Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

1. Roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok, Poręba.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr18:
do dnia 22.03. 2018 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6:
w dniu 22.03.2018 r. godz. 10.00

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni
przy ul. Watykańskiej 6 – pok. nr 24 w godz. 7.30-14.00, tel. 81 464-17-20 /cena SIWZ – 50 zł /
płatne na konto Sp-ni nr 22102031760000530200111120 /

Szczegółowych informacji udzielają Kierownicy Administracji Osiedli:
Łęgi tel. 81 526-18-64
Widok tel. 81 526-04-97
Skarpa tel. 81 527-28-82
Ruta tel. 81 526-13-75
Błonie tel. 81 526-10-67
Poręba tel. 81 526-15-20

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

 1. remont opaski wokół budynku w os. Widok
 2. remont chodników, opasek, utwardzenie placu przed budynkiem w os. Ruta
 3. wykonanie zatoki postojowej, wykonanie chodnika w os .Skarpa
 4. remont chodników i opasek wokół budynków w os. Błonie
 5. remont nawierzchni poziomu garaży w osiedlu Łęgi
 6. remont chodników w os. Poręba
 7. remont nawierzchni asfaltowych w os. Skarpa
 8. remont sięgaczy asfaltowych w os. Błonie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotem części zamówienia jest;
– pełny zakres robót brukarskich w osiedlu.
– pełny zakres robót asfaltowych w osiedlu

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
– w osiedlu Błonie do 31.07. 2018 r. – asfalty do 31.07.2018 r.
– w osiedlu Widok do 29.06. 2018 r.
– w osiedlu Łęgi V-VI 2018 r.
– w osiedlu Skarpa do 28.09. 2018 r. – asfalty do 30.06.2018 r.
– w osiedlu Ruta do 30.06. 2018 r.
– w osiedlu Poręba do 30.09. 2018 r.

Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracjami osiedli – stanowiący załącznik do umowy.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 48 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert – do dnia 22.03.2018 r. do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 22.03.2018 r. o godzinie 10.00

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Kierownik Adm. os. Ruta – tel. 81 526-13-75
 2. Kierownik Adm. os. Widok – tel. 81 526-04-97
 3. Kierownik Adm. os. Skarpa – tel. 81 527-28-82
 4. Kierownik Adm. Os. Błonie – tel. 81 526-10-67
 5. Kierownik Adm. Os. Łęgi – tel. 81 526-18-64
 6. Kierownik Adm. Os. Poręba – tel. 81 526-15-20

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 5) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości / 5 % dla robót powyżej 100 tys zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł / wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 750,00 zł. w PLN./dla całości robót/
  lub w przypadku składania ofert częściowych:
  – remont opaski w os. Widok – w wysokości 350,00 zł
  – remont chodników, opasek, utwardzenie placu przed bud. w os. Ruta – w wysokości 3 600,00 zł
  – wykonanie zatoki postojowej i chodnika w os. Skarpa – w wysokości 1 700,00 zł
  – remont chodników i opasek wokół budynków w os. Błonie – w wysokości 2 000,00 zł
  – remont nawierzchni poziomu garaży w os. Łęgi – w wysokości 1 400,00 zł
  – remont chodników w os. Poręba – w wysokości 2 800,00 zł
  – remont nawierzchni asfaltowych w os. Skarpa – w wysokości 900,00 zł
  – remont sięgaczy asfaltowych w os. Błonie – w wysokości 3 000,00zł
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpi eczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Wymagania dotyczące badań
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania podbudowy lub ulepszonego podłoża i na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawić wyniki tych badań w celu ich akceptacji.
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
OFERTA – roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok, Łęgi, Poręba.
Nie otwierać przed przetargiem.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające ilość robót / m2 /, termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6. / wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego /

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVIII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 05.03.2018 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Kosztorysy ofertowe os. Skarpa, Ruta, Błonie,Widok, Łęgi, Poręba – zał. nr.6
 6. Projekt umowy – zał. nr 5

Data opublikowania: 14:06, 7 marca 2018

Kategorie: Przetargi