym przy ul. Bursztynowej 19 (96 szt.),

d) wymiana istniejących ciepłomierzy w lokalach usługowych na ciepłomierze z odczytem radiowym przy ul. Bursztynowej 17 (17 szt.), 24 (4 szt.), 35 (2 szt.) – łącznie 23 szt.;

e) Sprzedaż systemu umożliwiającego zdalny odczyt danych z zainstalowanych wodomierzy i ciepłomierzy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania i wdrożenie systemu do eksploatacji oraz jego systematyczne aktualizowanie.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wodomierze:
– Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności nowy  Dz.U. z 2019 r. poz. 155 T.j.;
– Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U.2018.1338 z dnia 2018.07.11);
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U.2016.815 z dnia 2016.06.09.);
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513);
– Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne fabrycznie nowe w roku sprzedaży z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zamówienia;
– Możliwość zabudowy wodomierzy w pozycji poziomej i pionowej;
– Klasa dokładności pomiaru wodomierzy R=Q3/Q1 dla zabudowy w pozycji poziomej winna być:
* R ≥ 100 dla wodomierzy wody zimnej;
* R ≥ 80 dla wodomierzy wody ciepłej.
– Średnica Dn = 15 mm;
– Przepływ nominalny Qn = 1,6 m3/h;
– Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (16 bar)
– Wodomierze winny być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz, zarówno podczas pierwszej instalacji jak i podczas eksploatacji;
– Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej 0,001 m3;
– Wodomierze powinny również posiadać:
* atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej;
* deklarację zgodności oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
* podwójne ułożyskowania wirnika;
* zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego (magnesy neodymowe);
* zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną (wzmocniona konstrukcja osłony liczydła);
* zabezpieczenie przed demontażem (plomba);
* liczydło odporne na zaparowanie (hermetyczne);
* blokadę pełnego obrotu liczydła.

b) Ciepłomierze:
– Urządzenia zgodne z wymogami normy PN-EN 1434;
– Przepływ nominalny Qn=0,6 m3/h;
– Średnica Dn=15 mm (ul. Bursztynowa 17 i 19);
– Średnica Dn=20 mm (ul. Bursztynowa 24 i 35);
– Urządzenia montowane na zasilaniu;
– Możliwość montażu w pionie i w poziomie;
– Zliczanie drogą elektroniczną – brak sprzęgła magnetycznego;
– Ciśnienie nominalne Pn=16 nar;
– Trwałość baterii – 10 lat.

c) System:
– możliwość dwukierunkowej transmisji tj. możliwość odbioru dla celów konfiguracji modułu radiowego (np. przy zmianie wodomierza/ciepłomierza) jak i transmisji danych aktualnych i archiwalnych, oraz możliwość samodzielnego przeprogramowania nakładki radiowej;
– brak możliwości demontażu nakładki radiowej bez naruszenia plomb;
– minimalny czas pracy baterii 10 lat;
– zabezpieczenie baterii przed jej demontażem przez osoby nieuprawnione;
– automatyczną sygnalizację alarmów w przypadku:
* rozłączenia nakładki i wodomierza/ciepłomierza;
* działania na wodomierz/ciepłomierz polem magnetycznym;
* wstecznego przepływu wody w wodomierzu, wraz z podaniem objętości wstecznej;
* dłużej utrzymującego się stałego małego przepływu (cieknąca spłuczka, bateria);
* dłużej utrzymującego się stałego dużego przepływu (awaria instalacji w mieszkaniu/lokalu);
* niskiego poziomu (wyczerpania się) baterii.
– możliwość przeprogramowania nakładki w przypadku wymiany wodomierza/ciepłomierza;
– możliwość dokonywania odczytu danych z modułu „w ruchu”, terminalem przenośnym
– z zewnątrz budynku bez urządzeń pośrednich;
– możliwość późniejszego włączania nowych wodomierzy/ciepłomierzy do systemu;
– pamięć wskazań wodomierzy/ciepłomierzy za 12 miesięcy;
– możliwość dokonywania (oprócz planowanych odczytów okresowych) doraźnych odczytów kontrolnych w wybranych lokalach lub grupach lokali;
– system odczytu radiowego powinien być skonfigurowany w sposób umożliwiający pracownikom Zamawiającego samodzielny odczyt danych z modułu wodomierza/ciepłomierza oraz być zintegrowany z programem komputerowym wykorzystywanym przez Zamawiającego do prowadzenia rozliczeń za wodę/c.o.;
– Uruchomienie systemu wraz z weryfikacją poprawności odczytów powinno być przeprowadzone na poszczególnych budynkach przy udziale przedstawiciela Zamawiającego;
– Zakres szkolenia powinien obejmować konfigurację i obsługę:
* nakładek radiowych;
* urządzeń odczytujących;
* oprogramowania systemu.

d) Prace montażowe:
– Ustalenie dwóch podstawowych terminów oraz jednego dodatkowego terminu wykonania robót związanych z wymianą wodomierzy (dot. mieszkań);
– Ustalenie z użytkownikiem lokalu usługowego terminu wykonania robót w lokalu;
– Wykonanie demontażu i montażu kompletu wodomierzy w obrębie pojedynczego mieszkania lub lokalu w czasie max jednego dnia;
– wykonanie niezbędnych przeróbek w instalacji wodnej przy wodomierzu;
– Montaż nowego wodomierza (wymiana uszczelek, a w przypadku konieczności wymiana zaworów odcinających);
– Montaż nakładki do radiowego odczytu danych;
– W przypadku rozszczelnienia instalacji podczas montażu, usunięcie uszkodzenia nastąpi w dniu jego powstania;
– Sprawdzenie szczelności połączeń, założenie plomb;
– Spisanie protokołu z wymiany wodomierzy;
– demontaż starego i montaż nowego ciepłomierza wraz z wpisaniem do protokołu nr ciepłomierza i stanu liczydła (dotyczy ciepłomierza starego i nowego) oraz założenie plomby;
– wykonanie niezbędnych przeróbek w instalacji c.o. przy ciepłomierzu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest:
– pełny zakres robót dot. wymiany wodomierzy i wymiany ciepłomierzy wraz ze sprzedażą systemu do zdalnego odczytu urządzeń.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

 1. Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym – do 5.10.2020 r.;
 2. Wymiana ciepłomierzy – do 31.08.2020 r.

Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla – stanowiący załącznik do umowy.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum:
– wodomierz – 60 miesięcy;
– ciepłomierz – 60 miesięcy;
– nakładka radiowa – 120 miesięcy;
– roboty – 36 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert do dnia 24.02.2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK” w Lublinie przy ul. Bursztynowej 36 w dniu 24.02.2020 r. o godzinie 11.00.

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

 1. Kierownik Adm. Os. Widok – tel. 81 / 526-04-97

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 5) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości /5% dla robót powyżej 100 tys.zł lub 10 % dla robót do 100 tys. zł/ wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 18.400,- zł /dla całości robót/
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
  Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” 20-538 Lublin
  ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
  „OFERTA – na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w Osiedlu Widok. Nie otwierać przed przetargiem.”

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym –zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10.Kosztorysy ofertowe– zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d i 6e /wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego/

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu Dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Lublin dnia 27.01.2020 r.

ZATWIERDZAM

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Projekt umowy – zał. nr 5.
 6. Kosztorysy ofertowe Osiedle Widok – zał. nr 6a, 6b, 6c, 6d i 6e.
 7. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego – zał. nr 7 i 7a.
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie